2 Samueli 22 – CCL & LCB

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Samueli 22:1-51

Nyimbo ya Mayamiko ya Davide

1Davide anayimbira Yehova nyimbo iyi pamene Yehovayo anamupulumutsa mʼdzanja la adani ake onse ndiponso mʼdzanja la Sauli. 2Iye anati,

“Yehova ndiye thanthwe langa, chitetezo changa ndi mpulumutsi wanga.

3Mulungu wanga ndiye thanthwe langa, mʼmene ndimathawiramo,

chishango changa ndi ndodo yachipulumutso changa.

Iye ndi linga langa, pothawirapo panga ndi mpulumutsi wanga.

Munandipulumutsa mʼmanja mwa anthu ankhanza.

4“Ndimayitana Yehova amene ndi woyenera matamando,

ndipo ndapulumutsidwa kwa adani anga.

5“Mafunde a imfa anandizinga;

mitsinje yothamanga yachiwonongeko inandiopsa kwambiri.

6Anandimanga ndi zingwe za ku manda;

misampha ya imfa inalimbana nane.

7“Mʼmasautso anga ndinapemphera kwa Yehova;

ndinapemphera kwa Mulungu wanga.

Iye ali mʼnyumba yake, anamva mawu anga;

kulira kwanga kunafika mʼmakutu ake.

8“Dziko lapansi linanjenjemera ndi kuchita chivomerezi,

maziko a miyamba anagwedezeka;

ananjenjemera chifukwa Iye anakwiya.

9Mʼmphuno mwake munatuluka utsi;

moto wonyeketsa unatuluka mʼkamwa mwake,

makala amoto anali lawilawi mʼkamwa mwake.

10Iye anangʼamba thambo natsika pansi;

pansi pa mapazi ake panali mitambo yakuda.

11Iye anakwera pa Kerubi ndi kuwuluka;

nawuluka ndi mphepo mwaliwiro.

12Iye anapanga mdima kukhala chofunda chake,

mitambo yakuda ya mlengalenga.

13Mʼkuwala kumene kunali pamaso pake

munkachokera makala amoto alawilawi.

14Yehova anabangula kumwamba ngati bingu,

mawu a Wammwambamwamba anamveka ponseponse.

15Iye anaponya mivi yake, nabalalitsa adani ake,

ndi zingʼaningʼani zake anawagonjetsa.

16Zigwa za mʼnyanja zinaonekera poyera,

ndipo maziko a dziko lapansi anakhala poyera,

Yehova atabangula mwaukali,

pamene mpweya wamphamvu unatuluka mʼmphuno mwake.

17“Ali kumwamba, Iye anatambalitsa dzanja lake ndipo anandigwira;

anandivuwula mʼmadzi ozama.

18Anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu,

adani anga amene anali amphamvu kuposa ine.

19Adaniwo analimbana nane pamene ndinali pa mavuto,

koma Yehova anali thandizo langa.

20Iye anandipititsa kumalo otakasuka;

anandipulumutsa chifukwa amakondwera nane.

21“Yehova wandithandiza molingana ndi chilungamo changa;

molingana ndi makhalidwe anga abwino, Iye wandipulumutsa.

22Pakuti ine ndinatsata njira za Yehova;

ndilibe mlandu wochoka pamaso pa Mulungu wanga.

23Malamulo ake onse ali pamaso panga,

sindinasiye malangizo ake.

24Ndakhala moyo wosalakwa pamaso pake

ndipo ndakhala ndi kupewa tchimo.

25Yehova wandipatsa mphotho molingana ndi chilungamo changa,

molingana ndi makhalidwe anga abwino pamaso pake.

26“Kwa wokhulupirika, Inu mumaonetsa kukhulupirika kwanu,

kwa anthu amakhalidwe abwino, Inu mumaonetsanso makhalidwe abwino,

27Kwa woyera mtima, Inu mumaonetsa kuyera mtima kwanu,

koma kwa anthu achinyengo mumaonetsanso kunyansidwa nawo.

28Inu mumapulumutsa anthu odzichepetsa,

koma maso anu amatsutsana ndi odzikuza ndipo mumawatsitsa.

29Inu Yehova, ndinu nyale yanga;

Yehova wasandutsa mdima wanga kukhala kuwunika.

30Ndi thandizo lanu nditha kulimbana ndi gulu la ankhondo,

ndi Mulungu wanga nditha kuchita zosatheka ndi munthu.

31“Kunena za Mulungu, zochita zake ndi zangwiro;

mawu a Yehova alibe cholakwika.

Iye ndi chishango

kwa onse amene amathawira kwa iye.

32Mulungu wina ndi uti wofanana nanu Yehova?

Ndipo ndani amene ndi Thanthwe kupatula Mulungu wathu?

33Ndi Mulungu amene anandipatsa mphamvu

ndi kulungamitsa njira yanga.

34Iye amasandutsa mapazi anga kukhala ngati ambawala yayikazi;

Iye amandithandiza kuyimirira pamwamba pa mapiri.

35Iye amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;

manja anga amatha kuthyola uta wachitsulo.

36Inu mundipatsa ine chishango chanu cha chigonjetso;

mumawerama kuti mundikweze.

37Inu mwalimbitsa njira yanga kuti ndiyende bwino,

kuti mapazi anga asaterereke.

38“Ine ndinathamangitsa adani anga ndi kuwakantha;

sindinabwerere mpaka iwo atawonongedwa.

39Ndinawakantha kotheratu, ndipo sanathe kudzukanso;

Iwo anagwera pansi pa mapazi anga.

40Inu munandipatsa ine mphamvu yochitira nkhondo;

munagwaditsa adani anga pa mapazi anga.

41Inu muchititsa kuti adani anga atembenuke ndi kuthawa;

ndipo ndinawononga adani anga.

42Iwo anafuwula kupempha thandizo, koma panalibe ndi mmodzi yemwe owapulumutsa.

Analirira kwa Yehova, koma sanawayankhe.

43Ine ndinawaperesa ngati fumbi la pa dziko lapansi;

ndinawasinja ndipo ndinawapondaponda ngati matope a mʼmisewu.

44“Inu mwandipulumutsa mʼmanja mwa mitundu ya anthu;

Inu mwandisunga kuti ndikhale mtsogoleri wa anthu a mitundu ina.

Anthu amene sindikuwadziwa ali pansi pa ulamuliro wanga.

45Alendo amadzipereka okha pamaso panga;

akangomva za ine, amandigonjera.

46Iwo onse anataya mtima;

anatuluka mʼmalinga awo akunjenjemera.

47“Yehova ndi wamoyo! Litamandidwe Thanthwe langa.

Akuzike Mulungu, Thanthwe, Mpulumutsi wanga!

48Iye ndi Mulungu amene amabwezera chilango,

amene amayika anthu a mitundu yonse pansi pa ulamuliro wanga,

49amene amandimasula mʼmanja mwa adani anga.

Inu munandikuza kuposa adani anga;

munandilanditsa mʼmanja mwa anthu ankhanza.

50Choncho ine ndidzakutamandani Inu Yehova, pakati pa anthu a mitundu ina;

ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu.

51“Iye amapereka chipambano chachikulu kwa mfumu yake,

amaonetsa kukoma mtima kwa wodzozedwa wake,

kwa Davide ndi zidzukulu zake kwamuyaya.”

Luganda Contemporary Bible

2 Samwiri 22:1-51

Oluyimba lwa Dawudi olw’Okutendereza

1Awo Dawudi n’ayimbira Mukama ebigambo eby’oluyimba luno, Mukama bwe yamulokola mu mukono gw’abalabe be ne mu mukono gwa Sawulo. 2N’ayogera nti,

Mukama lwe lwazi lwange, era ekigo kyange era omulokozi wange;

3Katonda wange lwe lwazi lwange, omwo mwe neekweka,

ye ngabo yange era amaanyi ge bwe bulokozi bwange.

Kye kiddukiro kyange, mwe nneekweka era ye mulokozi wange;

ggwe ondokola eri abantu ababi.

4Nkaabira Mukama asaanidde okutenderezebwa,

n’andokola eri abalabe bange.

5“Amayengo ag’okufa ganzingiza;

embuyaga ez’okusaanawo zansaanikira.

6Ebisiba eby’amagombe byanneetooloola;

n’emitego gy’okufa ne ginjolekera.

7Mu nnaku yange nakoowoola Mukama;

nakoowoola Katonda wange.

Yawulira eddoboozi lyange ng’ali mu yeekaalu ye;

n’okukaaba kwange kwamutuukako.

8“Ensi n’ekankana n’ejjugumira,

emisingi gy’eggulu ne ginyeenyezebwa,

ne gikankanyizibwa kubanga yali asunguwadde.

9Omukka ne gunyooka okuva mu nnyindo ze,

n’omuliro ne guva mu kamwa ke,

n’amanda agaaliko omuliro ne gava mu ye.

10Yayabuluza eggulu n’akka wansi;

ebire ebikutte nga biri wansi w’ebigere bye.

11Ne yeebagala kerubi n’abuuka,

n’aseeyeeyeza ku biwaawaatiro by’empewo.

12Yafuula ekizikiza ekyamwetooloolanga okuba enkuufiira,

n’ebire ebikutte okuba ekitaba ky’amazzi.

13Okumasamasa okwali mu maaso ge

kwayakisa amanda ag’omuliro.

14Mukama yabwatuka ng’asinziira mu ggulu;

Ali Waggulu Ennyo n’ayogera mu ddoboozi lye.

15Yalasa obusaale n’asaasaanya abalabe

n’okumyansa okw’eggulu, n’abawangula.

16Ebiwonvu eby’omu nnyanja ne bibikkulwa

n’emisingi gy’ensi ne gyeruka

olw’okunenya kwa Mukama

n’olw’okubwatuka kw’omukka ogw’omu nnyindo ze.

17“Yasinzira waggulu n’antwala

n’ansika mu mazzi amangi.

18Yamponya abalabe bange ab’amaanyi abankyawa,

abo abaali bansinza amaanyi.

19Bannumba mu nnaku yange

naye Mukama n’ampanirira.

20Yandeeta mu kifo ekigazi;

yandokola kubanga yansanyukira.

21Mukama yampa empeera yange ng’obutuukirivu bwange bwe bwali;

n’ansasula ng’obulongoofu bwe ngalo zange bwe buli.

22Ntambulidde mu kkubo lya Mukama,

era sivanga ku Katonda wange okukola ebitali bya butuukirivu.

23Amateeka ge gonna gaali mu maaso gange,

era ssaava ku biragiro bye.

24Sizzanga na musango mu maaso ge,

era neekuumye eri obutali butuukirivu.

25Mukama kyavudde ansasula ng’obutuukirivu bwange bwe buli,

era ng’obulongoofu bwange bwe buli mu maaso ge.

26“Eri abeesigwa weeraga okuba omwesigwa;

n’eri abatalina musango ne weeraga obutaba na musango;

27eri omulongoofu weeraga okuba omulongoofu

n’eri omukujjukujju ne weeraga okuba omukujjukujju okumusinga.

28Olokola abantu abawombeefu,

naye amaaso go ganoonya ab’amalala n’obakkakkanya.

29Oli ttaala yange, Ayi Mukama

era Mukama wange yammulisiza mu nzikiza yange.

30Ku lulwe mpangula eggye,

era ku lwa Katonda wange mbuuka bbugwe.

31Ekkubo lya Katonda golokofu,

n’ekigambo kye kituukirira;

era ngabo eri abo bonna

abaddukira gy’ali.

32Kubanga ani Katonda wabula Mukama,

era ani lwazi okuggyako Katonda waffe?

33Katonda kye kiddukiro kyange,

era alongoosa ekkubo lyange.

34Ebigere byange abifuula okuba ng’eby’ennangaazi,

era ampanirira mu bifo ebya waggulu.

35Anteekateeka okulwana entalo,

era n’ansobozesa okulasa obusaale obw’ebikomo.

36Ompadde engabo ey’obulokozi bwo,

ne weefeebya ne wessa wansi olyoke onfuule ow’ekitiibwa.

37Ogaziyizza ekkubo mwe mpita,

n’obukongovvule bwange tebukoonagana.

38“Nagoba abalabe bange ne mbazikiriza,

so saakyuka kudda mabega okutuusa lwe baamalibwawo.

39Na babetentera ddala ne batayinza kuyimuka,

era bali wansi w’ebigere byange.

40Wampa amaanyi okulwana entalo,

n’oteeka abo abanjigganya wansi wange.

41Waleetera abalabe bange okunziruka,

ne nsanyaawo abo abankyawa.

42Baalindirira okuyambibwa naye ne wataba n’omu ababeera,

ne bakaabira Mukama, naye n’atabaanukula.

43Nabasekulasekula ne bafuuka ng’enfuufu ey’oku nsi,

ne mbabetenta, ne mbalinnyirira ne bafuuka ng’ebitosi eby’omu nguudo.

44“Ondokodde mu nnumbagana ez’abantu bange,

n’onfuula omukulu w’amawanga;

abantu be saamanya be bampeereza.

45Bannaggwanga bajja gye ndi nga beegayirira,

bwe bawulira eddoboozi lyange ne baŋŋondera.

46Bonna baggwaamu omwoyo,

ne bajja nga bakankana okuva gye beekwese.

47Mukama mulamu! Olwazi lwange yeebazibwe.

Agulumizibwe Katonda wange, olwazi lwange, era obulokozi bwange.

48Oyo ye Katonda ampalanira eggwanga,

era ateeka amawanga wansi wange;

49anziggya mu balabe bange.

Wangulumiza okusinga abalabe bange,

n’ondokola okuva mu basajja abakambwe.

50Kyenaava nkutenderezanga, Ayi Mukama Katonda, mu mawanga gonna,

era nnaayimbanga nga ntendereza erinnya lyo.

51Kabaka we amuwadde obuwanguzi obw’amaanyi,

era alaze okwagala okutayogerekeka eri oyo gwe yafukako amafuta,

eri Dawudi n’ezzadde lye emirembe gyonna.”