Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 1

1Uthenga umene mneneri Habakuku analandira mʼmasomphenya.

Dandawulo la Habakuku

Kodi inu Yehova, ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani,
    koma wosayankha?
Kapena kufuwulira kwa inu kuti, “Chiwawa kuno!”
    koma wosatipulumutsa?
Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa?
    Chifukwa chiyani mukundionetsa mavutowa?
Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa;
    pali ndewu ndi kukangana kwambiri.
Kotero malamulo anu atha mphamvu,
    ndipo chilungamo sichikugwira ntchito.
Anthu oyipa aposa olungama,
    kotero apotoza chilungamo.

Yankho la Yehova

“Yangʼanani pakati pa mitundu ya anthu, ndipo penyetsetsani,
    ndipo muthedwe nazo nzeru.
Pakuti ndidzachitadi zinthu pa nthawi yanu
    zimene inu simudzazikhulupirira,
    ngakhale wina atakufotokozerani.
Pakuti taonani, Ine ndikuwutsa Ababuloni,
    anthu ankhanza ndiponso amphamvu,
amene amapita pa dziko lonse lapansi
    kukalanda malo amene si awo.
Iwowa ndi anthu ochititsa mantha, ndipo ndi owopsa;
    amadzipangira okha malamulo
    ndi kudzipezera okha ulemu.
Akavalo awo ndi aliwiro kwambiri kupambana akambuku
    ndi owopsa kupambana mimbulu yolusa nthawi ya madzulo.
Okwerapo awo akuthamanga molunjika;
    a pa akavalo awo ndi ochokera kutali,
akuwuluka ngati chiwombankhanga chofuna kugwira nyama;
    onse akubwera atakonzekera zachiwawa.
Gulu la ankhondo likubwera ngati mphepo ya mʼchipululu
    ndi kugwira akapolo ochuluka ngati mchenga.
10 Akunyoza mafumu
    ndiponso kuchitira chipongwe olamulira.
Akupeputsa mizinda yonse yotetezedwa;
    akumanga mitumbira ndi kulanda mizindayo.
11 Kenaka amasesa mofulumira ngati mphepo nʼkumangopitirirabe,
    anthu ochimwa, amene mphamvu zawo ndiye mulungu wawo.”

Dandawulo Lachiwiri la Habakuku

12 Inu Yehova, kodi sindinu wachikhalire?
    Mulungu wanga, Woyera wanga, ife sitidzafa.
Inu Yehova, munawasankha anthuwo kuti abweretse chiweruzo;
    Inu Thanthwe, munawayika iwowo kuti atilange.
13 Maso anu ndi oyera kwambiri safuna kuona choyipa;
    Inu simulekerera cholakwa.
Chifukwa chiyani nanga mukulekerera anthu ochita zachinyengowa?
    Chifukwa chiyani muli chete pamene anthu oyipa
    akuwononga anthu olungama kupambana iwowo?
14 Mwasandutsa anthu kukhala ngati nsomba zamʼnyanja,
    ngati zolengedwa zamʼnyanja zimene zilibe wolamulira.
15 Mdani wawo woyipa amakoka anthu onse ndi mbedza,
    amawakola mu ukonde wake,
amawasonkhanitsa mu khoka lake;
    kotero iyeyo amakondwa ndi kusangalala.
16 Choncho iye amaperekera nsembe ukonde wake
    ndiponso kufukizira lubani khoka lake,
popeza ukonde wakewo ndiye umamubweretsera moyo wapamwamba
    ndipo amadya chakudya chabwino kwambiri.
17 Kodi iye azipitirabe kugwiritsa ntchito makoka akewo,
    kuwononga mitundu ya anthu mopanda chifundo?

Amplified Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle (a burdensome message—a pronouncement from God) which Habakkuk the prophet saw.


O Lord, how long will I call for help
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.

Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
For destruction and violence are before me;
Strife continues and contention arises.

Therefore, the law is ineffective and ignored
And justice is never upheld,
For the wicked surround the righteous;
Therefore, justice becomes perverted.


[The Lord replied,] “Look among the nations! See!
Be astonished! Wonder!
For I am doing something in your days—
You would not believe it if you were told.

“For behold, I am raising up the [b]Chaldeans [who rule in [c]Babylon],
That fierce and impetuous nation
Who march throughout the earth
To take possession of dwelling places that do not belong to them.

“The Chaldeans are dreaded and feared;
Their justice and authority originate with themselves and are defined only by their decree.

“Their horses are swifter than leopards
And keener than [hungry] wolves in the evening,
Their horsemen come galloping,
Their horsemen come from far away;
They fly like an eagle swooping down to devour.

“They all come for violence;
Their horde of faces moves [eagerly] forward,
They gather prisoners like sand.
10 
“They make fun of kings
And rulers are a laughing matter to them.
They ridicule every stronghold
And heap up rubble [for earth mounds] and capture it.
11 
“Then they will sweep by like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They [and all men] whose own power and strength is their god.”

12 
Are You not from everlasting,
O Lord, my God, My Holy One?
We will not die.
O Lord, You have appointed the Chaldeans [who rule in Babylon] to execute [Your] judgment,
And You, O Rock, have established them to correct and chastise.
13 
Your eyes are too pure to approve evil,
And You cannot look favorably on wickedness.
Why then do You look favorably
On those who act treacherously?
Why are you silent when the wicked (Chaldean oppressors) destroy
Those more righteous than they?
14 
Why do You make men like the fish of the sea,
Like reptiles and creeping things that have no ruler [and are helpless against their enemies]?
15 
The Chaldeans bring all of them up with a hook,
And drag them away with a net,
And gather them together in their fishing net;
So they rejoice and are glad.
16 
Therefore, they offer sacrifices to their net
And burn incense to their fishing net;
Because through these things their catch is large and they live luxuriously,
And their food is plentiful.
17 
Will they continue to empty their net
And [mercilessly] go on destroying nations without sparing?

Footnotes

  1. Habakkuk 1:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
  2. Habakkuk 1:6 The Chaldeans were the dominant people in Babylonia. Originally from a small part of southern Babylonia near the head of the Persian Gulf, they were an aggressive tribe and completely controlled the country after 625 b.c. Babylon was their capital city and became the scholarly and scientific center of western Asia. The words “Chaldean” and “Babylonian” are used interchangeably.
  3. Habakkuk 1:6 “Babylon” was the name of the magnificent capital city of Babylonia, and the name of the city was commonly used to refer to the entire area which was located at the eastern end of the Fertile Crescent. Both the plain of Shinar and Chaldea (land of the Chaldeans) were part of ancient Babylonia.