Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 29:1-27

1屡教不改、顽固不化者,

必突然灭亡,无可挽救。

2义人增多,万众欢腾;

恶人得势,万民叹息。

3爱慕智慧的使父亲欢欣,

结交妓女的必耗尽钱财。

4君王秉公行义,国家安定;

他若收受贿赂,国必倾倒。

5奉承邻舍,等于设网罗绊他。

6恶人被自己的罪缠住,

义人却常常欢喜歌唱。

7义人关心穷人的冤屈,

恶人对此漠不关心。

8狂徒煽动全城,

智者平息众怒。

9智者跟愚人对簿公堂,

愚人会怒骂嬉笑不止。

10嗜杀之徒憎恶纯全无过的人,

但正直的人保护他们29:10 但正直的人保护他们”或译“索取正直人的性命”。

11愚人尽发其怒,

智者忍气含怒。

12君王若听谗言,

臣仆必成奸徒。

13贫穷人和欺压者有共同点:

他们的眼睛都是耶和华所赐。

14君王若秉公审判穷人,

他的王位必永远坚立。

15管教之杖使孩子得智慧,

放纵的子女让母亲蒙羞。

16恶人当道,罪恶泛滥;

义人必得见他们败亡。

17好好管教儿子,

他会带给你平安和喜乐。

18百姓无神谕便任意妄为,

但遵守律法的人必蒙福。

19管教仆人不能单靠言语,

因为他虽明白却不服从。

20言语急躁的人,

还不如愚人有希望。

21主人若从小就娇惯仆人,

他终必成为主人的麻烦。

22愤怒的人挑起纷争,

暴躁的人多有过犯。

23骄傲的人必遭贬抑,

谦卑的人必得尊荣。

24与盗贼为伍是憎恶自己,

他即使发誓也不敢作证。

25惧怕人的必自陷网罗,

信靠耶和华的必安稳。

26许多人讨君王的欢心,

但正义伸张靠耶和华。

27为非作歹,义人厌恶;

行为正直,恶人憎恨。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 29:1-27

1Munthu amene amawumitsabe khosi lake atadzudzulidwa kwambiri,

adzawonongeka mwadzidzidzi popanda chomuchiritsa.

2Anthu olungama akamalamulira mʼdziko anthu amakondwa,

koma ngati dziko lilamulidwa ndi anthu oyipa mtima anthu amadandaula.

3Munthu amene amakonda nzeru amasangalatsa abambo ake,

koma woyenda ndi akazi achiwerewere amasakaza chuma chake.

4Mfumu imalimbitsa dziko poweruza mwachilungamo,

koma mfumu imene imawumiriza anthu kuti ayipatse mphatso imawononga dziko.

5Munthu woshashalika mnzake,

akudziyalira ukonde mapazi ake.

6Munthu woyipa amakodwa ndi machimo ake,

koma wochita chilungamo amayimba lokoma.

7Munthu wolungama amasamalira anthu osauka,

koma woyipa salabadira zimenezi.

8Anthu onyoza atha kuwutsa ziwawa mu mzinda,

koma anthu anzeru amaletsa ukali.

9Ngati munthu wanzeru atsutsana ndi chitsiru,

chitsirucho chimachita phokoso ndi kumangoseka ndipo sipakhala mtendere.

10Anthu okhetsa magazi amadana ndi munthu wangwiro

koma anthu olungama amasamalira moyo wake.

11Munthu wopusa amaonetsa mkwiyo wake,

koma munthu wanzeru amadzigwira.

12Ngati wolamulira amvera zabodza,

akuluakulu ake onse adzakhala oyipa.

13Munthu wosauka ndi munthu wopondereza anzake amafanana pa kuti:

Yehova ndiye anawapatsa maso onsewa.

14Ngati mfumu iweruza osauka moyenera,

mpando wake waufumu udzakhazikika nthawi zonse.

15Ndodo ndi chidzudzulo zimapatsa nzeru

koma mwana womulekerera amachititsa amayi ake manyazi.

16Oyipa akamalamulira zoyipa zimachuluka,

koma anthu olungama adzaona kugwa kwa anthu oyipawo.

17Umulange mwana wako ndipo adzakupatsa mtendere

ndi kusangalatsa mtima wako.

18Ngati uthenga wochokera kwa Yehova supezeka anthu amangochita zofuna zawo;

koma wodala ndi amene amasunga malamulo.

19Munthu wantchito sangalangizidwe ndi mawu okha basi;

ngakhale awamvetse mawuwo sadzatha kuchitapo kanthu.

20Ngakhale munthu wa uchitsiru nʼkuti ndiponi popeza chikhulupiriro chilipo

kuposa munthu wodziyesa yekha kuti ndi wanzeru poyankhula.

21Ngati munthu asasatitsa wantchito wake kuyambira ali mwana,

potsirizira adzapeza kuti wantchitoyo wasanduka mlowachuma wake.

22Munthu wamkwiyo amayambitsa mikangano,

ndipo munthu waukali amachita zolakwa zambiri.

23Kunyada kwa munthu kudzamutsitsa,

koma munthu wodzichepetsa amalandira ulemu.

24Woyenda ndi munthu wakuba ndi mdani wa moyo wake womwe;

amalumbira koma osawulula kanthu.

25Kuopa munthu kudzakhala ngati msampha,

koma aliyense amene amadalira Yehova adzatetezedwa.

26Anthu ambiri amafunitsitsa kuti wolamulira awakomere mtima,

koma munthu amaweruzidwa mwachilungamo ndi thandizo la Yehova basi.

27Anthu olungama amanyansidwa ndi anthu achinyengo;

koma anthu oyipa amanyansidwa ndi anthu a mtima wowongoka.