Ezara 2 – CCL & VCB

The Word of God in Contemporary Chichewa

Ezara 2:1-70

Mʼndandanda wa Ayuda amene Anabwerera

1Awa ndi anthu a mʼchigawo cha Yuda amene anabwerako ku ukapolo, amene Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni anawagwira ukapolo ndi kupita nawo ku Babuloni (iwo anabwerera ku Yerusalemu ndi ku Yuda, aliyense ku mzinda wake. 2Iwo anabwerera pamodzi ndi Zerubabeli, Yesuwa, Nehemiya, Seruya, Reelaya, Mordekai, Bilisani, Misipara, Bigivai, Rehumu ndi Baana).

Chiwerengero cha anthu aamuna a Israeli chinali chotere:

3Zidzukulu za Parosi 2,1724zidzukulu za Sefatiya 3725zidzukulu za Ara 7756zidzukulu za Pahati-Mowabu (zochokera kwa Yesuwa ndi Yowabu) 2,8127zidzukulu za Elamu 1,2548zidzukulu za Zatu 9459zidzukulu za Zakai 76010zidzukulu za Bani 64211zidzukulu za Bebai 62312zidzukulu za Azigadi 1,22213zidzukulu za Adonikamu 66614zidzukulu za Bigivai 2,05615zidzukulu za Adini 45416zidzukulu za Ateri (kudzera mwa Hezekiya) 9817zidzukulu za Bezayi 32318zidzukulu za Yora 11219zidzukulu za Hasumu 22320zidzukulu za Gibari 95.

21Anthu a ku Betelehemu 12322Anthu aamuna a ku Netofa 5623Anthu aamuna a ku Anatoti 12824Anthu aamuna a ku Azimaveti 4225Anthu aamuna a ku Kiriati Yearimu, Kefira ndi Beeroti 74326Anthu aamuna a ku Rama ndi Geba 62127Anthu aamuna a ku Mikimasi 12228Anthu aamuna a ku Beteli ndi Ai 22329Anthu aamuna a ku Nebo 5230Anthu aamuna a ku Magaibisi 15631Anthu aamuna a ku Elamu wina 1,25432Anthu aamuna a ku Harimu 32033Anthu aamuna a ku Lodi, Hadidi ndi Ono 72534Anthu aamuna a ku Yeriko 34535Anthu aamuna a ku Sena 3,630.

36Ansembe anali awa:

   Zidzukulu za Yedaya (kudzera mu banja la Yesuwa) 97337Zidzukulu za Imeri 1,05238Zidzukulu za Pasuri 1,24739Zidzukulu za Harimu 1,017.

40Alevi anali awa:

   Zidzukulu za Yesuwa ndi Kadimieli (kudzera mwa ana a Hodaviya) 74.

41Anthu oyimba nyimbo anali awa:

   Zidzukulu za Asafu 128.

42Alonda a ku Nyumba ya Mulungu anali awa:

   Zidzukulu za Salumu, zidzukulu za Ateri, zidzukulu za Talimoni, zidzukulu za Akubu, zidzukulu za Hatita ndi zidzukulu za Sobai 139.

43Otumikira ku Nyumba ya Mulungu anali awa:

Zidzukulu za   Ziha, zidzukulu za Hasufa, zidzukulu za Tabaoti,44zidzukulu za Kerosi, zidzukulu za Siyaha, Padoni,45zidzukulu za Lebana, zidzukulu za Hagaba, zidzukulu za Akubu,46zidzukulu za Hagabu, zidzukulu za Salimayi, zidzukulu za Hanani,47zidzukulu za Gideli, zidzukulu za Gahari, zidzukulu za Reaya,48zidzukulu za Rezini, zidzukulu za Nekoda, zidzukulu za Gazamu,49zidzukulu za Uza, zidzukulu za Peseya, zidzukulu za Besai,50zidzukulu za Asina, zidzukulu za Meunimu, Nefusimu,51zidzukulu za Bakibuku, zidzukulu za Hakufa, zidzukulu za Harihuri,52zidzukulu za Baziruti, zidzukulu za Mehida, zidzukulu za Harisa,53zidzukulu za Barikosi, zidzukulu za Sisera, zidzukulu za Tema,54zidzukulu za Neziya ndi zidzukulu za Hatifa.

55Zidzukulu za antchito a Solomoni zinali izi:

Zidzukulu za   Sotai, zidzukulu za Hasofereti, zidzukulu za Peruda,56zidzukulu za Yaala, zidzukulu za Darikoni, zidzukulu za Gideli,57zidzukulu za Sefatiya, zidzukulu za Hatilu,   zidzukulu za Pokereti, Hazebayimu ndi Ami.58Chiwerengero cha onse otumikira ku Nyumba ya Mulungu pamodzi ndi zidzukulu za Solomoni chinali 392.

59Anthu ali mʼmunsiwa anabwera kuchokera ku mizinda ya Teli-Mela, Teli-Harisa, Kerubi, Adoni ndi Imeri, ngakhale samatha kutsimikiza kuti mafuko awo analidi Aisraeli enieni kapena ayi:

60Zidzukulu za Delaya, zidzukulu za Tobiya, ndi zidzukulu za Nekoda. Onse pamodzi anali 652.

61Ndi ena pakati pa ansembe anali awa:

Zidzukulu za   Hobiya, Hakozi, ndi Barizilai (Zidzukulu za Hobiya, zidzukulu za Hakozi ndi zidzukulu za Barizilai. Barizilai ameneyu ndi uja anakwatira mmodzi mwa ana aakazi a Barizilai Mgiliyadi ndipo ankadziwika ndi dzina la bambo wawoyo.)

62Amenewa anafufuza mayina awo mʼbuku lofotokoza mbiri ya mafuko awo, koma mayinawo sanawapezemo, choncho anawachotsa pa unsembe ngati anthu odetsedwa pa zachipembedzo. 63Bwanamkubwa anawawuza anthuwo kuti asamadye nawo mpaka atapezeka wansembe wodziwa kuwombeza ndi Urimu ndi Tumimu.

64Chiwerengero cha anthu onse pamodzi chinali 42,360, 65kuwonjezera pamenepo, panalinso antchito awo aamuna ndi aakazi okwanira 7,337. Analinso ndi amuna ndi akazi oyimba nyimbo okwanira 200. 66Anali ndi akavalo 736, nyulu 245, 67ngamira 435 ndi abulu 6,720.

68Atafika ku Nyumba ya Yehova mu Yerusalemu, ena mwa atsogoleri a mabanja anapereka zopereka zaufulu zothandizira kumanganso Nyumba ya Mulungu pamalo pake pakale. 69Anapereka kwa msungichuma wa ntchitoyo molingana ndi mmene aliyense chuma chake chinalili: golide wa makilogalamu 500, siliva makilogalamu 2,800 ndi zovala za ansembe zokwanira 100.

70Ansembe, Alevi, oyimba nyimbo, alonda ndi antchito a ku Nyumba ya Yehova pamodzi ndi Aisraeli ena onse ankakhala mʼmidzi ya makolo awo.

Vietnamese Contemporary Bible

E-xơ-ra 2:1-70

Danh Sách Những Người Hồi Hương

1Đây là danh sách những người Giu-đa trở về Giê-ru-sa-lem và các thành phố Giu-đa khác, sau những năm tháng bị vua Nê-bu-cát-nết-sa lưu đày qua Ba-by-lôn. 2Các nhà lãnh đạo gồm có: Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, Nê-hê-mi, Sê-ra-gia, Rê-ê-gia, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mích-bạt, Biết-vai, Rê-hum, và Ba-a-na.

Các nam đinh Ít-ra-ên gồm có:

3Họ Pha-rốt 2.172 người.

4Họ Sê-pha-ti-gia 372 người.

5Họ A-ra 775 người.

6Họ Pha-hát Mô-áp (con cháu của Giê-sua và Giô-áp) 2.812 người.

7Họ Ê-lam 1.254 người.

8Họ Xát-tu 945 người.

9Họ Xác-cai 760 người.

10Họ Ba-ni 642 người.

11Họ Bê-bai 623 người.

12Họ A-gát 1.222 người.

13Họ A-đô-ni-cam 666 người.

14Họ Biết-vai 2.056 người.

15Họ A-đin 454 người.

16Họ A-te (con cháu Ê-xê-chia) 98 người.

17Họ Bết-sai 323 người.

18Họ Giô-ra 112 người.

19Họ Ha-sum 223 người.

20Họ Ghi-ba 95 người.

21Họ Bết-lê-hem: 123 người.

22Người Nê-tô-pha 56 người.

23Người A-na-tốt 128 người.

24Người Ách-ma-vết 42 người.

25Người Ki-ri-át Giê-a-rim, Kê-phi-ra, và Bê-ê-rốt 743 người.

26Người Ra-ma và Ghê-ba 621 người.

27Người Mích-ma 122 người.

28Người Bê-tên và A-hi 223 người.

29Công dân Nê-bô 52 người.

30Công dân Mác-bích 156 người.

31Công dân Ê-lam khác 1.254 người.

32Công dân Ha-rim 320 người.

33Công dân Lô-đơ, Ha-đi, và Ô-nô 725 người.

34Công dân Giê-ri-cô 345 người.

35Công dân Sê-na 3.630 người.

36Các thầy tế lễ gồm có:

Họ Giê-đa-gia (thuộc nhà Giê-sua) 973 người.

37Họ Y-mê 1.052 người.

38Họ Pha-su-rơ 1.247 người.

39Họ Ha-rim 1.017 người.

40Người Lê-vi gồm có:

Họ Giê-sua và Cát-mi-ên (con cháu Hô-đa-via) 74 người.

41Các ca sĩ thuộc họ A-sáp 128 người.

42Con cháu những người gác cổng thuộc họ Sa-lum, họ A-te, họ Thanh-môn, họ A-cúp, họ Ha-ti-ta, và họ Sô-bai 139 người.

43Những người phục dịch Đền Thờ gồm có:

Họ Xi-ha, họ Ha-su-pha, họ Ta-ba-ốt,

44họ Kê-rốt, họ Sia-ha, họ Ba-đôn,

45họ Lê-ba-na, họ Ha-ga-ba, họ A-cúp,

46họ Ha-gáp, họ Sam-lai, họ Ha-nan,

47họ Ghi-đên, họ Ga-cha, họ Rê-a-gia,

48họ Rê-xin, họ Nê-cô-đa, họ Ga-xam,

49họ U-xa, họ Pha-sê-a, họ Bê-sai,

50họ A-sê-na, họ Mê-u-nim, họ Nê-phu-sim,

51họ Bác-búc, họ Ha-cu-pha, họ Ha-rua,

52họ Ba-lút, họ Mê-hi-đa, họ Hạc-sa,

53họ Bạt-cô, họ Si-sê-ra, họ Tha-mác,

54họ Nê-xia, và họ Ha-ti-pha.

55Con cháu các cựu thần của Sa-lô-môn gồm có:

Họ Sô-tai, họ Hát-sô-phê-rết, họ Phê-ru-đa,

56họ Gia-a-la, họ Đạt côn, họ Ghi-đên,

57họ Sê-pha-tia, họ Hát tinh, họ Bô-kê-rết Ha-xê-ba-im, và họ A-mi.

58Tính chung những người phục dịch Đền Thờ và con cháu cựu thần Sa-lô-môn là 392 người.

59Có một số người từ các thành Tên Mê-la, Tên Hạt-sa, Kê-rúp, A-đan, và Y-mê trở về Giê-ru-sa-lem, nhưng họ không còn gia phả hay bằng cớ về nguồn gốc tông tộc, để chứng minh họ là người Ít-ra-ên. Những người này gồm có: 60Họ Đê-la-gia, họ Tô-bia, và họ Nê-cô-đa, tổng cộng 652 người.

61Cũng có con cháu của các thầy tế lễ trong ba họ Ha-ba-gia, Ha-cốt, và Bát-xi-lai. (Ông này cưới con gái của Bát-xi-lai, người Ga-la-át, và người ta gọi ông theo tên cha vợ.) 62Những người này cũng không tìm được gia phả, nên bị ngưng chức tế lễ.2:62 Nt thêm: vì không sạch 63Các nhà lãnh đạo cấm họ không được hưởng phần ăn thánh, vì các nhà lãnh đạo muốn chờ đến lúc cầu hỏi Chúa Hằng Hữu bằng cách dùng U-rim và Thu-mim2:63 Xem Xuất 28:30 để xem họ có thuộc dòng họ thầy tế lễ không.

64Tổng số các nhóm kể trên lên đến 42.360 người. 65Ngoài ra, có 7.337 gia nhân và 200 ca sĩ, cả nam lẫn nữ. 66Họ đem theo 736 con ngựa, 245 con la, 67435 con lạc đà, và 6.720 con lừa.

68Khi đến Đền Thờ Chúa Hằng Hữu tại Giê-ru-sa-lem, các trưởng tộc tùy khả năng cung hiến tài vật để thực hiện công tác tái thiết Đền Thờ Đức Chúa Trời. 69Số tài vật dâng hiến gồm 500 ký2:69 Nt đa-riếc vàng, 3 tấn2:69 Nt mi-na bạc, và 100 bộ lễ phục cho các thầy tế lễ.

70Như vậy, các thầy tế lễ, người Lê-vi, các ca sĩ, người gác cổng, người phục dịch đền thờ và tất cả những người khác về sống tại Giê-ru-sa-lem và miền phụ cận. Các thường dân lưu đày còn lại cũng hồi hương về sống trong thành mình.