Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Yohane 1:1-10

Mawu a Moyo

1Tikukulalikirani za Mawu a moyo amene analipo kuyambira pachiyambi, amene tinawamva, amene tinawaona ndi maso athu, amene tinawapenyetsetsa, ndipo tinawakhudza ndi manja athu. 2Moyowo unaoneka, tinawuona ndipo tikuchitira umboni. Tikukulalikirani za moyo wosatha umene unali ndi Atate ndipo unaonekera kwa ife. 3Tikukulalikirani chimene tinachiona ndi kumva, kuti inuyo muyanjane nafe. Kuyanjana kwathu, tikuyanjana ndi Atate ndiponso ndi Mwana wawo, Yesu Khristu. 4Tikukulemberani zimenezi kuti chimwemwe chathu chikhale chathunthu.

Kuyenda mu Kuwunika

5Uthenga umene tinamva kwa Iye ndipo tikuwulalikira kwa inu ndi uwu: Mulungu ndiye kuwunika ndipo mwa Iye mulibe mdima konse. 6Tikanena kuti timayanjana naye, koma nʼkumayendabe mu mdima, tikunama ndipo sitikuchita choonadi. 7Koma tikamayenda mʼkuwunika, monga Iye ali mʼkuwunika, pamenepo timayanjana wina ndi mnzake, ndipo magazi a Yesu, Mwana wake, amatitsuka ndi kutichotsera tchimo lililonse.

Kuwulula Machimo ndi Kukhululukidwa

8Tikanena kuti tilibe tchimo, tikudzinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe choonadi. 9Koma tikavomereza machimo athu, Iye ndi wokhulupirika ndi wolungama ndipo adzatikhululukira machimo athu, nadzatiyeretsa ndi kutichotsera chosalungama chilichonse. 10Ife tikanena kuti sitinachimwe, tikumutenga Mulungu kukhala wonama, ndipo Mawu ake sali mwa ife.

New Russian Translation

1 Иоанна 1:1-10

Иисус Христос – Слово жизни

1Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, за чем наблюдали и к чему прикасались: о Слове Жизни. 2Сама Жизнь явилась, и мы видели Ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной Жизни, Которая была с Отцом и Которая была явлена нам. 3Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 4Об этом мы и пишем для того, чтобы радость наша была полной.

Ходите во свете

5И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. 7Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.

8Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. 10А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, и, значит, Его слова нет в нас.