Chivumbulutso 21 – CCL & NIRV

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 21:1-27

Kumwamba ndi Dziko Lapansi Zatsopano

1Kenaka ndinaona kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano pakuti kumwamba koyamba ndi dziko lapansi loyamba zinapita ndipo kunalibenso nyanja ina iliyonse. 2Ndinaona mzinda wopatulika, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu, utakonzedwa ngati mkwatibwi wovala zokongola kukonzekera mwamuna wake. 3Ndipo ndinamva mawu ofuwula kuchokera ku Mpando Waufumu kuti, “Taonani! Malo wokhalapo Mulungu ali pakati pa anthu, ndipo Iye adzakhala ndi anthuwo. Iwo adzakhala anthu ake ndipo Mulungu mwini adzakhala nawo nakhala Mulungu wawo. 4‘Mulungu adzapukuta misozi yonse mʼmaso mwawo. Sikudzakhalanso imfa kapena kukhuza maliro kapena kulira kapena ululu popeza zakale zapita.’ ”

5Amene anakhala pa mpando waufumuyo anati, “Ndikulenga zinthu zonse zikhale zatsopano!” Ndipo anati, “Lemba izi, pakuti mawu awa ndi okhulupirika ndi woona.”

6Iye anandiwuza kuti, “Kwatha. Ine ndine Alefa ndi Omega, Woyamba ndi Wotsiriza. Kwa onse akumva ludzu, ndidzawapatsa zakumwa zaulere zochokera ku kasupe wamadzi amoyo. 7Iye amene adzapambane adzalandira zonsezi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake ndi Iye adzakhala mwana wanga. 8Koma amantha, osakhulupirira, okonda zonyansa, opha anthu, achiwerewere, amatsenga, opembedza mafano ndi abodza, malo awo adzakhala nyanja yamoto ya sulufule wotentha. Iyi ndi imfa yachiwiri.”

Mzinda wa Yerusalemu Watsopano

9Mmodzi wa angelo asanu ndi awiri aja, anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri zodzaza ndi miliri yotsiriza isanu ndi iwiri anandiwuza kuti, “Bwera, ine ndidzakuonetsa mkwatibwi wa Mwana Wankhosa.” 10Ndipo anandinyamula mwa Mzimu Woyera kupita nane ku phiri lalikulu ndi lalitali nandionetsa mzinda wopatulika, Yerusalemu ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. 11Unawala ndi ulemerero wa Mulungu, ndipo kuthwanima kwake kunali ngati mwala wamtengowapatali, ngati jasipa; woyera ngati krustalo. 12Mzindawo unali ndi mpanda waukulu ndi wautali, unali ndi zipata khumi ndi ziwiri, ndipo panali angelo khumi ndi awiri. Pa chipata chilichonse panayima mngelo. Pa chipata chilichonse panalembedwa dzina la fuko la Israeli. 13Kummawa kunali zipata zitatu, kumpoto zitatu, kummwera zitatu ndi kumadzulo zitatu. 14Mpanda wa mzindawu unali ndi maziko khumi ndi awiri ndipo pa mazikopo panali mayina khumi ndi awiri a atumwi a Mwana Wankhosa.

15Mngelo amene ankayankhula nane uja anali ndi ndodo yagolide yoyezera mzindawo, zipata zake ndi mpanda wake. 16Mzindawo unamangidwa mofanana kutalika kwake, mulitali ndi mulifupi munali mofanana. Anayeza mzindawo ndi ndodo ija ndipo anapeza kuti mulitali, mulifupi ndi msinkhu wake kutalika kwake kunali makilomita 2,200. 17Anayesa mpanda uja ndipo kuchindikala kwake kunali kopitirirapo mamita 65 monga mwa muyeso wa anthu umene mngelo anagwiritsa ntchito. 18Mpandawo unapangidwa ndi yasipa, ndipo mzindawo unali wagolide oyengeka owala ngati galasi. 19Maziko a mpanda wa mzindawo anali okongoletsedwa ndi miyala yamtengowapatali ya mtundu uliwonse. Maziko oyamba anali yasipa, achiwiri anali safiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi simaragido, 20achisanu ndi sardiyo, achisanu ndi chiwiri ndi krusolito, achisanu ndi chitatu ndi berulo, achisanu ndi chinayi ndi topaziyo, a khumi ndi krusoprazo, a khumi ndi chimodzi ndi huakito, a khumi ndi chiwiri ndi emetusto. 21Zipata khumi ndi ziwiri zija zinapangidwa ndi ngale, chipata chilichonse chinapangidwa ndi ngale imodzi. Misewu ya mzindawo inali yopangidwa ndi golide oyengeka, owala ngati galasi.

22Ine sindinaone Nyumba ya Mulungu iliyonse mu mzindawo chifukwa Ambuye Mulungu Wamphamvuzonse ndi Mwana Wankhosa ndiwo Nyumba yake. 23Palibe chifukwa choti dzuwa kapena mwezi ziwale popeza mu mzindawo ulemerero wa Mulungu ndiwo umawalamo ndipo nyale yake ndi Mwana Wankhosa uja. 24Mitundu ya anthu idzayenda mʼkuwala kwake ndipo mafumu a dziko lapansi adzabweretsa ulemerero wawo mu mzindamo. 25Zipata zake sizidzatsekedwa ngakhale tsiku limodzi lomwe pakuti sikudzakhala usiku kumeneko. 26Ulemerero ndi ulemu wa mitundu ya anthu adzapita nazo kumeneko. 27Kanthu kosayeretsedwa sikadzalowamo, kuphatikizanso aliyense wochita zinthu zochititsa manyazi ndi zachinyengo, koma okhawo amene mayina awo alembedwa mʼbuku lamoyo la Mwana Wankhosa.

New International Reader’s Version 2014

Revelation 21:1-27

A New Heaven and a New Earth

1I saw “a new heaven and a new earth.” (Isaiah 65:17) The first heaven and the first earth were completely gone. There was no longer any sea. 2I saw the Holy City, the new Jerusalem. It was coming down out of heaven from God. It was prepared like a bride beautifully dressed for her husband. 3I heard a loud voice from the throne. It said, “Look! God now makes his home with the people. He will live with them. They will be his people. And God himself will be with them and be their God. 4‘He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death.’ (Isaiah 25:8) And there will be no more sadness. There will be no more crying or pain. Things are no longer the way they used to be.”

5He who was sitting on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down. You can trust these words. They are true.”

6He said to me, “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give water to anyone who is thirsty. The water will come from the spring of the water of life. It doesn’t cost anything! 7Those who have victory will receive all this from me. I will be their God, and they will be my children. 8But others will be thrown into the lake of fire that burns with sulfur. Those who are afraid and those who do not believe will be there. Murderers and those who make themselves impure will join them. Those who commit sexual sins and those who practice witchcraft will go there. Those who worship statues of gods and all who tell lies will be there too. The lake of fire is the second death.”

The New Jerusalem is the Bride of the Lamb

9One of the seven angels who had the seven bowls came and spoke to me. The bowls were filled with the seven last plagues. The angel said, “Come. I will show you the bride, the wife of the Lamb.” 10Then he carried me away in a vision. The Spirit took me to a huge, high mountain. He showed me Jerusalem, the Holy City. It was coming down out of heaven from God. 11It shone with the glory of God. It gleamed like a very valuable jewel. It was like a jasper, as clear as crystal. 12The city had a huge, high wall with 12 gates. Twelve angels were at the gates, one at each of them. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. 13There were three gates on the east and three on the north. There were three gates on the south and three on the west. 14The wall of the city had 12 foundations. Written on them were the names of the 12 apostles of the Lamb.

15The angel who talked with me had a gold measuring rod. He used it to measure the city, its gates and its walls. 16The city was laid out like a square. It was as long as it was wide. The angel measured the city with the rod. It was 1,400 miles long. It was as wide and high as it was long. 17The angel measured the wall as human beings measure things. It was 200 feet thick. 18The wall was made out of jasper. The city was made out of pure gold, as pure as glass. 19The foundations of the city walls were decorated with every kind of jewel. The first foundation was made out of jasper. The second was made out of sapphire. The third was made out of agate. The fourth was made out of emerald. 20The fifth was made out of onyx. The sixth was made out of ruby. The seventh was made out of chrysolite. The eighth was made out of beryl. The ninth was made out of topaz. The tenth was made out of turquoise. The eleventh was made out of jacinth. The twelfth was made out of amethyst. 21The 12 gates were made from 12 pearls. Each gate was made out of a single pearl. The main street of the city was made out of gold. It was gold as pure as glass that people can see through clearly.

22I didn’t see a temple in the city. That’s because the Lamb and the Lord God who rules over all are its temple. 23The city does not need the sun or moon to shine on it. God’s glory is its light, and the Lamb is its lamp. 24The nations will walk by the light of the city. The kings of the world will bring their glory into it. 25Its gates will never be shut, because there will be no night there. 26The glory and honor of the nations will be brought into it. 27Only what is pure will enter the city. No one who causes people to believe lies will enter it. No one who does shameful things will enter it either. Only those whose names are written in the Lamb’s book of life will enter the city.