Chinese Contemporary Bible (Traditional)

出埃及記 39

祭司的衣服

1比撒列按照耶和華對摩西的吩咐,用藍色、紫色、朱紅色的線精工製作在聖所供職時穿的禮服,又為亞倫製作聖衣。 用金線和細麻線及藍色、紫色、朱紅色的線精工製作以弗得, 把金子打成薄片,剪成細線,與細麻線和藍色、紫色、朱紅色的線巧妙地織在一起。 他做了兩條肩帶,固定在以弗得兩邊,用來連接以弗得。 又按耶和華對摩西的吩咐,照以弗得的做法用金線和細麻線及藍色、紫色、朱紅色的線精工製作腰帶,縫在以弗得上。 他選了兩塊紅瑪瑙,用刻圖章的方法刻上以色列十二個兒子的名字,鑲在兩個金框裡, 再縫在以弗得的兩條肩帶上,作以色列人的紀念石。這些都是照耶和華對摩西的吩咐做的。

他精工製作胸牌,與以弗得一樣用金線和細麻線及藍色、紫色、朱紅色的線織成。 胸牌呈正方形,疊成兩層,長寬各二十二釐米。 10 上面鑲上四行寶石:第一行是紅寶石、黃玉和翠玉; 11 第二行是綠寶石、藍寶石和金剛石; 12 第三行是紫瑪瑙、白瑪瑙和紫晶; 13 第四行是水蒼玉、紅瑪瑙和碧玉。以上四行寶石都鑲在胸牌的金框內。 14 他用刻圖章的方法,在十二顆寶石上刻上以色列兒子的名字,代表以色列的十二支派。

15 他用純金擰成兩條像繩子一樣的鏈子,連在胸牌上, 16 又造兩個金框和兩個金環,把金環安在胸牌兩端。 17 把兩條金鏈分別穿在兩個金環裡, 18 又把兩條金鏈的另一端分別連在以弗得前面肩帶的兩個金框上。 19 在靠近以弗得內側、胸牌下面的兩端造了兩個金環。 20 在以弗得肩帶下端、接近腰帶的地方又造了兩個金環。 21 用一條藍色的帶子繫住以弗得和胸牌上面的金環,使胸牌貼在精工織成的以弗得腰帶上,不會從以弗得上鬆脫。這些都是照耶和華對摩西的吩咐做的。

22 以弗得的外袍用純藍色的線織成, 23 上面有領口,領口上織領邊,像鎧甲上的領口一樣,免得領口破裂。 24 外袍的底邊用細麻線和藍色、紫色、朱紅色的線做成石榴狀的飾物, 25 又造純金的鈴鐺掛在外袍底邊的石榴間, 26 一個石榴一個金鈴鐺,相間排列,圍在外袍的底邊。這件外袍是祭司供職時穿的,正如耶和華對摩西的吩咐。

27 他用細麻布為亞倫父子們縫製內袍、 28 禮冠、頭巾和褲子, 29 還用細麻線和藍色、紫色、朱紅色的線繡製腰帶。這是照耶和華對摩西的吩咐做的。 30 又用純金造了牌子,就是聖冠,上面用刻圖章的方法刻上「奉獻給耶和華」的字樣, 31 然後用一條藍色的帶子把這個牌子繫在禮冠上。這些都是照耶和華對摩西的吩咐做的。

聖幕完工

32 聖幕,就是會幕的工作就這樣全部完成了,都是以色列人照耶和華對摩西的吩咐做的。 33 他們把聖幕和各樣器具都送到摩西那裡,即鉤子、木板、橫閂、柱子、帶凹槽的底座; 34 海狗皮頂蓋、遮掩約櫃的幔子、染成紅色的公羊皮蓋; 35 約櫃、抬約櫃的橫杠、施恩座; 36 桌子、桌上的一切器具和供餅; 37 純金的燈臺、燈盞、燈臺的一切器具、燈油; 38 金壇、膏油、芬芳的香;會幕的門簾; 39 銅祭壇、祭壇的銅網、抬祭壇的橫杠、祭壇用的一切器具、洗濯盆和盆座; 40 院子的帷幔、柱子、帶凹槽的底座、院子入口的門簾、繩子、橛子和會幕,即聖幕所需的一切器具; 41 在聖所供職時穿的精製禮服、亞倫祭司的聖衣及其眾子供祭司之職時穿的衣服。 42 這一切都是以色列人照耶和華對摩西的吩咐做的。 43 摩西察看這一切工作,見他們都是按照耶和華的吩咐做的,就給他們祝福。

Ang Pulong Sang Dios

Exodus 39

Ang Paghimo sang mga Panapton sang mga Pari

1Nagtahi man sila ni Bezalel sang balaan nga mga panapton para sa mga pari suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Ang tela nga gin-gamit nila delana nga asol, granate[a] kag pula. Amo man ini nga tela ang gin-gamit nila sa pagtahi sang panapton ni Aaron.

Ang Espesyal nga Panapton sang mga Pari

Nagtahi man sila sang espesyal nga panapton[b] sang mga pari. Ang tela nga gin-gamit nila linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Naghimo sila sang hilo nga bulawan paagi sa pagtapan sang bulawan kag pagkihad-kihad sini sing manipis. Dayon ginborda nila ini sa linen kaupod sang delana nga asol, granate kag pula. Maayo gid ang pagkaborda sini. May duha ka parte ini nga panapton, likod kag atubangan, kag nasugpon ini sa duha ka strap sa may abaga. Ang wagkos sini linen man nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Gintakod nila ang mga bato nga onix sa mga bulutangan nga bulawan. Gin-inggreban nila ini sang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Jacob[c] pareho sa pag-inggreb sang pangmarka. Gintakod dayon nila ini sa mga strap sang espesyal nga panapton bilang handumanan nga mga bato para sa mga tribo sang Israel. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Bulobulsa sa Dughan

Naghimo man sila sang bulobulsa sa dughan, kag maayo gid ang pagkahimo sini. Ang tela sini pareho man sa tela sang espesyal nga panapton: linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Ining bulobulsa sa dughan napilo sing doble kag kuwadrado—siyam ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron. 10 Gintakdan nila ini sang apat ka kubay sang malahalon nga mga bato. Sa nahauna nga kubay, rubi, topas, kag beril; 11 sa ikaduha nga kubay, emerald, sapiro, kag diamante; 12 sa ikatatlo nga kubay, hasinto, agate, kag ametist; 13 kag sa ikaapat nga kubay, krisolito, onix, kag jasper. Gintakod nila ini sa mga bulutangan nga bulawan. 14 Ang kada bato may ngalan sang isa sa mga anak ni Jacob sa pagrepresentar sang dose ka tribo sang Israel. Ang pag-inggreb sang mga ngalan pareho sa pag-inggreb sang pangmarka.

15 Ginbutangan man nila sang kulokadena nga puro bulawan ang bulobulsa sa dughan. 16 Naghimo man sila sang duha ka bulutangan nga bulawan kag duha ka sulosingsing nga bulawan, kag gin-angot nila ang duha ka sulosingsing sa ibabaw nga mga pamusod sang bulobulsa. 17 Gin-angot nila ang duha ka kulokadena nga bulawan sa duha ka sulosingsing sang bulobulsa, 18 kag ang duha ka punta sang kulokadena gin-angot nila sa duha ka bulutangan nga bulawan nga nagakabit sa strap sang espesyal nga panapton.

19 Naghimo man sila sang duha pa ka sulosingsing nga bulawan. Gin-angot nila ini sa likod sang idalom nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan, nga nagasampaw sa espesyal nga panapton. 20 Naghimo pa gid sila sang duha pa ka sulosingsing nga bulawan kag gin-angot nila ini sa espesyal nga panapton sa may wagkos dampi. 21 Dayon gintabid nila sang asol nga higot ang idalom nga mga sulosingsing sang bulobulsa kag ang mga sulosingsing sang espesyal nga panapton. Sa sini nga paagi matabid sing maayo ang bulobulsa sa espesyal nga panapton. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Iban pa nga mga Panapton sang mga Pari

22 Nagtahi man sila sang pangguwa nga bayo sang mga pari. Ini nga bayo nasampawan sang espesyal nga panapton. Ang tela nga ila gin-gamit sa pagtahi sini delana nga puro asol. 23 Ini nga bayo may liab nga gin-aporohan agod indi ini magisi. 24 Ginpakabitan nila ang palibot sang sidsid sang bayo sang mga puloprutas nga pomegranata, nga hinimo halin sa linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. 25-26 Ginbal-utan nila ang mga dekorasyon sang mga lingga-lingganay nga puro bulawan. Ini nga bayo suksukon ni Aaron kon mag-alagad siya sa Ginoo. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

27 Naghimo man sila sang pangsulod nga mga bayo para kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki. Ang tela nga ila gin-gamit linen. 28 Amo man nga tela ang gin-gamit nila sa paghimo sang mga turban, mga kalo kag mga pang-idalom nga panapton. 29 Ang mga wagkos linen man nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

30 Naghimo sila sang medalya nga puro bulawan kag ginpainggreban nila ini pareho sa pag-inggreb sang pangmarka. Kag amo ini ang pulong nga gin-inggreb: “Ginseparar para sa Ginoo.” 31 Gintapik nila ini sa atubangan sang turban ni Aaron paagi sa asol nga higot. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Gintan-aw ni Moises ang Natapos nga Obra

32 Natapos ang tanan nga buluhaton sa Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan. Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises. 33 Ginpakita nila kay Moises ang Tolda nga Simbahan kag ang tanan nga kagamitan sini: ang mga kaw-it, mga dingding, mga pangbalabag sa dingding, mga haligi, mga sadsaran; 34 ang tabon nga hinimo halin sa mga panit sang lalaki nga mga karnero nga ginlugom sa pula, ang tabon nga hinimo halin sa maayo nga klase sang panit,[d] ang mga kurtina; 35 ang Kahon sang Kasuguan kag ang iya tabon kag mga tukon nga pangtuwang; 36 ang lamisa kag ang tanan nga kagamitan sini; ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; 37 ang bulutangan sang suga nga puro bulawan kag ang nagakubay nga mga suga kag kagamitan sini; ang lana para sa mga suga; 38 ang halaran nga bulawan; ang lana nga inughaplas; ang mahamot nga insenso; ang kurtina sang puwertahan sang Tolda; 39 ang halaran nga saway kag ang iya sini parilyahan nga saway, ang iya mga tukon nga pangtuwang, kag ang tanan nga kagamitan sini; ang labador kag ang iya tulungtungan; 40 ang mga kurtina sa palibot sang lagwerta kag ang iya sini mga haligi kag mga sadsaran; ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta; ang mga higot kag mga palpal para sa kurtina sang lagwerta; ang tanan nga kagamitan sang Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan; 41 kag ang matahom kag balaan nga mga panapton sang pari nga si Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki, nga ila suksukon kon mag-alagad sila bilang mga pari sa Balaan nga Lugar.

42 Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga buluhaton suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. 43 Gintan-aw ni Moises ang ila obra, kag nakita niya nga ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo. Gani ginbendisyunan sila ni Moises.

Footnotes

  1. 39:1 granate: sa English, purple.
  2. 39:2 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod. Amo man sa bersikulo 7, 8, 18-22.
  3. 39:6 Jacob: sa Hebreo, Israel.
  4. 39:34 maayo nga klase sang panit: posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.