Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 9:1-18

智慧和愚昧

1智慧建造她的房屋,

凿出七根柱子。

2她宰了牲口,

调了美酒,

设了宴席,

3派婢女出去邀请宾客,

自己在城中高处呼喊:

4“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

5“来吃我做的饭,

尝尝我调的酒吧!

6你们要抛弃愚昧,就能存活,

要转向悟性之道。”

7纠正嘲讽者,必自招羞辱;

责备恶人,必自招伤害。

8不要责备嘲讽者,免得他恨你;

要责备智者,他必爱你。

9教导智者,他就更有智慧;

指教义人,他就更有见识。

10智慧始于敬畏耶和华,

认识至圣者便是明智。

11智慧可增添你的年日,

加添你的寿数。

12人有智慧,自得益处;

人好嘲讽,自食恶果。

13愚昧的女人喧嚷,蒙昧,无知。

14她坐在自己的家门口,

坐在城中高处的座位上,

15招呼着行色匆匆的过客:

16“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

17“偷喝的水甜,偷吃的饼香。”

18他们却不知她那里鬼影憧憧,

她的客人已落在阴间的深处。

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 9:1-18

Nyansa Ne Nkwaseasɛm Frɛ

1Nyansa asi ne fi;

wasisi nʼafadum ason.

2Wasiesie ne nam de afra ne nsa,

wato ne pon.

3Wasoma ne mmaawa, na ɔfrɛ

fi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea hɔ se,

4“Momma ntetekwaafo nyinaa mmra ha!”

Ɔka kyerɛ wɔn a wonni atemmu se,

5“Mommra mmedi mʼaduan

na monnom nsa a mafra no.

6Munnyaw mo ntetekwaasɛm no na mubenya nkwa;

monnantew ntease akwan so.”

7Nea ɔteɛteɛ ɔfɛwdifo no frɛ ahohorabɔ;

na nea ɔka amumɔyɛfo anim no nya ɔyaw.

8Ɛno nti, nka ɔfɛwdifo anim na ɔmmɛtan wo;

ka onyansafo anim na ɔbɛdɔ wo.

9Ma onyansafo akwankyerɛ na ɔbɛkɔ so ahu nyansa;

kyerɛkyerɛ ɔtreneeni na ɔde bɛka nʼadesua ho.

10Awurade suro yɛ nyansa mfiase

Ɔkronkronni no ho nimdeɛ yɛ ntease.

11Me mu na wo nna bɛdɔɔso,

na wɔde mfe bɛka wo nkwa ho.

12Sɛ woyɛ onyansafo a, wubenya wo nyansa so mfaso;

sɛ woyɛ ɔfɛwdifo a, wo nko ara na wubehu amane.

13Ɔbea ɔkwasea yɛ ɔkasafo;

onni ahohyɛso na onni nimdeɛ.

14Ɔte ne fi pon ano,

na ɔte akongua a esi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea,

15na ɔfrɛfrɛ wɔn a wotwa mu wɔ hɔ,

wɔn a wɔnam wɔn kwan so tee se,

16“Momma ntetekwaafo nyinaa mmra ha”

ɔka kyerɛ wɔn a wonni atemmu se,

17“Nsu a wowia no yɛ fremfrem

na aduan a wodi no ahintawee no yɛ dɛ!”

18Nanso wonnim koraa sɛ awufo wɔ hɔ

sɛ nʼahɔho wɔ ɔda no ase tɔnn.