Aefeso 5 – CCL & HLGN

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Aefeso 5:1-33

1Choncho, monga ana okondedwa, tsatirani chitsanzo cha Mulungu. 2Muzikondana monga Khristu anakonda ife nadzipereka yekha chifukwa cha ife monga chopereka cha fungo lokoma ndi nsembe kwa Mulungu.

3Koma pakati panu pasamveke nʼpangʼono pomwe zadama, kapena za mtundu wina uliwonse wa chodetsa, kapena za umbombo, chifukwa izi ndi zosayenera kwa anthu oyera a Mulungu. 4Musamatukwane, kuyankhula zopusa kapena kunena nthabwala zopanda pake, zomwe ndi zosayenera, koma mʼmalo mwake muziyamika. 5Dziwani ichi, palibe wadama, wochita zonyansa kapena waumbombo, munthu wotero ali ngati wopembedza mafano, amenewa alibe malo mu ufumu wa Khristu ndi Mulungu. 6Musalole wina akunamizeni ndi mawu opanda pake, pakuti chifukwa cha zinthu ngati izi mkwiyo wa Mulungu ukubwera pa amene samvera. 7Nʼchifukwa chake musamayanjane nawo anthu otere.

8Pajatu inu nthawi ina munali mdima, koma tsopano ndinu kuwunika mwa Ambuye. Mukhale ngati ana akuwunika 9(pakuti pamene pali kuwunika pamapezekaponso zabwino zonse, chilungamo ndi choonadi). 10Inu mufufuze chimene chimakondweretsa Ambuye. 11Musayanjane nazo ntchito zosapindulitsa za mdima, koma mʼmalo mwake muzitsutse. 12Pakuti ndi zochititsa manyazi ngakhale kutchula zomwe zimachitika mseri. 13Koma kuwala kumawunikira zinthu, ndipo chilichonse chimaonekera poyera. Choncho chilichonse choonekera poyera chimasandukanso kuwala. 14Nʼchifukwa chake Malemba akuti,

“Dzuka, wamtulo iwe,

uka kwa akufa,

ndipo Khristu adzakuwalira.”

15Samalani makhalidwe anu, musakhale ngati opanda nzeru koma ngati anzeru. 16Gwiritsani ntchito mpata uliwonse, chifukwa masiku ano ndi oyipa. 17Choncho musakhale opusa, koma mudziwe zimene Ambuye akufuna kuti muchite. 18Musaledzere ndi vinyo, chifukwa adzawononga moyo wanu. Mʼmalo mwake, mudzazidwe ndi Mzimu Woyera. 19Muziyankhulana wina ndi mnzake mawu a Masalimo, nyimbo za Mulungu ndi nyimbo za uzimu. Muziyimbira Ambuye movomerezana ndi mitima yanu. 20Muziyamika Mulungu Atate nthawi zonse chifukwa cha zonse, mʼdzina la Ambuye athu Yesu Khristu.

Malangizo kwa Akazi ndi Amuna Mʼbanja

21Gonjeranani wina ndi mnzake, kuonetsa kuopa Khristu.

22Inu akazi, muzigonjera amuna anu, monga mumagonjera kwa Ambuye. 23Pakuti mwamuna ndi mutu wa mkazi monga momwe Khristu ali mutu wa mpingo, thupi lake, limene Iyeyo ndi Mpulumutsi wake. 24Tsono monga mpingo umagonjera Khristu, momwemonso akazi akuyenera kugonjera amuna awo mu zonse.

25Inu amuna, kondani akazi anu monga momwe Khristu anakondera mpingo nadzipereka yekha mʼmalo mwa mpingowo 26kuti awupatule ukhale oyera, atawuyeretsa powusambitsa ndi madzi omwe ndi mawu ake. 27Anachita zimenezi kuti awupereke mpingowo kwa Iye mwini, mpingo wowala ndi waulemerero, wopanda banga kapena makwinya kapena chilema chilichonse, koma oyera ndi wangwiro. 28Momwemonso, amuna akuyenera kukonda akazi awo monga matupi awo. Iye amene akonda mkazi wake adzikondanso yekha. 29Pakuti palibe amene amadana nalo thupi lake, koma amalidyetsa ndi kulisamalira bwino, monga momwe Khristu amachitira ndi mpingo wake 30pakuti ndife ziwalo za thupi lake. 31“Pa chifukwa ichi, mwamuna adzasiya abambo ndi amayi ake nakaphatikana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi.” 32Ichi ndi chinsinsi chozama, koma ine ndikunena za Khristu ndi mpingo. 33Chomwecho, aliyense mwa inu akuyenera kukonda mkazi wake monga adzikondera iye mwini, ndipo mkazi akuyenera kulemekeza mwamuna wake.

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 5:1-33

Magkabuhi Bilang mga Tawo nga Nasanagan

1Tungod nga kamo mga pinalangga nga mga anak sang Dios, sunda ninyo siya. 2Dapat makita permi sa inyo kabuhi nga ginahigugma ninyo ang iban pareho sang paghigugma ni Cristo sa aton. Kay ginhatag pa gani niya ang iya kabuhi para sa aton bilang mahamot nga halad sa Dios.

3Tungod nga mga katawhan na kamo sang Dios, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tawo nga nagahimo kamo sang imoral nga pagpakigrelasyon kag iban pa nga mahigko nga mga buhat, ukon pagkadalok. 4Kag indi na nagakabagay nga maghambal kamo sang mga binastos, ukon maghambal sang wala sing pulos nga mga sugilanon kag malaw-ay nga mga lahog. Sa baylo, maghambal kita sang mga pagpasalamat sa Dios. 5Tandai gid ninyo nga indi masakop sa paghari ni Cristo kag sang Dios ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagahimo sang mahigko nga mga buhat, kag ang mga mainangkunon. (Kay ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-dios.)5:5 ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-dios, tungod nga kon mainangkunon ang tawo ginapasulabi niya ang mga butang diri sa kalibutan sang sa Dios.

6Tungod sining mga ginahimo sang mga tawo, ipaagom sang Dios sa ila ang iya kaakig kay wala sila nagatuman sa iya. Gani indi kamo magpadaya sa iban nga nagasiling nga ini nga mga butang indi mahigko. 7Indi man kamo mag-upod-upod sa sini nga mga tawo. 8Sang una ang inyo hunahuna nadulman pa, pero subong tungod nga kamo sa Ginoo na, nasanagan na kamo. Gani ipakita ninyo sa inyo pagkabuhi nga kamo nasanagan na. 9(Kay kon ang tawo nasanagan na, mahibaluan mo tungod nga ang iya hinimuan maayo, matarong, kag ginasunod niya ang kamatuoran.) 10Tinguhai ninyo nga mahibaluan kon ano ang gusto sang Ginoo nga himuon ninyo. 11Indi kamo magsunod sa mga wala pulos nga ginahimo sang iban nga nadulman. Sa baylo, ipakita ninyo sa ila nga malain ang ila ginahimo. 12(Makahuluya bisan ihambal ang mga butang nga ila ginahimo sa sekreto.) 13Kon hambalan ninyo sila sang ila mga ginahimo, mahibaluan nila nga ina sala gid. 14Kay ang tanan nga masilakan sang kamatuoran masanagan. Gani may ara nga nagasiling,

“Bugtaw, ikaw nga nagakatulog,

bangon halin sa mga minatay,

kag pasanagan ka ni Cristo.”

15Gani halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Indi kamo magkabuhi pareho sa mga tawo nga wala nakaintiendi, kundi magkabuhi kamo bilang mga tawo nga nakaintiendi sang kabubut-on sang Dios. 16Indi ninyo pag-usikan ang inyo tiyempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sang maayo, tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. 17Indi kamo magmangin ignorante kundi intiendihon ninyo kon ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo.

18Indi kamo magpahubog, kay ini pagpatuyang lang sang inyo kabuhi. Sa baylo, magmapuno kamo sang Espiritu Santo. 19Kon nagatilipon kamo, gamita ninyo ang mga salmo kag iban pa nga mga kanta parte sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kon magkanta kamo dapat halin gid sa inyo tagipusuon. 20Magpasalamat kamo permi sa Dios nga Amay sa tanan nga butang tungod kay Ginoong Jesu-Cristo.5:20 tungod kay Ginoong Jesu-Cristo: ukon, paagi kay Ginoong Jesu-Cristo; ukon, bilang mga tumuluo ni Ginoong Jesu-Cristo. Sa literal, sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Bana kag ang Asawa

21Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sa inyo pagtahod kay Cristo.

22Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana, pareho sang inyo pagpasakop sa Ginoo. 23Kay ang bana amo ang ulo sang asawa pareho man nga si Cristo amo ang ulo sang iglesya nga amo ang iya lawas, kag siya man ang Manluluwas. 24Gani, subong nga ang iglesya nagapasakop kay Cristo, ang mga asawa dapat man nga magpasakop sa ila bana sa tanan nga butang.5:24 sa tanan nga butang: siguro ang buot silingon, sa tanan nga butang nga indi kontra sa kabubut-on sang Dios.

25Kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo asawa pareho man sang paghigugma ni Cristo sa iglesya. Ginhalad pa gani niya ang iya kabuhi sa iglesya 26agod batunon ini sang Dios, pagkatapos nga natinluan paagi sa pagbautiso nga kaupod sang pulong sang Dios. 27Ginhimo niya ini agod nga ang iglesya mabaton niya bilang iya asawa nga matahom gid, balaan, kag wala sing kasawayan; pareho sa nobya nga wala sing depekto ukon kurinot ukon ano pa nga mga deperensya. 28Gani ang mga bana dapat gid maghigugma sa ila asawa pareho sang ila paghigugma sa ila kaugalingon nga lawas, tungod nga ang mag-asawa isa lang. Ang nagahigugma sa iya asawa nagahigugma sa iya kaugalingon. 29Wala sing tawo nga wala nagahigugma sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ginapakaon niya ini kag ginaatipan. Amo man ini ang ginahimo ni Cristo sa aton nga iya iglesya, 30tungod nga kita mga bahin sang iya lawas. 31Nagasiling ang Kasulatan nga ang mag-asawa isa lang: “Bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.”5:31 Gen. 2:24. 32Makatilingala ining madalom nga kamatuoran, kag makasiling ako nga amo ini ang halimbawa sang relasyon ni Cristo sa iglesya. 33Gani kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo asawa pareho sa inyo kaugalingon. Kag kamo nga mga asawa, tahura ninyo ang inyo bana.