Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 9:1-18

智慧和愚昧

1智慧建造她的房屋,

凿出七根柱子。

2她宰了牲口,

调了美酒,

设了宴席,

3派婢女出去邀请宾客,

自己在城中高处呼喊:

4“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

5“来吃我做的饭,

尝尝我调的酒吧!

6你们要抛弃愚昧,就能存活,

要转向悟性之道。”

7纠正嘲讽者,必自招羞辱;

责备恶人,必自招伤害。

8不要责备嘲讽者,免得他恨你;

要责备智者,他必爱你。

9教导智者,他就更有智慧;

指教义人,他就更有见识。

10智慧始于敬畏耶和华,

认识至圣者便是明智。

11智慧可增添你的年日,

加添你的寿数。

12人有智慧,自得益处;

人好嘲讽,自食恶果。

13愚昧的女人喧嚷,蒙昧,无知。

14她坐在自己的家门口,

坐在城中高处的座位上,

15招呼着行色匆匆的过客:

16“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

17“偷喝的水甜,偷吃的饼香。”

18他们却不知她那里鬼影憧憧,

她的客人已落在阴间的深处。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 9:1-18

Nyansa Ne Nkwaseasɛm Frɛ

1Nyansa asi ne fie;

watwa nʼafadum nson ho.

2Wasiesie nʼaduane afra ne nsã

wato ne ɛpono.

3Wasoma ne mmaawa, na ɔfrɛ

firi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea hɔ sɛ,

4“Momma ntetekwaafoɔ nyinaa mmra ha!”

Ɔka kyerɛ wɔn a wɔnni atemmuo sɛ,

5“Mommra mmɛdi mʼaduane

na monnom nsã a mafra no.

6Monnya mo ntetekwaasɛm no na mobɛnya nkwa;

monnante nteaseɛ akwan so.”

7Deɛ ɔtenetene ɔfɛdifoɔ no frɛ ahohorabɔ;

na deɛ ɔka amumuyɛfoɔ anim no nya ɔyea.

8Ɛno enti, nnka ɔfɛdifoɔ anim na ɔmmɛtane wo;

ka onyansafoɔ anim na ɔbɛdɔ wo.

9Ma onyansafoɔ akwankyerɛ na ɔbɛkɔ so ahunu nyansa;

kyerɛkyerɛ ɔteneneeni na ɔde bɛka nʼadesua ho.

10Awurade suro yɛ nyansa ahyɛaseɛ

Ɔkronkronni no ho nimdeɛ yɛ nteaseɛ.

11Me mu na wo nna bɛdɔɔso,

na wɔde mfeɛ bɛka wo nkwa ho.

12Sɛ woyɛ onyansafoɔ a, wobɛnya wo nyansa ho mfasoɔ;

sɛ woyɛ ɔfɛdifoɔ a, wo nko ara na ɛbɛhunu amane.

13Ɔbaa ɔkwasea yɛ ɔkasafoɔ;

ɔnni ahohyɛsoɔ na ɔnni nimdeɛ.

14Ɔte ne fie ɛpono ano,

na ɔte akonnwa a ɛsi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea,

15na ɔfrɛfrɛ wɔn a wɔtwam hɔ,

wɔn a wɔnam wɔn kwan so tee sɛ,

16“Momma ntetekwaafoɔ nyinaa mmra ha”

ɔka kyerɛ wɔn a wɔnni atemmuo sɛ,

17“Nsuo a wɔwia no yɛ fremfrem

na aduane a wɔdi no ahintaeɛ no yɛ dɛ!”

18Nanso wɔnnim koraa sɛ awufoɔ wɔ hɔ

sɛ nʼahɔhoɔ wɔ ɛda no ase tɔnn.