Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Mbiri 1:1-54

Mbiri ya Makolo Kuchokera pa Adamu Mpaka pa Abrahamu

Mpaka pa Ana a Nowa

1Adamu, Seti, Enosi 2Kenani, Mahalaleli, Yaredi, 3Enoki, Metusela, Lameki, Nowa.

4Ana a Nowa,

Semu, Hamu ndi Yafeti.

Fuko la Yafeti

5Ana aamuna a Yafeti anali:

Gomeri, Magogi, Madai, Yavani, Tubala, Mesaki ndi Tirasi.

6Ana aamuna a Gomeri anali:

Asikenazi, Rifati ndi Togarima

7Ana aamuna a Yavani anali:

Elisa, Tarisisi, Kitimu ndi Rodanimu.

Fuko la Hamu

8Ana aamuna a Hamu anali:

Kusi, Miziraimu, Puti ndi Kanaani

9Ana aamuna a Kusi anali:

Seba, Havila, Sabita, Raama ndi Sabiteka

Ana aamuna a Raama anali:

Seba ndi Dedani.

10Kusi anali abambo a Nimurodi amene anali wankhondo wamphamvu

kwambiri pa dziko lapansi.

11Igupto ndiye kholo la

Aludi, Aanami, Alehabu, Anafutu, 12Apaturusi, Akasilu (kumene kunachokera Afilisti) ndi Akafitori.

13Kanaani anabereka mwana wake wachisamba Sidoni,

ndipo anaberekanso Ahiti, 14Ayebusi, Aamori, Agirigasi 15Ahivi, Aariki, Asini 16Aaravadi, Azemari ndi Ahamati.

Fuko la Semu

17Ana aamuna a Semu anali:

Elamu, Asuri, Aripakisadi, Ludi ndi Aramu.

Ana aamuna a Aramu anali:

Uzi, Huri, Geteri ndi Mesaki.

18Aripakisadi anabereka Sela

ndipo Selayo anabereka Eberi:

19Eberi anabereka ana aamuna awiri:

wina anamutcha Pelegi, chifukwa pa nthawiyo anthu a pa dziko lapansi anagawikana. Dzina la mʼbale wake linali Yokitani.

20Yokitani anabereka

Alimodadi, Selefi, Hazari-Maveti, Yera, 21Hadoramu, Uzali, Dikila 22Obali, Abimaeli, Seba, 23Ofiri, Havila ndi Yobabu. Onsewa anali ana aamuna a Yokitani.

24Semu, Aripakisadi, Sela

25Eberi, Pelegi, Reu

26Serugi, Nahori, Tera

27ndi Abramu (amene ndi Abrahamu).

Banja la Abrahamu

28Ana a Abrahamu ndi awa:

Isake ndi Ismaeli.

Zidzukulu za Hagara

29Zidzukulu zake zinali izi:

Nebayoti ndiye anali mwana woyamba wa Ismaeli, kenaka Kedara, Adibeeli, Mibisamu, 30Misima, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31Yeturi, Nafisi ndi Kedema. Awa anali ana a Ismaeli.

Zidzukulu za Ketura

32Ana a Ketura mzikazi wa Abrahamu anali awa:

Zimurani, Yokisani, Medani, Midiyani, Isibaki ndi Suwa.

Ana a Yokisani ndi awa:

Seba ndi Dedani

33Ana aamuna a Midiyani anali,

Efai, Eferi, Hanoki, Abida ndi Elida.

Onsewa anali zidzukulu za Ketura.

Zidzukulu za Sara

34Abrahamu anabereka Isake.

Ana a Isake anali awa:

Esau ndi Israeli.

Ana a Esau

35Ana aamuna a Esau anali awa:

Elifazi, Reueli, Yeusi, Yolamu ndi Kora.

36Ana a Elifazi anali awa:

Temani, Omari, Zefo, Gatamu ndi Kenazi:

Amene anabereka ndi Timna: Amaleki.

37Ana a Reueli anali awa:

Nahati, Zera, Sama ndi Miza.

Anthu a ku Seiri ku Edomu

38Ana a Seiri anali awa:

Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana, Disoni, Ezeri ndi Disani.

39Ana aamuna a Lotani anali awa:

Hori ndi Homamu. Timna anali mlongo wake wa Lotani.

40Ana aamuna a Sobala anali awa:

Alivani, Manahati, Ebala, Sefo ndi Onamu.

Ana aamuna a Zibeoni anali awa:

Ayiwa ndi Ana.

41Mwana wa Ana anali

Disoni.

Ana a Disoni anali awa:

Hemudani, Esibani, Itirani ndi Kerani

42Ana aamuna a Ezeri anali awa:

Bilihani, Zaavani ndi Yaakani.

Ana aamuna a Disani anali awa:

Uzi ndi Arani.

Mafumu a ku Edomu

43Awa ndi mafumu amene ankalamulira dziko la Edomu, mfumu iliyonse ya Israeli isanayambe kulamulira kumeneko:

Bela mwana wa Beori, mzinda wake ankawutcha Dinihaba.

44Bela atamwalira, Yobabu mwana wa Zera wochokera ku Bozira analowa ufumu mʼmalo mwake.

45Yobabu atamwalira, Husamu wochokera ku dziko la Atemani, analowa ufumu mʼmalo mwake.

46Husamu atamwalira, Hadadi mwana wa Bedadi, amene anagonjetsa Amidiyani mʼdziko la Mowabu, analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Aviti.

47Hadadi atamwalira, Samila wochokera ku Masireka analowa ufumu mʼmalo mwake.

48Samila atamwalira, Sauli wochokera ku Rehoboti wa ku Mtsinje analowa ufumu mʼmalo mwake.

49Sauli atamwalira, Baala-Hanani mwana wa Akibori analowa ufumu mʼmalo mwake.

50Pamene Baala-Hanani anamwalira, Hadadi analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Pau, ndipo dzina la mkazi wake linali Mehatabeli mwana wa Matiredi, mwana wamkazi wa Me-Zahabu. 51Hadadi anamwaliranso.

Mafumu a ku Edomu anali:

Timna, Aliva, Yeteti, 52Oholibama, Ela, Pinoni, 53Kenazi, Temani, Mibezari, 54Magidieli ndi Iramu. Awa anali mafumu a ku Edomu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志上 1:1-54

從亞當到亞伯拉罕

1亞當塞特塞特以挪士2以挪士該南該南瑪勒列瑪勒列雅列3雅列以諾以諾瑪土撒拉瑪土撒拉拉麥4拉麥挪亞挪亞雅弗

5雅弗的兒子是歌篾瑪各瑪代雅完土巴米設提拉6歌篾的兒子是亞實基拿低法陀迦瑪7雅完的兒子是以利沙他施基提多單

8的兒子是古實麥西迦南9古實的兒子是西巴哈腓拉撒弗他拉瑪撒弗提迦拉瑪的兒子是示巴底但10古實也是寧錄之父,寧錄是世上第一位勇士。 11麥西1·11 麥西」意思是「埃及」。的後代有路低人、亞拿米人、利哈比人、拿弗土希人、 12帕斯魯細人、迦斯路希人、迦斐托人。非利士人是迦斐托人的後代。

13迦南生長子西頓和次子14他的後代還有耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、 15希未人、亞基人、西尼人、 16亞瓦底人、洗瑪利人和哈馬人。

17的兒子是以攔亞述亞法撒路德亞蘭烏斯戶勒基帖米設18亞法撒沙拉沙拉希伯19希伯有兩個兒子,一個名叫法勒1·19 法勒」意思是「分開」。,因為那時,世人分地而居;法勒的兄弟叫約坍20約坍亞摩答沙列哈薩瑪非耶拉21哈多蘭烏薩德拉22以巴錄亞比瑪利示巴23阿斐哈腓拉約巴。這些都是約坍的兒子。 24亞法撒亞法撒沙拉25沙拉希伯希伯法勒法勒拉吳26拉吳西鹿西鹿拿鶴拿鶴他拉27他拉亞伯蘭——又名亞伯拉罕

從亞伯拉罕到雅各

28亞伯拉罕的兒子是以撒以實瑪利29以下是他們的後代:

以實瑪利的長子是尼拜約,其餘的兒子是基達押德別米比衫30米施瑪度瑪瑪撒哈達提瑪31伊突拿非施基底瑪。這些人都是以實瑪利的兒子。 32亞伯拉罕的妾基土拉所生的兒子是心蘭約珊米但米甸伊施巴書亞約珊的兒子是示巴底但33米甸的兒子是以法以弗哈諾亞比大以勒大。這些都是基土拉的子孫。

34亞伯拉罕的兒子以撒以掃以色列35以掃的兒子是以利法流珥耶烏施雅蘭可拉36以利法的兒子是提幔阿抹洗玻迦坦基納斯亭納亞瑪力37流珥的兒子是拿哈謝拉沙瑪米撒

以東地區的原住民

38西珥的兒子是羅坍朔巴祭便亞拿底順以察底珊39羅坍的兒子是何利荷幔羅坍的妹妹是亭納40朔巴的兒子是亞勒文瑪拿轄以巴錄示非阿南祭便的兒子是亞雅亞拿41亞拿的兒子是底順底順的兒子是哈默蘭伊是班益蘭基蘭42以察的兒子是辟罕撒番亞干底珊的兒子是烏斯亞蘭

以東諸王

43以色列人還沒有君王統治之前,在以東做王的人如下:

比珥的兒子比拉,他定都亭哈巴44比拉死後,波斯拉謝拉的兒子約巴繼位。 45約巴死後,提幔地區的戶珊繼位。 46戶珊死後,比達的兒子哈達繼位,定都亞未得,他曾在摩押地區擊敗米甸人。 47哈達死後,瑪士利加桑拉繼位。 48桑拉死後,大河邊的利河伯掃羅繼位。 49掃羅死後,亞革波的兒子巴勒·哈南繼位。 50巴勒·哈南死後,哈達繼位,定都巴伊,他的妻子名叫米希她別,是米·薩合的孫女、瑪特列的女兒。

51哈達死後,在以東做族長的人有亭納亞勒瓦耶帖52亞何利巴瑪以拉比嫩53基納斯提幔米比薩54瑪基疊以蘭。這些人都是以東的族長。