Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 15:1-21

Pangano la Mulungu ndi Abramu

1Zitatha izi, Yehova anayankhula ndi Abramu mʼmasomphenya nati:

“Usaope Abramu.

Ine ndili ngati chishango chokutchinjiriza.

Mphotho yako idzakhala yayikulu.”

2Koma Abramu anati, “Haa! Ambuye Yehova, mukhoza kundipatsa chiyani popeza ndikanali wopanda mwana ndipo amene adzatenge chuma changa ndi Eliezara wa ku Damasiko? 3Inu simunandipatse ana kotero kuti wantchito wa ku nyumba kwanga ndiye amene adzalowe mʼmalo mwanga.”

4Yehova anayankhula naye nati: “Munthu uyu sadzalowa mʼmalo mwako, koma mwana wako weniweni wamwamuna, wobereka wekha ndiye adzalowe mʼmalo mwako.” 5Yehova anapita naye Abramu panja nati, “Tayangʼana kumwambaku, ndipo chifukwa cha chimenechi uwerenge nyenyezi ngati ungathe kuziwerenga.” Ndipo anamuwuza kuti, “Ndi mmene adzakhalire ana ako ndi zidzukulu zako.”

6Abramu anakhulupirira Yehova, ndipo ichi chinamuchititsa kukhala wolungama.

7Ndipo anamuwuza kuti, “Ine ndine Yehova amene ndinakuchotsa iwe ku mzinda wa Uri wa ku Akaldeya kuti ndikupatse dziko ili kuti likhale lako.”

8Koma Abramu anati, “Haa! Ambuye Yehova, kodi ndingadziwe bwanji kuti lidzakhaladi langa?”

9Kotero Yehova anati kwa iye, “Kanditengere kamsoti kangʼombe ka zaka zitatu, kamsoti ka mbuzi ka zaka zitatu, ndi nkhosa yayimuna ya zaka zitatu pamodzi ndi nkhunda ndi kamwana ka njiwa.”

10Abramu anabweretsadi zonsezi nadula chilichonse pakati nʼkuzindandalika, chidutswa chilichonse kuyangʼanana ndi chinzake; koma njiwa ndi nkhunda sanazidule pakati. 11Pamene miphamba inabwera kuti itole nyama ija, Abramu anayipirikitsa.

12Pamene dzuwa limalowa Abramu anagona tulo tofa nato ndipo mdima wandiweyani ndi wochititsa mantha unamuphimba. 13Tsono Yehova anati kwa iye, “Uyenera kudziwa mosakayika kuti zidzukulu zako zidzakhala alendo mʼdziko lachilendo ndipo zidzakhala akapolo ndi kuzunzidwa zaka 400. 14Koma ndidzalanga dziko limene zidzukulu zako zidzagwireko ukapolo ndipo pambuyo pake iwo adzatulukamo ndi chuma chambiri. 15Komabe iweyo udzamwalira mu mtendere ndi kuyikidwa mʼmanda utakalamba bwino. 16Patapita mibado inayi, adzukulu ako adzabwereranso kuno popeza tchimo la Aamori silinafike pachimake kuti alangidwe.”

17Dzuwa litalowa ndipo mdima utagwa, panaoneka mʼphika wofuka nthunzi ya moto ndi sakali yoyaka ndipo zinadutsa pakati pa zidutswa za nyama zija. 18Pa tsiku limenelo, Yehova anachita pangano ndi Abramu nati, “Ndikulonjeza kuti ndidzapereka dziko ili kwa zidzukulu zako, kuchokera ku mtsinje wa ku Igupto mpaka ku mtsinje waukulu wa Yufurate. 19Ndidzakupatsani dziko la Akeni, Akenizi, Akadimoni, 20Ahiti, Aperezi, Arefaimu, 21Aamori, Akanaani, Agirigasi ndi Ayebusi.”

Священное Писание

Начало 15:1-21

Всевышний заключает священное соглашение с Ибрамом

1После этого Вечный обратился к Ибраму в видении:

– Не бойся, Ибрам. Я – твой щит; награда твоя будет весьма велика.

2Но Ибрам сказал:

– О Владыка Вечный, что Ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным, и моё имущество унаследует Элиезер из Дамаска?

3Ибрам добавил:

– Ты не дал мне детей, и слуга моего дома станет моим наследником.

4В ответ было ему слово Вечного:

– Он не станет твоим наследником; от семени твоего будет тебе наследник.

5Вечный вывел его наружу и сказал:

– Взгляни на небеса и сосчитай звёзды, если можешь их сосчитать.

И сказал ему:

– Так многочисленно будет твоё потомство.

6Ибрам поверил Вечному, и Он вменил ему это в праведность.

7Ещё Он сказал ему:

– Я Вечный, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю.

8Но Ибрам спросил:

– О Владыка Вечный, как мне убедиться, что я буду владеть ею?

9Вечный сказал ему:

– Приведи Мне трёхлетнюю телицу, трёхлетнюю козу и трёхлетнего барана, а также принеси горлицу и молодого голубя.

10Ибрам так и сделал. Он рассёк их пополам и разложил половины одну напротив другой; но птиц он не рассёк пополам. 11Хищные птицы слетались на трупы, но Ибрам отгонял их. 12Когда солнце начало садиться, Ибрама охватил глубокий сон; и тут кромешная тьма опустилась, и ужас объял его.

13Вечный сказал ему:

– Знай же, что твои потомки будут странниками в чужой земле; они будут обращены в рабство и будут угнетаемы четыреста лет. 14Но Я накажу народ, поработивший их, и тогда они выйдут оттуда с большим имуществом. 15Ты отойдёшь к отцам своим в мире и будешь погребён в глубокой старости. 16В четвёртом поколении15:16 То есть примерно через 400 лет. твои потомки вернутся сюда, потому что грех аморреев ещё не достиг полной меры.

17Когда солнце село и стало темно, вдруг появились дымящаяся жаровня с пылающим факелом и прошли между рассечёнными кусками. 18В тот день Вечный заключил священное соглашение с Ибрамом и сказал:

– Я отдаю твоим потомкам эту землю, от египетской реки15:18 От египетской реки – существует два толкования: большинство толкователей считают, что это пересыхающая летом река Вади аль-Ариш, граница между Ханааном и Египтом (см. Чис. 34:5; Иеш. 15:4), но другие думают, что речь здесь идёт о реке Нил. до великой реки Евфрат: 19землю кенеев, кенезеев, кедмонеев, 20хеттов, перизеев, рефаитов, 21аморреев, хананеев, гиргашеев и иевусеев.