Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 16:1-16

Sarai ndi Hagara

1Tsono Sarai, mkazi wa Abramu anali asanamuberekere ana Abramuyo. Koma anali ndi wantchito wamkazi wa ku Igupto dzina lake Hagara; 2ndipo Sarai anati kwa Abramu, “Yehova sanalole kuti ine ndikhale ndi ana. Bwanji mulowe mwa wantchito wanga wamkaziyu kuti mwina ndingaone ana kudzera mwa iyeyu.”

Abramu anamvera Sarai. 3Tsono Sarai anatenga Hagara wantchito wake wamkazi wa ku Igupto uja namupereka kwa Abramu mwamuna wake kuti akhale mkazi wake. Izi zinachitika Abramu atakhala ku Kanaani zaka khumi. 4Abramu atalowana ndi Hagara, Hagara uja anatenga mimba.

Pamene Hagara anadziwa kuti anali woyembekezera anayamba kunyoza mbuye wake Sarai. 5Pamenepo Sarai anati kwa Abramu, “Inu ndinu amene mwandiputira nkhanza zikundichitikirazi. Ndinakupatsani wantchito wanga wamkazi kuti akhale mkazi wanu, ndiye tsopano wayamba kundinyoza ine chifukwa wadziwa kuti ndi woyembekezera. Yehova ndiye amene aweruze pakati pa inu ndi ine.”

6Abramu anati, “Wantchito wakoyu ali mʼmanja mwako. Chita naye chilichonse chimene ukuganiza kuti ndi chokukomera.” Tsono Sarai anazunza Hagara mpaka anathawa.

7Mngelo wa Yehova anamupeza Hagara pafupi ndi chitsime mʼchipululu. Chinali chitsime chimene chili mʼmphepete mwa msewu wopita ku Suri. 8Ndipo mngeloyo anati, “Hagara, iwe wantchito wa Sarai, ukuchokera kuti ndipo ukupita kuti?”

Iye anayankha, “Ndikuthawa mbuye wanga Sarai.”

9Mngelo wa Yehova anamuwuza kuti, “Bwerera kwa mbuye wako ndipo ukamugonjere. 10Ndidzakupatsa zidzukulu zambiri zoti munthu sangaziwerenge.”

11Mngelo wa Yehova uja anamuwuzanso kuti,

“Ndiwe woyembekezera

ndipo udzabala mwana wamwamuna.

Udzamutcha dzina lake Ismaeli,

pakuti Yehova wamva kulira chifukwa cha kuzunzika kwako.

12Iye adzakhala munthu wa khalidwe ngati mʼmbulu wamisala;

adzadana ndi aliyense

ndipo anthu onse adzadana naye,

adzakhala mwaudani pakati pa abale ake

onse.”

13Hagara anatcha Yehova amene anamuyankhula uja dzina loti: “Ndinu Mulungu amene mumandiona,” popeza anati, “Ndakumana ndi Yehova atatha kundikomera mtima.” 14Nʼchifukwa chake chitsime chija chimene chili pakati pa Kadesi ndi Beredi chinatchedwa Beeri-lahai-roi.

15Tsono Hagara anamuberekera Abramu mwana wamwamuna ndipo Abramu anamutcha mwanayo Ismaeli. 16Pamene Hagara anamubalira Ismaeli nʼkuti Abramuyo ali ndi zaka 86.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 16:1-16

Agar și Ismael

1Sarai, soția lui Avram, nu‑i născuse acestuia copii. Dar ea avea o roabă egipteancă, al cărei nume era Agar. 2Sarai i‑a zis lui Avram: „Iată că Domnul m‑a oprit să am copii. Intră2 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale., te rog, la roaba mea. Poate îmi voi zidi o familie prin ea.“ Avram a ascultat‑o pe Sarai. 3Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în țara Canaan, Sarai, soția lui, a luat‑o pe egipteanca Agar, roaba sa, și i‑a dat‑o soțului ei, Avram, ca să‑i fie soție. 4El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată. Când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit‑o cu dispreț pe stăpâna sa.

5Atunci Sarai i‑a zis lui Avram:

– Fie ca răul care mi se face să cadă asupra ta! Ți‑am dat‑o în brațe pe roaba mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m‑a privit cu dispreț. Domnul să judece între mine și tine!

6Avram i‑a răspuns lui Sarai:

– Iată, roaba ta este în mâinile tale. Fă‑i ce este bine în ochii tăi!

Sarai a asuprit‑o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea.

7Îngerul Domnului a găsit‑o în pustie, lângă un izvor de apă – izvorul de lângă drumul care duce la Șur – 8și a întrebat‑o:

– Agar, roaba lui Sarai, de unde vii și unde mergi?

Ea a răspuns:

– Fug de Sarai, stăpâna mea.

9Îngerul Domnului i‑a zis:

– Întoarce‑te la stăpâna ta și supune‑te sub mâna ei.

10Îngerul Domnului i‑a zis:

– Îți voi înmulți atât de mult sămânța, încât acea mulțime nu va putea fi numărată.

11Îngerul Domnului i‑a zis:

– Iată că ești însărcinată

și vei naște un fiu.

Îi vei pune numele Ismael11 Ebr.: Ișmael, care înseamnă Dumnezeu aude.,

pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.

12El va fi un măgar sălbatic al omului.

Mâna lui va fi împotriva tuturor

și mâna tuturor va fi împotriva lui.

Și va locui separat12 Sau: la răsărit de. Vezi și 25:18, unde apare aceeași sintagmă.

de toți frații12 Lit.: Și va locui pe fața tuturor fraților. săi.

13Agar L‑a numit pe Domnul Care i‑a vorbit: „Tu ești Dumnezeul Care mă vede“13 Ebr.: El‑Roi, căci ea a zis: „Oare am văzut într-adevăr aici pe Cel Care mă vede?“ 14De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai‑Roi14 Beer Lahai‑Roi înseamnă Fântâna Celui Viu Care mă vede.. Iată că ea se află între Kadeș și Bered. 15Agar i‑a născut lui Avram un fiu, iar Avram i‑a pus numele Ismael fiului său născut de Agar. 16Avram avea optzeci și șase de ani când Agar i l‑a născut pe Ismael.