Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰一书 5:1-21

胜过世界的人

1每一个信耶稣是基督的人,都是从上帝生的。凡爱生他之上帝的,也爱上帝所生的。 2当我们爱上帝,遵行祂的命令时,便知道自己也爱祂的儿女。 3因为我们遵行上帝的命令就是爱上帝,祂的命令并不难遵守。 4因为凡是从上帝生的人都能胜过世界,使我们得胜的是我们的信心。 5谁能胜过世界呢?不就是那些信耶稣是上帝的儿子的人吗?

上帝的见证

6耶稣基督是借着水和血来的。祂不单是借着水来的,也是借着水和血来的,并且有圣灵为祂做见证,圣灵就是真理。 7这样,做见证的共有三样: 8圣灵、水和血。这三者是一致的。 9我们既然接受人的见证,就更该接受上帝的见证,因为上帝为祂的儿子做了见证。 10信上帝儿子的人心里有这见证,不信上帝的人等于把上帝当作撒谎的,因为他不信上帝为祂儿子做的见证。 11这见证就是:上帝已经把永恒的生命赐给我们,这生命在祂儿子里面。 12人有上帝的儿子,就有这生命;没有上帝的儿子,就没有这生命。

永恒的生命

13我把这些事写给你们这些信上帝儿子之名的人,是要你们知道自己有永生。 14我们若按着上帝的旨意祈求,祂必垂听,这是我们对上帝的信心。 15我们既然知道上帝垂听我们一切的祈求,就知道我们能得到所求的。

16若有人看见信徒犯了不至于死的罪,就当为他祷告,上帝必将生命赐给他。有的罪会导致死亡,我并不是说你们要为这样的罪祷告。 17一切不义的事都是罪,但有的罪不会导致死亡。

18我们知道从上帝生的不会继续犯罪,因为上帝的儿子保护他,那恶者无法害他。 19我们知道自己属于上帝,全世界都在那恶者手中。

20我们知道上帝的儿子已经来了,并且赐给了我们悟性,使我们能认识真神。我们在真神里面,就是在祂儿子耶稣基督里面。祂是真神,也是永生。

21孩子们啊,你们要远离偶像!

Asante Twi Contemporary Bible

1 Yohane 5:1-21

Sɛdeɛ Nhyehyɛeɛ No Bɛyɛ

1Obiara a ɔgye di sɛ Yesu yɛ Agyenkwa no yɛ Onyankopɔn ba. Na obiara a ɔdɔ Agya no dɔ ne mma no nso. 2Yei na ɛma yɛhunu sɛ yɛdɔ Onyankopɔn mma; sɛ yɛbɛdɔ Onyankopɔn na yɛadi nʼahyɛdeɛ so. 3Ɔdɔ a yɛdɔ Onyankopɔn no kyerɛ di a yɛdi nʼahyɛdeɛ so. Na nʼahyɛdeɛ no nso sodie nyɛ den mma yɛn, 4ɛfiri sɛ, Onyankopɔn ba biara di ewiase so nkonim. Yɛnam yɛn gyidie so di ewiase so nkonim. 5Hwan na ɔbɛtumi adi ewiase so nkonim? Obi a ɔgye di sɛ Yesu yɛ Onyankopɔn Ba no nko ara.

Yesu Kristo Ho Adansedie

6Yesu Kristo yɛ obi a ɔnam nsuo ne mogya so baeɛ. Ɛnyɛ nsuo nko so na ɔnam baeɛ na mmom, nsuo ne mogya. Na ɛyɛ Honhom no na ɛdi ho adanseɛ ɛfiri sɛ, Honhom no ne nokorɛ no. 7Adansefoɔ baasa na wɔwɔ hɔ. 8Honhom no, nsuo no ne mogya no. Saa adansefoɔ yi adwene hyia. 9Yɛgye adanseɛ a nnipa di no di; nanso adanseɛ a Onyankopɔn di no mu yɛ den yie. Na saa adanseɛ no na Onyankopɔn adi afa ne Ba no ho no. 10Enti, obi a ɔgye Onyankopɔn Ba no di no agye saa adanseɛ yi adi wɔ nʼakoma mu. Na obi a ɔnnye Onyankopɔn nni no ama Onyankopɔn ayɛ ɔtorofoɔ, ɛfiri sɛ, wannye adanseɛ a Onyankopɔn di faa ne Ba no ho anni. 11Yei ne adanseɛ no: Onyankopɔn ama yɛn nkwa a ɛnni awieeɛ; na saa nkwa no wɔ ne Ba no mu. 12Obiara a ɔwɔ Ɔba no wɔ saa nkwa no, na obiara a ɔnni Ɔba no nni nkwa no.

Nkwa A Ɛnni Awieeɛ

13Mo a mogye Onyankopɔn Ba no din di no, meretwerɛ mo yei sɛdeɛ ɛbɛma moahunu sɛ mowɔ nkwa a ɛnni awieeɛ. 14Na anidasoɔ a yɛwɔ wɔ Onyankopɔn anim ne sɛ, yɛnim sɛ biribiara a yɛbisa no wɔ ne pɛ mu no, ɔtie yɛn. 15Ɛberɛ biara a yɛbisa no no, ɔtie yɛn. Yɛahunu sɛ yei yɛ nokorɛ yi, yɛnim nso sɛ ɔma yɛn deɛ yɛbisa no biara.

16Sɛ obi hunu sɛ ne nua ayɛ bɔne bi a ɛmfa no nkɔ owuo mu a, ɔmmɔ Onyankopɔn a ɔbɛma no nkwa no mpaeɛ mma no. Yei fa wɔn a wɔn bɔne mfa wɔn nkɔ owuo mu no ho. Bɔne bi wɔ hɔ a ɛde onipa kɔ owuo mu na ɛno ho deɛ, menka sɛ mommɔ ho mpaeɛ nkyerɛ Onyankopɔn. 17Afideyɛ nyinaa yɛ bɔne, nanso bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔwie owuo mu.

18Yɛnim sɛ Onyankopɔn ba biara nkɔ so nyɛ bɔne, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn Ba no bɔ wɔn ho ban, na ɔbonsam ntumi nyɛ wɔn bɔne. 19Yɛnim sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma, na ewiasefoɔ deɛ wɔhyɛ ɔbonsam tumi ase. 20Yɛnim sɛ Onyankopɔn Ba no aba, na wama yɛahunu nokorɛ Onyankopɔn no. Ɔno ne Onyankopɔn nokwafoɔ a ɔma daa nkwa no.

21Me mma, montwe mo ho mfiri abosom ho.