Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 4

耶穌受試探

1後來,耶穌被聖靈帶到曠野,去受魔鬼的試探。 耶穌禁食了四十晝夜後,很饑餓。 試探者前來對祂說:「如果你是上帝的兒子,可以叫這些石頭變成食物。」

耶穌回答說:「聖經上說,『人活著不是單靠食物,乃是靠上帝口中的每一句話。』」

魔鬼又帶祂進聖城,讓祂站在聖殿的最高處, 說:「如果你是上帝的兒子,就跳下去吧!因為聖經上說,『上帝會差遣祂的天使用手托住你,不讓你的腳碰在石頭上。』」

耶穌回答說:「聖經上也說,『不可試探主——你的上帝。』」

魔鬼再帶耶穌到一座極高的山上,把世上萬國及其榮華富貴展示給祂看, 說:「如果你俯伏敬拜我,我就把這一切都給你。」

10 耶穌說:「撒旦,走開!聖經上說,『要敬拜主——你的上帝,單單事奉祂。』」

11 於是魔鬼離開了耶穌,這時有天使前來伺候祂。

開始傳道

12 耶穌聽見約翰被捕入獄,就回到加利利。 13 後來,祂離開拿撒勒去迦百農住。迦百農靠近湖邊,在西布倫和拿弗他利地區。 14 這就應驗了以賽亞先知的話:

15 「西布倫、拿弗他利、
沿海一帶及約旦河東、外族人居住的加利利啊!
16 你們住在黑暗中的人看見了大光,
活在死亡陰影下的人被光照亮了!」

17 從那時起,耶穌開始傳道:「悔改吧,因爲天國臨近了!」

呼召門徒

18 耶穌沿著加利利湖邊行走的時候,看見被稱為彼得的西門和安得烈兩兄弟正在撒網打魚,他們是漁夫。 19 耶穌對他們說:「來跟從我!我要使你們成為得人的漁夫。」 20 他們立刻撇下漁網,跟從了耶穌。 21 耶穌再往前走,又看見雅各和約翰兩兄弟正和父親西庇太一起在船上補漁網。耶穌呼召他們, 22 他們馬上離開漁船,辭別父親,跟從了耶穌。

教導和醫治

23 耶穌走遍加利利,在各個會堂裡教導人,宣講天國的福音,醫治人們各樣的疾病。 24 祂的名聲傳遍了整個敘利亞。人們把一切患病的,就是患各種疾病的、疼痛的、癲癇的、癱瘓的,以及被鬼附身的都帶到祂面前,祂都醫治了他們。 25 因此,有大群的人跟從了祂,他們來自加利利、低加坡里、耶路撒冷、猶太和約旦河東。

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 4

Ang Pagsulay kay Jesus

1Pagkatapos sadto, gindala sang Espiritu Santo si Jesus sa kamingawan agod sulayon ni Satanas. Sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i nagpuasa si Jesus, kag gin-gutom siya. Nagpalapit sa iya ang manugsulay nga si Satanas kag nagsiling, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, himua ini nga mga bato nga mangin tinapay.” Pero nagsabat si Jesus sa iya, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong sang Dios.’ ”[a]

Dayon gindala siya ni Satanas sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad,[b] didto sa pinakamataas nga parte sang templo. Kag nagsiling siya kay Jesus, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, lukso ka paidalom. Kay nagasiling ang Kasulatan, ‘Suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Saluon ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.’ ”[c]

Pero ginsabat siya ni Jesus, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi pagtestingi ang Ginoo nga imo Dios.’ ”[d]

Sa liwat gindala pa gid niya si Jesus sa mataas gid nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan kag ang iya sini gahom kag manggad. Nagsiling si Satanas sa iya, “Ini tanan ihatag ko sa imo kon magluhod ka kag magsimba sa akon.” 10 Dayon nagsiling si Jesus, “Palayo ka Satanas! Nagasiling ang Kasulatan, ‘Simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron.’ ”[e]

11 Dayon naghalin si Satanas, kag nag-abot ang mga anghel sang Dios kag nag-alagad kay Jesus.

Nagsugod si Jesus sang Iya Buluhaton sa Galilea

12 Sang mabatian ni Jesus nga napriso si Juan nga manugbautiso, nagbalik siya sa Galilea. 13 Wala siya nagtiner sa Nazaret kundi nagderetso siya sa Capernaum. Ini nga banwa ara sa higad sang Dagat[f] sang Galilea kag sakop sang Zebulun kag Naftali. 14 Natabo ini agod matuman ang gintagna ni Propeta Isaias nga nagasiling,

15 “Ang duta sang Zebulun kag sang Naftali alagyan pakadto sa dagat[g] kag ara sa tabok sang Suba sang Jordan.
Ini nga mga lugar sakop sang Galilea nga ginaestaran sang mga indi Judio.
16 Ang mga tawo dira nga nadulman makakita sang puwerte nga kasanag.
Ang mga nadulman nga ginahadlukan nga mapatay masanagan.”[h]

17 Halin sadto nagsugod si Jesus sa pagwali. Nagsiling siya sa mga tawo, “Maghinulsol kamo kag bayai na ninyo ang inyo mga sala, kay malapit na[i] ang paghari sang Dios.”[j]

Gintawag ni Jesus ang Apat ka Mangingisda

18 Sang nagalakat si Jesus sa higad sang Dagat sang Galilea, nakita niya ang mag-utod nga si Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga nagaladlad sang pukot. Mga mangingisda sila. 19 Nagsiling si Jesus sa ila, “Sunod kamo sa akon kag indi na isda ang inyo pangitaon, kay himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.” 20 Sa gilayon ginbayaan nila ang ila mga pukot kag nagsunod sa iya.

21 Pagkatapos sadto, nagpadayon si Jesus sa paglakat, kag sa unhan nakita niya ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedee. Nagapamuna sila sang ila pukot didto sa sakayan kaupod sang ila amay. Gintawag ni Jesus ang mag-utod, 22 kag sa gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag ang ila amay kag nagsunod sila kay Jesus.

Nagpanudlo kag Nagpang-ayo si Jesus

23 Naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa mga simbahan sang mga Judio. Ginwali niya sa ila ang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios, kag ginpang-ayo niya ang tanan nga klase sang balatian sang mga tawo. 24 Nangin bantog siya sa bug-os nga Syria, gani nagdala ang mga tawo sang tanan nga masakiton sa iya: bisan ang mga nagaantos sing tama sa ila mga masakit, ang mga ginagamhan sang malaot nga mga espiritu, ang mga kuyapon, kag ang mga paralitiko. Ginpang-ayo sila tanan ni Jesus. 25 Madamo gid nga mga tawo ang nagsunod kay Jesus halin sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, kag sa tabok sang Suba sang Jordan.

Footnotes

  1. 4:4 Deu. 8:3.
  2. 4:5 balaan nga siyudad: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 4:6 Salmo 91:11, 12.
  4. 4:7 Deu. 6:16.
  5. 4:10 Deu. 6:13.
  6. 4:13 Dagat: Ang tubig nga ginmitlang diri ginatawag sa English nga “lake” ukon sa iban nga Bisaya, “linaw”.
  7. 4:15 alagyan pakadto sa dagat: ukon, malapit sa dagat.
  8. 4:16 Isa. 9:1-2.
  9. 4:17 malapit na: ukon, nag-abot na.
  10. 4:17 paghari sang Dios: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.