Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 49:1-33

Yakobo Adalitsa Ana ake Aamuna

1Pambuyo pake Yakobo anayitanitsa ana ake aamuna nati: Sonkhanani pamodzi kuti ndikuwuzeni zimene zidzakuchitikireni mʼmasiku a mʼtsogolo.

2“Bwerani ndipo imvani mawu anga, inu ana a Yakobo;

mverani abambo anu Israeli.

3“Rubeni, ndiwe woyamba kubadwa;

mphamvu yanga ndiponso chizindikiro choyamba cha mphamvu zanga,

wopambana pa ulemerero ndi mphamvu.

4Wokokoma ngati madzi a chigumula, koma sudzakhalanso wopambana,

iwe unagona pa bedi la abambo ako,

ndithu unayipitsa bedi la mdzakazi wake.

5“Simeoni ndi Levi ndi pachibale pawo,

anachitira nkhanza anthu amene anachita nawo pangano.

6Iwe moyo wanga, usakhale nawo pa misonkhano yawo ya mseri,

kapena kugwirizana nawo mʼmabwalo awo,

pakuti anapha anthu mu mkwiyo wawo

ndipo anapundula ngʼombe zamphongo monga kunawakomera.

7Matemberero awagwere chifukwa cha mkwiyo wawo woopsa chonchi

ndi ukali wawo wankhanza choterewu!

Ine ndidzawabalalitsa mʼdziko la Yakobo

ndi kuwamwaza iwo mʼdziko la Israeli.

8“Yuda, ndiwe amene abale ako adzatamanda;

dzanja lako lidzagwira pa khosi pa adani ako;

abale ako adzakugwadira iwe.

9Yuda ali ngati mwana wa mkango;

umabwerera ku malo ako ndi zofunkha, mwana wanga.

Monga mkango, amadziwongola ndi kugona pansi,

ndipo ngati mkango waukazi, ndani angalimbe mtima kumudzutsa?

10Ndodo yaufumu sidzachoka mwa Yuda,

udzawupanirira ulamuliro motero kuti palibe amene adzawuchotse,

mpaka mwini wake weniweni atabwera

ndipo mitundu yonse ya anthu idzamumvera.

11Ndiye amene amamangirira bulu wake wamkazi kumtengo wa mpesa,

ndi mwana wa bulu ku nthambi ya mpesa wabwino.

Ndi iye amene amachapa zovala zake mu vinyo;

ndi mkanjo wake mu vinyo wofiira ngati magazi.

12Maso ake adzakhala akuda chifukwa cha vinyo,

mano ake woyera chifukwa cha mkaka.

13“Zebuloni adzakhala mʼmphepete mwa nyanja;

adzakhala pa dooko la sitima zapamadzi;

malire ake adzafika ku Sidoni.

14“Isakara ali ngati bulu wamphamvu

wogona pansi pakati pa makola.

15Ataona ubwino wake wa pamalo pake popumira

ndi kukongola kwa dziko lake,

iye anaweramutsa msana kuti anyamule katundu wake

ndipo anasanduka wogwira ntchito ya ukapolo.

16“Dani adzaweruza mwachilungamo anthu ake

monga limodzi mwa mafuko a anthu a mu Israeli.

17Dani adzakhala ngati njoka ya mʼmphepete mwa msewu,

songo yokhala mʼnjira

imene imaluma chidendene cha kavalo

kuti wokwerapoyo agwe chagada.

18“Ndikuyembekeza chipulumutso chanu Yehova.

19“Gadi adzachitidwa chiwembu ndi gulu la amaliwongo,

koma iye adzawathamangitsa.

20“Dziko la Aseri lidzabereka chakudya chokoma,

ndipo iye adzapereka chakudya kwa mafumu.

21“Nafutali ali ngati mbawala yayikazi

yokhala ndi ana okongola kwambiri.

22“Yosefe ali ngati mtengo wobereka zipatso,

mtengo wobereka zipatso pafupi ndi kasupe,

nthambi zake zimayanga pa chipupa cha mwala.

23Alenje a uta anamuchita chiwembu mwankhanza;

anamuthamangitsa ndi mauta awo.

24Koma uta wake sunagwedezeke,

ndi manja ake amphamvu aja analimbika,

chifukwa cha mphamvu za Mulungu Wamphamvu wa Yakobo,

chifukwa ali Mʼbusa ndi Thanthwe la Israeli.

25Chifukwa cha Mulungu wa makolo ako amene amakuthandiza;

chifukwa cha Mulungu Wamphamvu, amene amakudalitsa

ndi mvula yochokera kumwamba,

ndi madzi otumphuka pansi pa nthaka,

ndipo amakudalitsa pokupatsa ana ambiri ndi ngʼombe zambiri.

26Madalitso a kholo lako ndi amphamvu kuposa

madalitso a mapiri akale

oposa zabwino za ku zitunda zamgonagona.

Zonse izi zikhale pamutu pa Yosefe,

pa mphumi pa wopatulika uja amene anapatulidwa pakati pa abale ake.

27“Benjamini ali ngati mʼmbulu wolusa;

umene mmawa umapha ndi kudya zofunkha,

ndipo madzulo umagawa zofunkhazo,”

28Onse awa ndi mafuko khumi ndi awiri a Israeli, ndipo zimenezi ndi zomwe abambo awo ananena pamene anawadalitsa, kuwapatsa aliyense madalitso ake womuyenera iye.

Kumwalira kwa Yakobo

29Kenaka Yakobo analamula ana ake nati: “Ine ndatsala pangʼono kufa. Tsono mukandiyike pamodzi ndi makolo anga mʼphanga la mʼmunda wa Efroni Mhiti. 30Ili ndi phanga la mʼmunda wa Makipela, pafupi ndi Mamre mʼdziko la Kanaani. Abrahamu anagula phangalo pamodzi ndi munda womwe kwa Efroni Mhiti kuti pakhale manda. 31Kumeneko kunayikidwa Abrahamu ndi mkazi wake Sara, Isake ndi mkazi wake Rebeka ndipo ndinayikakonso Leya. 32Munda ndi manda amene ali mʼmenemo zinagulidwa kwa Ahiti.”

33Yakobo atamaliza kupereka malangizo kwa ana ake, anabwezera miyendo yake pa bedi, namwalira ndipo anakakhala ndi anthu a mtundu wake.

Kurdi Sorani Standard

پەیدابوون 49:1-33

یاقوب داوای بەرەکەت بۆ کوڕەکانی دەکات

1ئینجا یاقوب کوڕەکانی خۆی بانگکرد و گوتی: «کۆببنەوە تاکو پێتان بڵێم کە لە ڕۆژانی داهاتوودا چیتان بەسەردێت.

2«ئەی کوڕانی یاقوب، کۆببنەوە و گوێ بگرن،

گوێ لە ئیسرائیلی باوکتان بگرن.

3«ڕەئوبێن، تۆ نۆبەرەکەی منیت،

هێزی منیت و یەکەم توانامیت،

سەری شانازی و سەری هێزی.

4هەڵچوو وەک ئاو، باڵادەست نابیت،

چونکە چوویتە سەر پێخەفەکەی باوکت،

گڵاوت کرد، سەرکەوتیتە سەر نوێنەکەم.

5«شیمۆن و لێڤی بران،

بە چەکی توندوتیژی چەکدارن.49‏:5 ‏مەبەست لە توندوتیژی شیمۆن و لێڤییە بەرامبەر بە خەڵکی شەخەم. بڕوانە 34‏:25.‏

6من ناچمە ناو کۆڕی ڕاوێژیان،

سەنگینی من یەک ناگرێتەوە لەگەڵ کۆمەڵەکەیان،

چونکە لە کاتی تووڕەبوونیاندا مرۆڤیان کوشت و

لە خۆشیشیاندا گایان لە پێ خست.

7نەفرەت لە تووڕەییان کەوا توندە،

لە هەڵچوونیان کەوا سەختە.

لەناو یاقوب بەشیان دەکەم و

لەناو ئیسرائیل بڵاوەیان پێ دەکەم.

8«یەهودا49‏:8 وشەی (یەهودا) لە ڕووی دەنگەوە لە وشەی (ستایش)ی عیبری نزیکە.‏، براکانت ستایشی تۆ دەکەن،

دەستت لەسەر پشتەملی دوژمنانت دەبێت،

کوڕانی باوکیشت کڕنۆشت بۆ دەبەن.

9بەچکە شێرە یەهودا،

لەسەر نێچیر گەڕایتەوە، کوڕی خۆم.

خۆی نوشتاندەوە، خۆی مات دا، وەک شێر،

وەک شێرە مێ، کێ هەڵیدەستێنێت؟

10داردەستەکە لە یەهودا دانابڕێت،

گۆچانی فەرمانکردنیش لەنێوان قاچەکانی،

هەتا ئەو کەسە دێت کە خاوەنیەتی،49‏:10 پێشبینییەکە بۆ هاتنی مەسیح.‏

گەلان هەر بۆ ئەو ملکەچ دەبن.

11نێرەکەرەکەی بە دار مێو دەبەستێتەوە و

ماکەرەکەی بە باشترین لقە مێوەوە.

جلەکانی لەناو شەراب دەشوات و

پۆشاکەکەی لەناو خوێنی ترێ.

12چاوەکانی لە شەراب تۆخترن و

ددانەکانی لە شیر سپیترن.

13«زەبولون لە کەناری دەریا نیشتەجێ دەبێت،

دەبێتە بەندەری کەشتییەکان،

سنووریشی هەتا سەیدا دەبێت.

14«یەساخار نێرەکەرێکی زەبەلاحە و

لەنێوان دوو هەگبە مات بووە.

15بینی شوێنێکی باشە بۆ پشوودان و

زەوییەکەی دڵگیرە،

شانی دەچەمێتەوە بۆ بار و

دەبێتە کۆیلەی کاری زۆرەملێ.

16«دان دادوەری گەلەکەی خۆی دەکات،

وەک یەکێک لە هۆزەکانی ئیسرائیل.

17دان مارێک دەبێت لەسەر ڕێگا،

مارێکی ژەهراوی لەسەر ڕێڕەو،

بە پاژنەی ئەسپەوە دەدات و

سوارەکەی بەرەو دواوە بەردەبێتەوە.

18«ئەی یەزدان، چاوەڕێی ڕزگاریی تۆم.

19«چەتە پەلاماری گاد دەدەن،

بەڵام ئەو دەگاتە پاژنەی پێیان و پەلاماریان دەدات.

20«لە ئاشێر نانی چەور دەبێت،

ئەو خواردنی چەور و بەتام دەداتە پاشایان.

21«نەفتالی ئاسکێکی دەرپەڕیوە و

بەچکەی جوانی دەبێت.

22«یوسف مێوێکی بەردارە،

مێوێکی بەردارە لەسەر کانیاو،

چڵەکانی بەسەر دیوارێکدا هەڵگەڕاون.

23تیرئەندازان دڕندانە پەلاماریان دا و

ڕمیان تێگرت و هەراسانیان کرد.

24بەڵام کەوانەکەی بە توندوتۆڵی مایەوە،

بازووەکانی دەستی لێزان بوون،

بە دەستی توانادارەکەی یاقوب،

بە ناوی شوانەکە، تاشەبەردەکەی ئیسرائیل49‏:24 ڕەوانبێژی لێکچواندنە، مەبەستی یەزدانە.‏،

25بەهۆی خوداکەی باوکتەوە کە یارمەتیت دەدات،

بەهۆی هەرە بەتواناوە کە بەرەکەتدارت دەکات،

بە بەرەکەتەکانی ئاسمان لە سەرەوە و

بەرەکەتەکانی ئەو قووڵاییەی ماتە لە ژێرەوە،

بەرەکەتەکانی هەردوو مەمک و منداڵدان.

26بەرەکەتەکانی باوکت مەزنترن

لە بەرەکەتەکانی چیای هەتاهەتایی،

لە بەخشندەیی گردە دێرینەکان.

با بەسەر سەری یوسفەوە بن،

بەسەر ناوچەوانی جیاکراوە لە براکانی.

27«بنیامین گورگێکی دڕندەیە،

بەیانییان نێچیر دەخوات و

ئێوارانیش دەستکەوت دابەش دەکات.»

28هەموو ئەمانە دوازدە هۆزەکەی ئیسرائیلن. ئەمەش ئەوە بوو کە باوکیان پێی گوتن و داوای بەرەکەتی بۆ کردن، هەریەکەیان بەپێی بەرەکەتەکەی خۆی داوای بەرەکەتی بۆ کردن.

مردنی یاقوب

29ئینجا فەرمانی پێدان و پێی گوتن: «من دەچمە پاڵ گەلەکەی خۆم. لەلای باوباپیرانم بمنێژن، لەو ئەشکەوتەی لەناو کێڵگەکەی عەفرۆنی حیتییە، 30کە لە کێڵگەکەی مەخپێلەیە و ڕووەو مەمرێیە لە خاکی کەنعان، ئەوەی ئیبراهیم لەگەڵ کێڵگەکەدا لە عەفرۆنی حیتی کڕی تاکو بیکات بە گۆڕستان. 31ئیبراهیم و سارای ژنی لەوێ نێژراون، ئیسحاق و ڕڤقەی ژنیشی لەوێ نێژراون، هەر لەوێش لێئەم ناشت. 32کێڵگەکە و ئەشکەوتەکەی ناوی لە حیتییەکان کڕدرابوون.»

33کاتێک یاقوب لە ڕاسپاردنی کوڕەکانی تەواو بوو، هەردوو پێی خۆی خستەوە سەر قەرەوێڵەکە و دواهەناسەی دا و چووەوە پاڵ گەلەکەی خۆی.