Chivumbulutso 22 – CCL & NUB

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 22:1-21

Mtsinje Wamoyo

1Ndipo mngeloyo anandionetsa mtsinje wamadzi amoyo, oyera ngati mwala wa krustalo ukutuluka ku mpando waufumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa, 2Ukuyenda pakati pa msewu waukulu wa mu mzindawo. Mbali iliyonse ya mtsinjewo kunali mtengo wamoyo, utabala zipatso khumi ndi ziwiri. Kubereka zipatso mwezi uliwonse. Ndipo masamba a mtengowo ndi mankhwala wochiritsa anthu a mitundu ina. 3Sipadzakhalanso temberero lililonse. Mpando waufumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa udzakhala mu mzindawo, ndipo atumiki ake adzamutumikira. 4Iwo adzaona nkhope yake ndipo dzina lake lidzalembedwa pa mphumi zawo. 5Sipadzakhalanso usiku. Sadzafuna kuwala kwa nyale kapena kwa dzuwa pakuti Ambuye Mulungu adzakhala kuwala kwawo. Ndipo adzalamulira kwamuyaya.

6Mngeloyo anandiwuza kuti, “Mawu awa ndi okhulupirika ndi owona. Ambuye Mulungu wa mizimu ya aneneri anatumiza mngelo wake kudzaonetsa atumiki ake zinthu zimene ziyenera kuchitika posachedwapa.”

Yesu Akubweranso

7“Taonani, ndikubwera posachedwa! Wodala ndi amene asunga mawu oneneratu za kutsogolo a mʼbuku ili.”

8Ine Yohane, ndine amene ndinamva ndi kuona zinthu izi. Ndipo pamene ndinamva ndi kuona izi ndinagwa pansi kuti ndipembedze mngelo amene amandionetsa zimenezi. 9Koma mngeloyo anandiwuza kuti, “Usatero ayi! Ine ndine wotumikira monga iwe pamodzi ndi abale ako aneneri ndi onse amene amasunga mawu a mʼbuku pembedzani Mulungu.”

10Kenaka anandiwuza kuti, “Usabise mawu onena zamʼtsogolo a mʼbuku ili chifukwa nthawi yayandikira. 11Wochita zoyipa apitirire kuchita zoyipazo; wochita zonyansa apitirire kuchita zonyansazo; wochita zabwino apitirire kuchita zabwinozo; ndipo woyera mtima apitirire kukhala woyera mtima.”

Mawu Otsiriza: Kuyitanidwa ndi Chenjezo

12“Taonani, ndikubwera posachedwa! Ndikubwera ndi mphotho zanga kuti ndidzapereke kwa aliyense malinga ndi zimene anachita. 13Ine ndine Alefa ndi Omega, Woyamba ndi Wotsiriza, Chiyambi ndi Chimaliziro ndine.

14“Odala amene achapa mikanjo yawo, kuti akhale ndi ufulu wopita ku mtengo wamoyo ndi kuti akalowe mʼzipata za mu mzindawo. 15Kunja kuli agalu, amatsenga, achiwerewere, akupha anthu, opembedza mafano ndi aliyense amene amakonda bodza ndi kulichita.

16“Ine Yesu, ndatuma mngelo wanga kuti achitire umboni uwu ku mipingo. Ine ndine Muzu ndi Chipatso cha Davide ndipo ndine Nthanda Yonyezimira.”

17Mzimu Woyera ndi mkwatibwi akuti, “Bwerani!” Ndipo amene akumva anena kuti Bwerani! Iye amene ali ndi ludzu abwere, ndipo aliyense amene afuna alandire mphatso yaulere ya madzi amoyo.

18Ndikuchenjeza aliyense amene akumva mawu onena zamʼtsogolo a mʼbukuli kuti, “Ngati wina awonjezerapo kalikonse, Mulungu adzamuwonjezera miliri imene yalembedwa mʼbuku ili. 19Ndipo wina akachotsapo mawu onena zamʼtsogolo a mʼbuku ili, Mulungu adzachotsa gawo lake pa mtengo wamoyo ndi la mu mzinda woyera zimene zanenedwa mʼbuku ili.”

20Iye amene akuchitira umboni pa zinthu izi akuti, “Inde, Ine ndikubwera posachedwa.”

Ameni. Bwerani Ambuye Yesu.

21Chisomo cha Ambuye Yesu chikhale ndi anthu onse. Ameni.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 22:1-21

Floden med livets vatten

1Han visade mig sedan en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt fram från Guds och Lammets tron, 2mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för folken.22:2 Jfr 1 Mos 2:9 och Hes 47:12.

3Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. 5Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

6Efter det sa han till mig: ”Detta budskap är trovärdigt och sant. Herren, som är Gud över profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7”Se, jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på profetians ord i den här boken.”

8Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. När jag hade hört och sett allt föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, 9men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.” 10Och han sa till mig: ”Försegla inte profetians ord i den här boken, för tiden är nära. 11Den som är orättfärdig ska fortsätta att göra det som är orättfärdigt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig. Men den som är rättfärdig ska fortsätta att vara rättfärdig, och den som är helig ska fortsätta att hålla sig helig.”

Inbjudan och varning

12”Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. 13Jag är alfa och omega,22:13 Jfr 1:8 med not. den förste och den siste, början och slutet.”

14Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena,22:14 Att tvätta sina dräkter är att bli rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus. Jfr 7:14. för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. 15Men utanför står hundarna, de som har sysslat med ockultism, ägnat sig åt sexuell omoral, och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn.

16”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.22:16 Davids rotskott och hans ättling är en titel på Messias. Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt.

17Anden och bruden22:17 Se not till 12:9. säger: ”Kom!” Den som hör det ska också säga: ”Kom!” Den som är törstig ska komma, för den som vill får dricka av livets vatten22:17 Jfr Ps 36:10. helt gratis.

18Men jag vittnar för alla som lyssnar till det profetiska budskapet i den här boken: Om någon lägger till något till det, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken. 19Och om någon tar bort något från det profetiska budskapet i den här boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i den här boken.

20Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”

Amen. Kom, Herre Jesus!

21Nåd från Herren Jesus åt alla.