Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 8:1-36

智慧的呼唤

1智慧不是在呼唤吗?

悟性不是在呐喊吗?

2她在路边高处站立,

她在十字街头停留,

3在城门旁,在入口处大喊:

4“世人啊,我呼唤你们,

我向全人类大声呼吁。

5愚昧人啊,要学会谨慎!

愚顽人啊,要慎思明辨!

6你们听啊,我要说美好的话,

开口谈论正直的事。

7我的口传扬真理,

我的嘴憎恨邪恶。

8我口中的言语公正,

没有一句错谬的话。

9我的话,智者明白,哲士认同。

10要接受我的教诲,而非白银;

要选择知识,而非黄金。

11因为智慧比宝石更珍贵,

一切美物都不能与之相比。

12“我智慧与谨慎同住,

我拥有知识和明辨力。

13敬畏耶和华就当憎恨邪恶,

我憎恨骄傲、狂妄、恶道和谎言。

14我有谋略和真知,

又有悟性和能力。

15君王靠我安邦定国,

首领借我秉公行义,

16王公大臣靠我治理天下,

官宦贵胄凭我公正断案。

17爱我的,我也爱他;

恳切寻求我的,必能寻见。

18富贵和尊荣在我,

恒久的产业和公义也在我。

19我的果实胜过纯金,

我的出产胜过纯银。

20我在公义的道上奔走,

在公平的路上前行。

21我要赐财富给爱我的人,

使他们的库房充盈。

22“在耶和华造物的起头,

在太初万物被造以前,

就已经有我。

23从亘古,从太初,

大地还没有形成以前,

我已经被立。

24没有深渊,

没有涌流的水泉以前,

我已经诞生。

25大山未曾奠定,

小丘未曾形成,

我已经出生。

26那时耶和华还没有造大地和原野,

还没有造一粒尘土。

27祂铺设诸天的时候,我已在场。

祂在深渊上画出地平线,

28上使穹苍坚固,

下使深渊的泉源安稳,

29设定沧海的界限,

使海水不得越过祂定的范围,

为大地奠定根基的时候,

30我就在祂身旁,

做祂的工程师,

天天成为祂的喜乐,

终日在祂面前欢悦,

31因祂所造的人世而欢悦,

因祂所造的世人而喜乐。

32“孩子们啊,你们要听从我,

持守我道路的人有福了。

33要听从教诲,不可轻忽,

要做智者。

34人若听从我、天天在我门口仰望、

时时在我门边等候,就有福了。

35因为找到我的,便找到了生命,

他必蒙耶和华的恩惠。

36没找到我就是害自己;

憎恨我就是喜爱死亡。”

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 8:1-36

Nyansa Frɛ

1Tie: Nyansa refrɛ.

Nteaseɛ ma ne nne so.

2Ɛkwan no so, sorɔnsorɔmmea hɔ,

nkwantanan no so, ɛhɔ na ɛgyina,

3apono a ɛkɔ kuropɔn no mu ho,

ɛteam wɔ aboboano hɔ sɛ,

4“Ao, mo mmarimma na meteam mefrɛ;

meteam frɛ adasamma nyinaa.

5Mo a moyɛ ntetekwaa, mo mma mo ani nte;

mo a moyɛ nkwaseafoɔ, monnya nteaseɛ.

6Montie, na mewɔ nsɛm pa bi ka kyerɛ mo;

mebue mʼano ka deɛ ɛyɛ.

7Mʼano ka deɛ ɛyɛ nokorɛ,

ɛfiri sɛ mʼanofafa kyiri amumuyɛsɛm.

8Mʼano mu nsɛm nyinaa yɛ pɛ;

ebiara nni mu a ɛyɛ nkontompo anaa nnaadaasɛm.

9Ne nyinaa mu da hɔ ma deɛ ɔwɔ nhunumu;

ɛho nni asɛm ma wɔn a wɔwɔ nimdeɛ.

10Mompo dwetɛ na momfa mʼakwankyerɛ,

momfa nimdeɛ na mompo sikakɔkɔɔ amapa.

11Ɛfiri sɛ nimdeɛ som bo sene mmota,

na wɔrentumi mfa deɛ wopɛ biara ntoto ho.

12“Me, nyansa, mene aniteɛ na ɛteɛ;

nimdeɛ ne nhunumu wɔ me.

13Sɛ wɔsuro Awurade ɛne sɛ wɔkyiri bɔne;

mekyiri ahantan ne ahomasoɔ,

ɔbra bɔne ne nnaadaasɛm.

14Afotuo ne atemmuo pa wɔ me;

mewɔ nteaseɛ ne tumi.

15Me so na ahemfo nam di adeɛ

na sodifoɔ nam me so hyehyɛ mmara a ɛyɛ pɛ;

16Mmapɔmma de me bu ɔman

ne atitire nyinaa a wɔdi asase so ɔhene.

17Medɔ wɔn a wɔdɔ me,

na wɔn a wɔhwehwɛ me no hunu me.

18Ahonyadeɛ ne animuonyam wɔ me nkyɛn,

ahodeɛ a ɛkyɛre ne yiedie nso saa ara.

19Mʼaba yɛ sene sikakɔkɔɔ amapa;

deɛ ɛfiri me mu boro dwetɛ a wɔasɔne so so.

20Tenenee akwan so na menam

atɛntenenee akwan so,

21mede ahodeɛ ma wɔn a wɔdɔ me

na mehyɛ wɔn adekoradan ma ma.

22Awurade bɔɔ me sɛ nʼabɔdeɛ mu abakan

dii ne tete nneyɛɛ anim;

23ɔyii me sii hɔ firi tete,

ansa na ewiase rehyɛ aseɛ.

24Wɔwoo me ansa na wɔrebɔ ɛpo kakraka no

ansa na wɔreyɛ nsutire a nsuo ahyɛ no ma no;

25ansa na wɔde mmepɔ resisi hɔ,

wɔwoo me ansa na nkokoɔ reba,

26ansa na ɔbɔɔ asase ne ne mfuo

anaa dɔteɛ biara a ɛwɔ asase soɔ.

27Mewɔ hɔ ansa na wɔbɔɔ soro,

ɛberɛ a ɔtwaa hyeɛ too ebunu no ani no,

28ɛberɛ a ɔbɔɔ omununkum wɔ soro

na ɔde ebunu mu nsutire tintim hɔ denden no,

29ɛberɛ a ɔtwaa hyeɛ maa ɛpo

sɛdeɛ nsuo no rentra ne hyeɛ,

ne ɛberɛ a ɔtwaa asase fapem no,

30na meyɛ odwumfoɔ a mete ne nkyɛn.

Anigyeɛ hyɛɛ me ma daa

na medii ahurisie wɔ nʼanim ɛberɛ biara,

31na mʼani gye wɔ ne ewiase nyinaa mu

na mʼani ka wɔ adasamma mu.

32“Enti me mma, montie me;

nhyira ne wɔn a wɔnante mʼakwan so.

33Montie mʼakwankyerɛ na monhunu nyansa;

mommu mo ani nngu so.

34Nhyira ne onipa a ɔtie me,

ɔwɛn mʼaboboano daa,

na ɔtwɛn wɔ hɔ.

35Na obiara a ɔhunu me no nya nkwa

na ɔnya anisɔ firi Awurade nkyɛn.

36Na deɛ woanhwehwɛ me no ha ne ho

na wɔn a wɔtane me no dɔ owuo.”