Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 6:1-22

Kuyipa kwa Mtundu wa Anthu

1Anthu atayamba kuchuluka pa dziko lapansi ndi kubereka ana aakazi, 2ana aamuna a Mulungu anaona kuti ana aakazi a anthuwo anali okongola. Ndipo anakwatira aliyense amene anamusankha. 3Tsono Yehova anati, “Sindilola kuti chipwirikiti chikuchitikachi chipitirire mpaka muyaya, pakuti iye ndi munthu; masiku a moyo wake adzakhala zaka 120.”

4Masiku amenewo komanso pambuyo pake, pa dziko lapansi panali Anefili, anthu amphamvu ndiponso otchuka. Anthuwa ndi amene ankabadwa ana a Mulungu aja atakwatira ana aakazi a anthu.

5Pamene Yehova anaona kuti kuyipa kwa munthu pa dziko lapansi kunali kwakukulu ndi kuti nthawi zonse amalingalira ndi kukhumbira kuchita zoyipa zokhazokha, 6Yehova anamva chisoni kuti analenga munthu ndi kumuyika pa dziko lapansi, ndipo anawawidwa mtima. 7Choncho Yehova anati, “Ndidzafafaniza munthu, nyama, zonse zokwawa, ndi mbalame za mu mlengalenga pa dziko lapansi, pakuti ndikumva chisoni kuti ndinazilenga zimenezi.” 8Koma Yehova anamukomera mtima Nowa.

Nowa ndi Chigumula

9Mbiri ya Nowa inali yotere:

Nowa anali munthu wolungama ndi wopanda tchimo pakati pa anthu a mʼbado wake. Ndipo anayenda ndi Mulungu. 10Nowa anabereka ana aamuna atatu: Semu, Hamu ndi Yafeti.

11Chiwawa chinadzaza pa dziko lapansi kotero kuti dziko linakhala lowonongeka pamaso pa Mulungu. 12Mulungu atayangʼana, anaona kuti dziko layipadi chifukwa cha makhalidwe oyipa a anthu onse pa dziko lapansi. 13Ndipo Mulungu anati kwa Nowa, “Ndatsimikiza mtima kuti ndiwononge anthu onse, pakuti dziko lapansi ladzaza ndi ntchito zawo zoyipa. Ndithudi ndiwawononga pamodzi ndi zonse za pa dziko. 14Tsono udzipangire chombo cha matabwa a mtengo wanjale; mʼkati mwake upange zipinda ndipo upake phula mʼkati ndi kunja. 15Uchipange motere: Chombo chikhale mamita 140 mulitali, mamita 23 mulifupi ndi mamita 13 mu msinkhu wake. 16Uchipangire denga ndi kuchimaliza ndi zenera la masentimita makumi asanu. Uyike khomo mʼmbali mwa chombocho ndi kupanga zipinda zosanjikana; chapansi, chapakati ndi chapamwamba. 17Ndidzagwetsa mvula ya chigumula pa dziko lapansi kuti ndiwononge zamoyo zonse za pansi pa thambo ndipo chilichonse cha pa dziko lapansi chidzafa. 18Koma ndidzachita pangano langa ndi iwe. Iwe, ana ako aamuna, mkazi wako ndi akazi a ana ako nonse mudzalowa mʼchombocho. 19Iwe udzalowa mʼchombocho ndi zolengedwa zamoyo zonse ziwiriziwiri, chachimuna ndi chachikazi, kuti zisungike ndi moyo pamodzi ndi iwe. 20Udzatenga ziwiriziwiri za mitundu yonse ya mbalame, mitundu yonse ya nyama, ndi mitundu yonse ya zokwawa kuti zikhale ndi moyo. 21Udzatengenso chakudya cha mtundu uliwonse ndi kuchisunga kuti inu ndi nyamazo muzidzadya.”

22Nowa anachita zonse monga Mulungu anamulamulira.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 6:1-22

Potopul

1Când oamenii au început să se înmulțească pe fața pământului și li s‑au născut fiice, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și‑au luat soții dintre toate acelea pe care le‑au ales. 3Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne3 Sau: nu Se va lupta. pentru totdeauna în om, pentru că el însuși este carne3 În sensul că natura omului este mortală și pervertită.; zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.“ 4Uriașii4 Ebr.: Nefilim, termen care, după toate probabilitățile, se referă la oameni de înălțime și putere neobișnuită (vezi Num. 13:31-33). erau pe pământ în zilele acelea, și chiar și după aceea, când fiii lui Dumnezeu4 Expresia fiii lui Dumnezeu se referă, cel mai probabil, la descendenții credincioși de pe linia genealogică a lui Set, care s‑au căsătorit cu descendenții căzuți ai lui Cain. au intrat4 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale. la fiicele oamenilor și ele le‑au născut copii. Aceștia au fost vitejii din vechime, oameni cu renume.

5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor inimii5 Termenul ebraic nu are doar sensul restrâns de organ biologic. În limbajul biblic, inima este centrul spiritului uman – de unde izvorăsc emoțiile, gândurile, motivațiile, curajul și acțiunile. lui era toată ziua numai înspre rău. 6Domnului I‑a părut rău că l‑a făcut pe om pe pământ și S‑a întristat în inima Lui. 7Domnul a zis: „Îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l‑am creat, de la om până la vite, până la târâtoare7, 20 Vezi nota de la 1:24. și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i‑am făcut.“ 8Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea8 Lit.: în ochii. Domnului.

Vestirea potopului

9Aceasta este istoria9 Vezi nota de la 2:4. lui Noe. Noe a fost un om drept, fără pată în generația sa9 Lit.: în generațiile sale. Viața lui Noe s‑a derulat de‑a lungul mai multor generații de oameni.. Noe a umblat cu Dumnezeu. 10Lui Noe i s‑au născut trei fii: Sem, Ham și Iafet.

11Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. 12Dumnezeu S‑a uitat spre pământ și iată că acesta era pervertit, căci orice făptură12 Lit.: toată carnea. își pervertise calea pe pământ. 13Dumnezeu i‑a zis lui Noe: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Iată, le voi distruge împreună cu pământul. 14Fă‑ți o arcă din lemn de gofer14 Probabil o specie de chiparos.. Să faci în arcă niște încăperi14 Lit.: cuiburi. Sau: Să faci arca din trestie (probabil cu sensul de a o căptuși). și s‑o acoperi cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. 15Să o faci astfel: lungimea arcei să fie de trei sute de coți, lățimea – de cincizeci, iar înălțimea – de treizeci15 Un cot măsura între 45-55 cm. În traducerea de față a fost aproximat la 50 cm. Aproximativ 150 m, 25 m, 15 m.. 16Să faci pentru arcă un acoperiș16 Sau: o fereastră., pe care să‑l termini la un cot16 Un cot măsura între 45 cm (cotul standard evreiesc) și 55 cm (cotul regal și cel babilonian). deasupra16 Sau: pe care să‑l închei, lăsând o distanță de un cot de la vârf, distanța aceasta fiind folosită drept fereastră. Este vorba fie de un acoperiș care, de la streașină în sus, nu trebuia să depășească înălțimea de un cot, fie de o fereastră care trebuia să se încadreze în acel cot dintre vârful acoperișului și streașină.. Să pui ușa acestei arce pe o parte a sa și să faci trei punți: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus. 17Iată că Eu voi aduce un potop de apă pe pământ, ca să distrug orice făptură de sub ceruri, care are suflare de viață în ea. Și tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar voi încheia legământul Meu cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi. 19Din tot ce este viu, din orice făptură, să aduci în arcă două din fiecare, ca să le ții în viață împreună cu tine. Ele să fie un mascul și o femelă. 20Să vină la tine înăuntru, ca să le ții în viață, câte două din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de vite și din orice târâtoare a pământului, după felul ei. 21Iar tu, ia cu tine din fiecare fel de hrană care se poate mânca și depoziteaz‑o. Aceasta va fi hrana ta și a lor.“ 22Noe a făcut totul așa cum i‑a poruncit Dumnezeu; așa a făcut.