Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Aroma 12

Nsembe za Moyo

1Nʼchifukwa chake ine ndikukupemphani abale, mwa chifundo cha Mulungu, kuti mupereke matupi anu monga nsembe yamoyo, yopatulika ndi yokondweretsa Mulungu. Nsembeyi ndiye kupembedza kwanu kwa uzimu. Musafanizidwenso ndi makhalidwe a dziko lino koma musandulike pokonzanso maganizo anu. Ndipo mudzadziwa ndi kuzindikira chifuniro chabwino cha Mulungu chomwe ndi chokondweretsa ndi changwiro.

Chifukwa cha chisomo chopatsidwa kwa ine, ndinena kwa aliyense wa inu kuti musadziyenereze nokha kuposa mmene mulili. Koma mudziganizire nokha modzichepetsa, molingana ndi muyeso wa chikhulupiriro chimene Mulungu wakupatsani. Pakuti monga aliyense wa ife ali ndi thupi limodzi koma ziwalo zambiri, ziwalozi sizili ndi ntchito yofanana. Momwemonso mwa Khristu ife amene tili ambiri tipanga thupi limodzi ndipo chiwalo chilichonse ndi cholumikizika ku chinzake. Ife tili ndi mphatso zosiyana, molingana ndi chisomo chopatsidwa kwa ife. Ngati mphatso ya munthu ndi kunenera, musiyeni ayigwiritse ntchito molingana ndi chikhulupiriro chake. Ngati ndi kutumikira, musiyeni atumikire. Ngati ndi kuphunzitsa, musiyeni aphunzitse. Ngati ndi kulimbikitsa, musiyeni alimbikitse. Ngati ndi kupereka kuthandiza osowa, musiyeni apereke mowolowamanja. Ngati ndi utsogoleri, musiyeni alamulire mosamala. Ngati ndi kuonetsa chifundo, musiyeni achite mosangalala.

Chikondi

Chikondi chikhale chopanda chinyengo. Dana nacho choyipa; gwiritsitsa chabwino. 10 Mukondane kwathunthu monga abale. Lemekezanani wina ndi mnzake kuposa inu eni. 11 Musakhale aulesi mʼmachitidwe anu. Khalani achangu mu mzimu ndipo tumikirani Ambuye. 12 Kondwerani mʼchiyembekezo, pirirani mʼmasautso ndiponso khulupirikani mʼpemphero. 13 Gawanani ndi anthu a Mulungu amene ali ndi chosowa. Cherezani alendo.

14 Adalitseni amene akuzunzani. Adalitseni ndipo musawatemberere. 15 Kondwani pamodzi ndi amene akukondwa ndipo lirani ndi amene akulira. 16 Muyanjane wina ndi mnzake. Musakhale onyada, koma lolani kuyanjana ndi anthu wamba. Musaganize kuti mumadziwa zonse.

17 Musabwezere choyipa ndi choyipa kwa aliyense. Samalitsani kuchita chabwino pamaso pa aliyense. 18 Ngati nʼkotheka, khalani mwamtendere ndi aliyense monga momwe mungathere. 19 Okondedwa anga, musabwezere choyipa, koma lekerani Mulungu. Pakuti kwalembedwa, “Kubwezera chilango nʼkwanga. Ndidzawalanga ndine,” akutero Ambuye. 20 Koma,

“Ngati mdani wako ali ndi njala, mupatse chakudya.
    Ngati ali ndi ludzu, mupatse kanthu kakumwa.
Pochita ichi, udzamuwunjikira makala amoto pamutu pake.”

21 Musagonjetsedwe ndi choyipa, koma gonjetsani choyipa pochita chabwino.

Chinese Union Version (Simplified)

羅 馬 書 12

1所 以 弟 兄 们 , 我 以 神 的 慈 悲 劝 你 们 , 将 身 体 献 上 , 当 作 活 祭 , 是 圣 洁 的 , 是 神 所 喜 悦 的 ; 你 们 如 此 事 奉 乃 是 理 所 当 然 的 。

不 要 效 法 这 个 世 界 , 只 要 心 意 更 新 而 变 化 , 叫 你 们 察 验 何 为 神 的 善 良 、 纯 全 、 可 喜 悦 的 旨 意 。

我 凭 着 所 赐 我 的 恩 对 你 们 各 人 说 : 不 要 看 自 己 过 於 所 当 看 的 , 要 照 着 神 所 分 给 各 人 信 心 的 大 小 , 看 得 合 乎 中 道 。

正 如 我 们 一 个 身 子 上 有 好 些 肢 体 , 肢 体 也 不 都 是 一 样 的 用 处 。

我 们 这 许 多 人 , 在 基 督 里 成 为 一 身 , 互 相 联 络 作 肢 体 , 也 是 如 此 。

按 我 们 所 得 的 恩 赐 , 各 有 不 同 。 或 说 预 言 , 就 当 照 着 信 心 的 程 度 说 预 言 ,

或 作 执 事 , 就 当 专 一 执 事 ; 或 作 教 导 的 , 就 当 专 一 教 导 ;

或 作 劝 化 的 , 就 当 专 一 劝 化 ; 施 舍 的 , 就 当 诚 实 ; 治 理 的 , 就 当 殷 勤 ; 怜 悯 人 的 , 就 当 甘 心 。

爱 人 不 可 虚 假 ; 恶 要 厌 恶 , 善 要 亲 近 。

10 爱 弟 兄 , 要 彼 此 亲 热 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 让 。

11 殷 勤 不 可 懒 惰 。 要 心 里 火 热 , 常 常 服 事 主 。

12 在 指 望 中 要 喜 乐 , 在 患 难 中 要 忍 耐 , 祷 告 要 恒 切 。

13 圣 徒 缺 乏 要 帮 补 ; 客 要 一 味 的 款 待 。

14 逼 迫 你 们 的 , 要 给 他 们 祝 福 ; 只 要 祝 福 , 不 可 咒 诅 。

15 与 喜 乐 的 人 要 同 乐 ; 与 哀 哭 的 人 要 同 哭 。

16 要 彼 此 同 心 ; 不 要 志 气 高 大 , 倒 要 俯 就 卑 微 的 人 ( 人 : 或 作 事 ) ; 不 要 自 以 为 聪 明 。

17 不 要 以 恶 报 恶 ; 众 人 以 为 美 的 事 要 留 心 去 做 。

18 若 是 能 行 , 总 要 尽 力 与 众 人 和 睦 。

19 亲 爱 的 弟 兄 , 不 要 自 己 伸 冤 , 宁 可 让 步 , 听 凭 主 怒 ( 或 作 : 让 人 发 怒 ) ; 因 为 经 上 记 着 : 主 说 : 伸 冤 在 我 ; 我 必 报 应 。

20 所 以 , 你 的 仇 敌 若 饿 了 , 就 给 他 吃 , 若 渴 了 , 就 给 他 喝 ; 因 为 你 这 样 行 就 是 把 炭 火 堆 在 他 的 头 上 。

21 你 不 可 为 恶 所 胜 , 反 要 以 善 胜 恶 。