Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 6:1-35

日常警言

1孩子啊,你若为邻人作保,

为外人击掌立约;

2你若被自己口中的话套住,

被自己的诺言缠住,

3孩子啊,你已落入邻人的手中,

你当如此自救:

要谦卑地向他求情。

4勿让你的眼睛睡觉,

莫叫你的眼皮打盹。

5要救自己脱离困境,

像羚羊挣脱猎人的手,

飞鸟逃脱捕鸟人的手。

6懒惰的人啊,去看看蚂蚁,

观察它的生活,就会有智慧。

7蚂蚁没有元帅,

没有官长,

也没有君王,

8却在夏季储备粮食,

在收割时积聚食物。

9懒惰的人啊,你要躺到何时?

要睡到何时才起床?

10再睡一会儿,再打个盹儿,

抱着手躺一会儿,

11贫穷要像盗贼一样攻击你,

缺乏要像武士一样扑向你。

12无赖与恶人满口诡诈,

13挤眉弄眼,手脚示意,

14心术不正,设下诡计,惹事生非。

15因此,灾难必突然临到,

他们顷刻之间遭到毁灭,

无可挽救。

16耶和华所憎恶的事有六样,

连祂厌恶的事共有七样:

17高傲的眼睛,

撒谎的舌头,

杀害无辜的手,

18图谋诡计的心,

奔跑作恶的脚,

19撒谎的假证人和在弟兄中挑起争端的人。

20孩子啊,要遵守你父亲的诫命,

不可背弃你母亲的训言。

21你要常常将这些刻在心坎上,

系在颈项上。

22你行走,它们必引领你;

你躺卧,它们必护卫你;

你醒来,它们必与你交谈。

23因为诫命是灯,训言是光,

管教责备是生命之道,

24能使你远离邪恶的女人,

避开油嘴滑舌的妓女。

25你的心不要贪恋她的美色,

也不要被她的媚眼所迷惑,

26因为娼妓会使人倾家荡产6:26 娼妓会使人倾家荡产”或译“娼妓的淫资不过是一个饼”。

淫妇会猎杀人宝贵的生命。

27人若将火藏在怀中,

哪能不烧着衣服呢?

28人若行走在火炭上,

哪能不烫伤双脚呢?

29与别人妻子通奸也是这样,

凡靠近她的必难逃罪责。

30贼因充饥而偷,

没有人藐视他;

31但若被抓到,他要偿还七倍,

就是倾家荡产也要偿还。

32和有夫之妇通奸的,

实在愚不可及,

他是自寻死路。

33他必挨打,受辱,

他的耻辱永难抹去。

34那丈夫妒火燃烧,

报仇时绝不留情。

35赔他再多财物,他也不会接受;

送他再多礼物,他都不肯罢休。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 6:1-35

Agyimisɛm Ho Kɔkɔbɔ

1Me ba, sɛ woadi akagyinamu ama ɔyɔnko bi,

sɛ wode wo biribi asi awowa ama obi,

2sɛ deɛ wokaeɛ ayi ka ama wo

na sɛ wʼano asɛm afidie ayi wo a,

3ɛnneɛ yɛ yei, me ba, na fa tete wo ho,

sɛ ɔyɔnko nsa aka woɔ no nti:

fa ahobrɛaseɛ kɔ nʼanim;

na kɔ so pa wo yɔnko no kyɛw!

4Mma wʼani nkum

na nntɔ nko.

5Gye wo ho, sɛdeɛ ɔforoteɛ dwane firi ɔbɔmmɔfoɔ nsam

anaa sɛdeɛ anomaa dwane firi fidisumfoɔ afidie mu.

6Ɔkwadwofoɔ, kɔ atɛtea nkyɛn;

hwɛ nʼakwan, na hunu nyansa!

7Ɔnni ɔsahene,

ɔnni ɔhwɛfoɔ anaa sodifoɔ bi,

8nanso, ɔde aduane sie wɔ ahuhuro ɛberɛ mu

ɔboaboa nnuane ano wɔ twaberɛ.

9Wo, ɔkwadwofoɔ, wobɛda akɔsi da bɛn?

Wɔbɛnyane ɛberɛ bɛn?

10Nna kakra, nkotɔ kakra,

nsa a woabobɔ de rehome kakra,

11ɛbɛma ohia aba wo so sɛ ɔkwanmukafoɔ

na ahokyere ato ahyɛ wo so sɛ deɛ ɔkura tuo.

12Onipa teta ne ohuhuni a

ɔde atorɔ kyini,

13deɛ ɔbu nʼani,

na ɔde ne nan yɛ nsɛnkyerɛnneɛ

na ɔde ne nsateaa kyerɛkyerɛ adeɛ,

14deɛ ɔde nʼakoma mu nnaadaa bɔ ɛpɔ bɔne,

na ɔde mpaapaemu ba ɛberɛ biara.

15Ɛno enti amanehunu bɛba ne so prɛko pɛ;

wɔbɛsɛe no mpofirim, a wɔrenya ano aduro.

16Nneɛma nsia na Awurade mpɛ,

nneɛma nson na ɛyɛ nʼakyiwadeɛ:

17ani a ɛtra ntɔn,

atorɔ tɛkrɛma,

nsa a ɛka mogya a ɛdi bem guo,

18akoma a ɛdwene amumuyɛ ho,

nan a ɛtutu mmirika kɔyɛ bɔne,

19Ɔdansekurumni a ɔdi atorɔ

ne onipa a ɔde mpaapaemu ba anuanom mu.

Awaresɛeɛ Ho Kɔkɔbɔ

20Me ba, tie wʼagya ahyɛdeɛ

na nnyaa wo maame nkyerɛkyerɛ mu.

21Fa kyekyere wʼakoma ho daa;

na fa kyekyere wɔ kɔn mu.

22Wonante a, ɛbɛkyerɛ wo ɛkwan;

sɛ woda a, ɛbɛwɛn wo;

sɛ wonyane a, ɛbɛkasa akyerɛ wo.

23Na saa ahyɛdeɛ yi yɛ kanea;

saa nkyerɛkyerɛ yi yɛ hann,

na ahohyɛsoɔ ntenesoɔ yi

yɛ nkwa kwan,

24ɛtwe wo firi ɔbaa a ɔnni suban pa no ho,

firi ɔbaawarefoɔ sansani tɛkrɛmadɛ ho.

25Mma wo kɔn nnɔ nʼahoɔfɛ

mma nʼani akyideda no ntwetwe wo,

26ɛfiri sɛ, odwamanfoɔ de animguaseɛ bɛbrɛ wo,

na obi yere gyegye wo kɔ owuo mu.

27Obi bɛtumi asɔ ogya agu ne srɛ so a

ɛnhye nʼatadeɛ anaa?

28Obi bɛtumi anante gyasramma so a

mpumpunnya mmobɔ ne nan ho anaa?

29Saa na ɔbarima a ɔne ɔbarima foforɔ yere da no teɛ

obiara a ɔde ne nsa bɛka noɔ no remfa ne ho nni da.

30Nnipa mmu ɔkorɔmfoɔ a wakɔwia adeɛ animtiaa

sɛ ɛkɔm de no na ɔde rekɔdwodwo ano enti.

31Mmom sɛ wɔkyere no a, ɛsɛ sɛ ɔtua ka mmɔho nson;

sɛ ɛhia sɛ wɔtɔn ne fie agyapadeɛ nyinaa mpo a, ɛsɛ sɛ wɔtɔn.

32Ɔbarima a ɔsɛe awadeɛ no nni adwene;

obiara a ɔyɛ saa no sɛe ne ho.

33Ɔboro ne animguaseɛ na ɔbɛnya,

na nʼahohora rempepa da.

34Ninkunutweɛ hwanyane okunu abufuo

na sɛ ɔtɔ were a, ahummɔborɔ biara nni mu.

35Ɔrennye mpata biara;

na ɔbɛpo adanmudeɛ, sɛ ɛso sɛ ɛdeɛn mpo a.