Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 8:1-36

智慧的呼唤

1智慧不是在呼唤吗?

悟性不是在呐喊吗?

2她在路边高处站立,

她在十字街头停留,

3在城门旁,在入口处大喊:

4“世人啊,我呼唤你们,

我向全人类大声呼吁。

5愚昧人啊,要学会谨慎!

愚顽人啊,要慎思明辨!

6你们听啊,我要说美好的话,

开口谈论正直的事。

7我的口传扬真理,

我的嘴憎恨邪恶。

8我口中的言语公正,

没有一句错谬的话。

9我的话,智者明白,哲士认同。

10要接受我的教诲,而非白银;

要选择知识,而非黄金。

11因为智慧比宝石更珍贵,

一切美物都不能与之相比。

12“我智慧与谨慎同住,

我拥有知识和明辨力。

13敬畏耶和华就当憎恨邪恶,

我憎恨骄傲、狂妄、恶道和谎言。

14我有谋略和真知,

又有悟性和能力。

15君王靠我安邦定国,

首领借我秉公行义,

16王公大臣靠我治理天下,

官宦贵胄凭我公正断案。

17爱我的,我也爱他;

恳切寻求我的,必能寻见。

18富贵和尊荣在我,

恒久的产业和公义也在我。

19我的果实胜过纯金,

我的出产胜过纯银。

20我在公义的道上奔走,

在公平的路上前行。

21我要赐财富给爱我的人,

使他们的库房充盈。

22“在耶和华造物的起头,

在太初万物被造以前,

就已经有我。

23从亘古,从太初,

大地还没有形成以前,

我已经被立。

24没有深渊,

没有涌流的水泉以前,

我已经诞生。

25大山未曾奠定,

小丘未曾形成,

我已经出生。

26那时耶和华还没有造大地和原野,

还没有造一粒尘土。

27祂铺设诸天的时候,我已在场。

祂在深渊上画出地平线,

28上使穹苍坚固,

下使深渊的泉源安稳,

29设定沧海的界限,

使海水不得越过祂定的范围,

为大地奠定根基的时候,

30我就在祂身旁,

做祂的工程师,

天天成为祂的喜乐,

终日在祂面前欢悦,

31因祂所造的人世而欢悦,

因祂所造的世人而喜乐。

32“孩子们啊,你们要听从我,

持守我道路的人有福了。

33要听从教诲,不可轻忽,

要做智者。

34人若听从我、天天在我门口仰望、

时时在我门边等候,就有福了。

35因为找到我的,便找到了生命,

他必蒙耶和华的恩惠。

36没找到我就是害自己;

憎恨我就是喜爱死亡。”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 8:1-36

Nzeru Ikuyitana

1Kodi nzeru sikuyitana?

Kodi nzeru yomvetsa zinthu sinakweze mawu ake?

2Nzeru imayima pa zitunda mʼmbali mwa njira,

imayima pa mphambano ya misewu.

3Imafuwula pafupi ndi zipata zolowera mu mzinda,

pa makomo olowera imafuwula kuti,

4Inu anthu, ndikuyitana inu;

ndikuyitanatu anthu onse.

5Inu amene simudziwa kanthunu khalani ochenjera;

inu amene ndi opusa, khalani ndi mtima womvetsa zinthu.

6Mverani, pakuti ndikukuwuzani zinthu zofunika kwambiri;

ndatsekula pakamwa panga ndipo payankhula zolungama.

7Pakamwa panga pamayankhula zoona

ndimanyansidwa ndi kuyankhula zoyipa.

8Mawu onse a pakamwa panga ndi olungama;

mʼmawu angawo mulibe zokhotakhota kapena zopotoka.

9Kwa anthu ozindikira, mawu anga onse ndi woona;

kwa anthu amene ali ndi nzeru zomvetsa zinthu, mawu angawo ndi okhoza.

10Landirani malangizo anga mʼmalo mwa siliva,

nzeru zomvetsa zinthu mʼmalo mwa golide wabwino.

11Paja nzeru ndi yabwino kwambiri kuposa miyala yamtengowapatali,

ndipo zonse zimene ungazifune sizingafanane ndi nzeru.

12Ine nzeru, ndimakhala pamodzi ndi kuchenjera.

Ine ndimadziwa zinthu ndiponso ndimalingalira zinthu bwino.

13Kuopa Yehova ndiko kudana ndi zoyipa.

Ine ndimadana ndi kunyada, kudzitama,

kuchita zoyipa, ndiponso kuyankhula zonyenga.

14Ndine mwini uphungu ndi maganizo abwino;

ndili ndi nzeru yomvetsa zinthu ndiponso mphamvu.

15Ndine amene ndimathandiza mafumu kulamulira.

Ndimawathandiza olamulira kukhazikitsa malamulo olungama.

16Ndine amene ndimathandiza akalonga polamula.

Ndinenso amene ndimathandiza akuluakulu onse kulamulira bwino dziko.

17Ndimakonda amene amandikonda,

ndipo amene amandifunafuna amandipeza.

18Ine ndili ndi chuma ndi ulemu,

chuma ndi kupindula pa ntchito kokhazikika.

19Chipatso changa ndi chabwino kuposa golide, ngakhale golide wosalala;

zimene ine ndimabereka zimaposa siliva wabwino kwambiri.

20Ndimachita zinthu zolungama.

Ine sindipatuka mʼnjira za chilungamo.

21Ndimapereka chuma kwa amene amandikonda

ndi kudzaza nyumba zawo zosungiramo chuma.

22“Yehova anandilenga ine nzeru monga ntchito yake yoyamba.

Mwa ntchito zake zakalekale yoyamba ndinali ine.

23Ndinapangidwa kalekalelo,

pachiyambi penipeni dziko lapansi lisanalengedwe.

24Nyanja, akasupe odzaza ndi madzi,

zonsezi kulibe pamene ine ndinkabadwa.

25Mapiri asanakhazikitsidwe pa malo awo,

mapiri angʼonoangʼono asanakhalepo, ine ndinali nditabadwa kale,

26lisanalengedwe dziko lapansi ndi minda yake;

lisanalengedwe dothi loyamba la dziko lapansi.

27Ine ndinalipo pamene Yehova ankakhazikitsa mlengalenga,

pamene ankalemba malire a nyanja yozama,

28pamene anakhazikitsa mitambo ya mlengalenga

ndi kukhazikitsa akasupe a madzi ozama,

29pamene anayikira nyanja malire

kuti madzi asadutse malirewo,

ndiponso pamene ankayika malire a dziko lapansi.

30Tsono ine ndinali pambali pake ngati mmisiri;

ndikumukondweretsa tsiku ndi tsiku,

kusangalala nthawi zonse pamaso pake.

31Ndinkasangalala ndi dziko lake lonse

ndiponso kumakondwera nawo anthu onse.”

32“Ndiye tsono ana inu, ndimvereni;

odala anthu amene amasunga njira zanga.

33Mverani malangizo anga kuti mukhale ndi nzeru;

musanyozere mawu anga.

34Wodala munthu amene amandimvera,

amene amakhala pa khomo panga tsiku ndi tsiku,

kudikirira pa chitseko changa.

35Paja aliyense amene apeza ine wapeza moyo

ndipo Yehova amamukomera mtima.

36Koma amene alephera kundipeza, amadzipweteka yekha;

onse amene amandida amakonda imfa.”