Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 36:1-43

Zidzukulu za Esau

1Nazi zidzukulu za Esau amene ankatchedwanso Edomu:

2Esau anakwatira akazi atatu a ku Kanaani. Iwowa ndiwo Ada mwana wa Eloni Mhiti; Oholibama mwana wa Ana amene anali mwana wa Zibeoni Mhivi 3ndi Basemati mwana wa Ismaeli, amenenso anali mlongo wa Nabayoti.

4Ada anaberekera Esau, Elifazi; Basemati anabereka Reueli; 5ndipo Oholibama anabereka Yeusi, Yolamu ndi Kora. Amenewa anali ana a Esau amene anabadwira ku Kanaani.

6Esau anatenga akazi ake, ana ake aamuna ndi aakazi ndi ena onse a pa banja pake. Anatenganso ziweto zake ndi ziweto zake zonse pamodzi ndi katundu wake yense amene anamupata ku Kanaani, ndipo anachoka ku dziko la Kanaani kupatukana ndi mʼbale wake Yakobo. 7Iwo anatero chifukwa dziko limene ankakhalamo silikanakwanira awiriwo. Iwowa anali ndi ziweto zochuluka motero kuti sakanatha kukhala pamodzi. 8Choncho Esau (amene ndi Edomu) anakakhazikika ku dziko la mapiri ku Seiri.

9Nazi zidzukulu za Esau, kholo la Aedomu amene ankakhala ku Seiri.

10Awa ndi mayina a ana aamuna a Esau:

Elifazi, mwana wa Ada, mkazi wa Esau, ndi Reueli, mwana wamwamuna wa Basemati, mkazi wa Esau.

11Awa ndi mayina a ana a Elifazi:

Temani, Omari, Zefo, Gatamu ndi Kenazi.

12Timna anali mzikazi wa Elifazi, mwana wa Esau. Iyeyo anaberekera Elifazi mwana dzina lake Amaleki. Amenewa ndiwo zidzukulu za Ada, mkazi wa Esau.

13Awa ndi ana a Reueli:

Nahati, Zera, Sama ndi Miza. Amenewa ndi ana a Basemati, mkazi wa Esau.

14Ana aamuna a Oholibama, mkazi wa Esau, mwana wa Ana ndi mdzukulu wa Zebeoni ndi awa:

Yeusi, Yolamu ndi Kora.

15Nawa mafumu a zidzukulu za Esau:

Mwa ana a Elifazi, mwana woyamba wa Esau panali mafumu awa:

Temani, Omari, Zefo, ndi Kenazi, 16Kora, Gatamu, ndi Amaleki. Awa anali mafumu mwa ana a Elifazi ku Edomu ndipo onsewa anali zidzukulu za Ada.

17Mwa ana a Reueli, mwana wa Esau munali mafumu awa:

Nahati, Zera, Sama ndi Miza. Awa anali mafumu mwa ana a Reueli ku Edomu. Iwowa anali zidzukulu za Basemati mkazi wa Esau.

18Mwa ana a Oholibama, mkazi wa Esau munali mafumu awa:

Yeusi, Yolamu, ndi Kora. Amenewa anali mafumu mwa ana a mkazi wa Esau, Oholibama, mwana wa Ana.

19Amenewa ndiwo zidzukulu za Esau (amene ndi Edomu) ndiponso mafumu awo.

20Awa ndi ana a Seiri Mhori, amene ankakhala mʼdzikomo:

Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana, 21Disoni, Ezeri ndi Disani. Amenewa ndiwo ana a Seiri a ku Edomu ndipo analinso mafumu a Ahori.

22Ana aamuna a Lotani anali awa:

Hori ndi Homamu. Timna anali mlongo wake wa Lotani.

23Ana aamuna a Sobala anali awa:

Alivani, Manahati, Ebala, Sefo ndi Onamu.

24Ana aamuna a Zibeoni anali awa:

Ayiwa ndi Ana. Uyu ndi Ana amene anapeza akasupe a madzi amoto mʼchipululu pamene ankadyetsa abulu abambo wake Zibeoni.

25Ana a Ana anali:

Disoni ndi Oholibama mwana wake wamkazi.

26Ana aamuna a Disoni anali awa:

Hemudani, Esibani, Itirani ndi Kerani.

27Ana aamuna a Ezeri anali awa:

Bilihani, Zaavani ndi Akani.

28Ana aamuna a Disani anali awa:

Uzi ndi Arani.

29Mafumu a Ahori anali awa:

Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana, 30Disoni, Ezeri ndi Disani. Amenewa ndiwo mafumu a Ahori, monga mwa mafuko awo, mʼdziko la Seiri.

Mafumu a ku Edomu

31Awa ndi mafumu amene ankalamulira dziko la Edomu, mfumu iliyonse ya Israeli isanayambe kulamulira kumeneko:

32Bela mwana wa Beori anakhala mfumu ya ku Edomu. Mzinda wake ankawutcha Dinihaba.

33Bela atamwalira, Yobabu mwana wa Zera wochokera ku Bozira analowa ufumu mʼmalo mwake.

34Atafa Yobabu, Husamu wochokera ku dziko la Atemani, analowa mʼmalo mwake ngati mfumu.

35Husamu atamwalira, Hadadi mwana wa Bedadi, amene anagonjetsa Amidiyani mʼdziko la Mowabu, analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Aviti.

36Hadadi atamwalira, Samila wochokera ku Masireka, analowa ufumu mʼmalo mwake.

37Samila atamwalira, Sauli wochokera ku Rehoboti wa ku Mtsinje, analowa ufumu mʼmalo mwake.

38Sauli atamwalira, Baala-Hanani, mwana wa Akibori analowa ufumu mʼmalo mwake.

39Pamene Baala-Hanani mwana wa Akibori anamwalira, Hadari analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Pau, ndipo dzina la mkazi wake linali Mehatabeli, mwana wamkazi wa Matiredi, mwana wamkazi wa Me-Zahabu.

40Mayina a mafumu ochokera mwa zidzukulu za Esau malingana ndi mafuko awo ndi malo a fuko lililonse anali awa:

Timna, Aliva, Yeteti, 41Oholibama, Ela, Pinoni, 42Kenazi, Temani, Mibezari, 43Magidieli ndi Iramu. Awa anali mafumu a ku Edomu molingana ndi malo awo okhala mʼdzikomo.

Umenewu ndi mndandanda wa mʼbado wa Esau, kholo la Aedomu.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 36:1-43

Urmașii lui Esau

(1 Cron. 1:35-42)

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. lui Esau, adică Edom:

2Esau și‑a luat soții dintre fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Țivon, 3și pe Basmat, fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.

4Ada i l‑a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l‑a născut pe Reuel, 5iar Oholibama i‑a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah. Aceștia au fost fiii lui Esau, care i s‑au născut în țara Canaan.

6Esau și‑a luat soțiile, fiii, fiicele, pe toți robii6 Lit.: sufletele, sensul fiind cel menționat în text. din casa lui, vitele, toate animalele și averile pe care le‑a strâns în țara Canaan și a plecat de lângă fratele său, Iacov, într‑o altă țară, 7pentru că bunurile lor erau prea multe ca ei să locuiască împreună. Țara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor. 8Astfel, Esau, adică Edom, s‑a așezat pe muntele Seir.

9Aceștia au fost urmașii lui Esau, tatăl edomiților din muntele Seirului.

10Iată care au fost numele fiilor lui Esau:

Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau;

Reuel, fiul Basmatei, soția lui Esau.

11Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.

12Timna era țiitoarea12 Vezi nota de la 22:24. lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l‑a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceștia au fost nepoții Adei, soția lui Esau.

13Aceștia au fost fiii lui Reuel:

Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

14Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau și fiica lui Ana, fiul lui Țivon: ea i‑a născut lui Esau pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah.

15Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau:

fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost:

căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Țefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Korah, căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceștia au fost nepoții Adei.

17Aceștia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau:

căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în țara Edomului; aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

18Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau:

căpetenia Ieuș, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana și soția lui Esau.

19Aceștia au fost fiii lui Esau, adică Edom, și acestea au fost căpeteniile lor.

20Aceștia au fost fiii horitului Seir, locuitorii țării:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, 21Dișon, Ețer și Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, fiii lui Seir, în Edom.

22Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23Aceștia au fost fiii lui Șobal:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

24Aceștia au fost fiii lui Țivon:

Aia și Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele în pustie, pe când păștea măgarii tatălui său, Țivon.

25Aceștia au fost copiii lui Ana:

Dișon și Oholibama, fiica lui Ana.

26Aceștia au fost fiii lui Dișon:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

27Aceștia au fost fiii lui Ețer:

Bilhan, Zaavan și Akan.

28Aceștia au fost fiii lui Dișan:

Uț și Aran.

29Acestea au fost căpeteniile horiților:

căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țivon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Ețer și căpetenia Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, potrivit cetelor lor în țara lui Seir.

Regii Edomului

31Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei., au fost:

32Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetății sale era Dinhaba.

33Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

34Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

35Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

36Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

37Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu37 Probabil Eufratul. a domnit în locul lui.

38Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

39Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

40Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile și regiunile lor, sunt următoarele:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 43căpetenia Magdiel și căpetenia Iram.

Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în țara pe care o stăpâneau. Esau a fost tatăl edomiților.