Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 8:1-36

智慧的呼唤

1智慧不是在呼唤吗?

悟性不是在呐喊吗?

2她在路边高处站立,

她在十字街头停留,

3在城门旁,在入口处大喊:

4“世人啊,我呼唤你们,

我向全人类大声呼吁。

5愚昧人啊,要学会谨慎!

愚顽人啊,要慎思明辨!

6你们听啊,我要说美好的话,

开口谈论正直的事。

7我的口传扬真理,

我的嘴憎恨邪恶。

8我口中的言语公正,

没有一句错谬的话。

9我的话,智者明白,哲士认同。

10要接受我的教诲,而非白银;

要选择知识,而非黄金。

11因为智慧比宝石更珍贵,

一切美物都不能与之相比。

12“我智慧与谨慎同住,

我拥有知识和明辨力。

13敬畏耶和华就当憎恨邪恶,

我憎恨骄傲、狂妄、恶道和谎言。

14我有谋略和真知,

又有悟性和能力。

15君王靠我安邦定国,

首领借我秉公行义,

16王公大臣靠我治理天下,

官宦贵胄凭我公正断案。

17爱我的,我也爱他;

恳切寻求我的,必能寻见。

18富贵和尊荣在我,

恒久的产业和公义也在我。

19我的果实胜过纯金,

我的出产胜过纯银。

20我在公义的道上奔走,

在公平的路上前行。

21我要赐财富给爱我的人,

使他们的库房充盈。

22“在耶和华造物的起头,

在太初万物被造以前,

就已经有我。

23从亘古,从太初,

大地还没有形成以前,

我已经被立。

24没有深渊,

没有涌流的水泉以前,

我已经诞生。

25大山未曾奠定,

小丘未曾形成,

我已经出生。

26那时耶和华还没有造大地和原野,

还没有造一粒尘土。

27祂铺设诸天的时候,我已在场。

祂在深渊上画出地平线,

28上使穹苍坚固,

下使深渊的泉源安稳,

29设定沧海的界限,

使海水不得越过祂定的范围,

为大地奠定根基的时候,

30我就在祂身旁,

做祂的工程师,

天天成为祂的喜乐,

终日在祂面前欢悦,

31因祂所造的人世而欢悦,

因祂所造的世人而喜乐。

32“孩子们啊,你们要听从我,

持守我道路的人有福了。

33要听从教诲,不可轻忽,

要做智者。

34人若听从我、天天在我门口仰望、

时时在我门边等候,就有福了。

35因为找到我的,便找到了生命,

他必蒙耶和华的恩惠。

36没找到我就是害自己;

憎恨我就是喜爱死亡。”

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 8:1-36

Nyansa Frɛ

1Tie: Nyansa refrɛ.

Ntease ma ne nne so.

2Ɔkwan no so, sorɔnsorɔmmea hɔ,

nkwantanan no so, ɛhɔ na egyina,

3apon a ɛkɔ kuropɔn no mu no ho,

ɛteɛ mu wɔ abobow ano hɔ se,

4“Ao, mo nnipa na meteɛ mu refrɛ;

meteɛ mu frɛ adesamma nyinaa.

5Mo a moyɛ ntetekwaa, momma mo ani ntew;

mo a moyɛ nkwaseafo, munnya ntease.

6Muntie, na mewɔ nsɛm pa bi ka kyerɛ mo;

mibue mʼano ka nea eye.

7Mʼano ka nea ɛyɛ nokware,

efisɛ mʼanofafa kyi amumɔyɛsɛm.

8Mʼanom nsɛm nyinaa yɛ pɛ;

biara nni mu a ɛyɛ nkontompo anaa nnaadaasɛm.

9Ne nyinaa mu da hɔ ma nea ɔwɔ nhumu;

ɛho nni asɛm ma wɔn a wɔwɔ nimdeɛ.

10Mompo dwetɛ na momfa mʼakwankyerɛ,

momfa nimdeɛ na mompo sikakɔkɔɔ ankasa.

11Efisɛ nimdeɛ som bo sen bota,

na worentumi mfa nea wopɛ biara ntoto no ho.

12“Me, nyansa, mene anitew na ɛte;

nimdeɛ ne nhumu wɔ me.

13Sɛ wosuro Awurade ɛne sɛ wokyi bɔne;

mikyi ahantan ne ahomaso,

ɔbra bɔne ne nnaadaasɛm.

14Afotu ne atemmu pa wɔ me;

mewɔ ntease ne tumi.

15Me so na ahemfo nam di ade

na sodifo nam me so hyehyɛ mmara a ɛyɛ pɛ;

16Mmapɔmma de me bu ɔman

ne atitiriw nyinaa a wodi asase so hene.

17Medɔ wɔn a wɔdɔ me,

na wɔn a wɔhwehwɛ me no hu me.

18Ahonyade ne anuonyam wɔ me nkyɛn,

ahode a ɛkyɛ ne yiyedi nso saa ara.

19Mʼaba ye sen sikakɔkɔɔ ankasa;

nea efi me mu boro dwetɛ a wɔasɔn so so.

20Trenee akwan so na menam,

atɛntrenee akwan so,

21mede ahode ma wɔn a wɔdɔ me

na mehyɛ wɔn adekoradan amaama.

22Awurade bɔɔ me sɛ nʼabɔde mu abakan

dii ne tete nneyɛe anim;

23oyii me sii hɔ fi tete,

ansa na wiase refi ase.

24Wɔwoo me ansa na wɔrebɔ po kakraka no,

ansa na wɔreyɛ nsuti a nsu ahyɛ no ma no,

25ansa na wɔde mmepɔw resisi hɔ;

wɔwoo me ansa na nkoko reba,

26ansa na ɔbɔɔ asase ne ne mfuw

anaa dɔte biara a ɛwɔ asase so.

27Mewɔ hɔ ansa na wɔbɔɔ ɔsoro,

bere a otwaa ɔhye too ebun no ani no,

28bere a ɔbɔɔ omununkum wɔ soro

na ɔde ebun mu nsuti tintim hɔ dennen no;

29bere a otwaa ɔhye maa po

sɛnea nsu no rentra ne hye,

ne bere a otwaa asase fapem no,

30na meyɛ odwumfo a mete ne nkyɛn.

Anigye hyɛɛ me ma daa

na midii ahurusi wɔ nʼanim bere biara,

31na mʼani gye wɔ ne wiase nyinaa mu

na mʼani ka wɔ adesamma mu.

32“Enti me mma, muntie me;

nhyira ne wɔn a wɔnantew mʼakwan so.

33Muntie mʼakwankyerɛ na munhu nyansa;

mummmu mo ani ngu so.

34Nhyira ne onipa a otie me,

ɔwɛn mʼabobow ano daa,

na ɔtwɛn wɔ hɔ.

35Na obiara a ohu me no nya nkwa,

na onya anisɔ fi Awurade nkyɛn.

36Na nea wanhwehwɛ me no haw ne ho

na wɔn a wɔtan me no dɔ owu.”