Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 28:1-28

1恶人未被追赶也逃窜,

义人坦然无惧如雄狮。

2国中有罪,君王常换;

国有哲士,长治久安。

3穷人28:3 穷人”有些抄本作“暴君”。欺压贫民,

如暴雨冲毁粮食。

4背弃律法的称赞恶人,

遵守律法的抗拒恶人。

5邪恶之人不明白公义,

寻求耶和华的全然明白。

6行为正直的穷人,

胜过行事邪僻的富人。

7遵守律法的是智慧之子,

与贪食者为伍令父蒙羞。

8人放高利贷牟利,

等于为扶贫者积财。

9人若不听从律法,

他的祷告也可憎。

10引诱正直人走邪道,

必掉进自己设的陷阱;

但纯全无过的人必承受福分。

11富人自以为有智慧,

却被明智的穷人看透。

12义人得胜,遍地欢腾;

恶人当道,人人躲藏。

13自掩其罪,必不亨通;

痛改前非,必蒙怜悯。

14敬畏上帝必蒙福,

顽固不化必遭祸。

15暴虐的君王辖制穷人,

如咆哮的狮、觅食的熊。

16昏庸的君王残暴不仁,

恨不义之财的享长寿。

17背负血债者必终生逃亡,

谁也不要帮他。

18纯全无过的必蒙拯救,

行为邪僻的转眼灭亡。

19勤奋耕耘,丰衣足食;

追求虚荣,穷困潦倒。

20忠信的人必大蒙祝福,

急于发财的难免受罚。

21徇私偏袒实不可取,

人却为一饼而枉法。

22贪婪的人急于发财,

却不知贫穷即将临到。

23责备人的至终比谄媚者更受爱戴。

24窃取父母之财而不知罪者与匪类无异。

25贪得无厌的人挑起纷争,

信靠耶和华的富足昌盛。

26愚人心中自以为是,

凭智慧行事的平安稳妥。

27周济穷人的一无所缺,

视而不见的多受咒诅。

28恶人当道,人人躲藏;

恶人灭亡,义人增多。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 28:1-28

1Omumuyɛfoɔ dwane ɛberɛ a obiara ntaa no,

nanso teneneefoɔ koko yɛ duru sɛ agyata.

2Atuateɛ ɔman nya sodifoɔ pii,

nanso onipa a ɔwɔ nhunumu ne nimdeɛ ma mmara yɛ adwuma.

3Sodifoɔ a ɔhyɛ ahiafoɔ so no

te sɛ brampɔnsuo a ɛsɛe mfudeɛ.

4Wɔn a wɔpo mmara no kamfo amumuyɛfoɔ,

na wɔn a wɔdi mmara so no si wɔn kwan.

5Abɔnefoɔ nte atɛntenenee ase,

nanso wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no, te aseɛ yie.

6Ohiani a ne nanteɛ ho nni asɛm

yɛ sene ɔdefoɔ a nʼakwan yɛ kɔntɔnkye.

7Deɛ ɔdi mmara so yɛ ɔba a ɔwɔ nhunumu,

nanso deɛ ɔne adidibradafoɔ bɔ no gu nʼagya anim ase.

8Deɛ ɔgye mfɛntom mmorosoɔ de nya ne ho no

ɔboaboa ano ma deɛ ɔbɛyɛ ahiafoɔ adɔeɛ.

9Sɛ obi nni mmara so a,

ne mpaeɛbɔ mpo yɛ akyiwadeɛ.

10Deɛ ɔdi teneneefoɔ anim de wɔn fa ɛkwan bɔne so no

bɛhwe ɔno ankasa afidie mu,

nanso wɔn a wɔn ho nni asɛm no bɛnya agyapadeɛ a ɛyɛ.

11Ɔdefoɔ tumi yɛ onyansafoɔ wɔ nʼankasa ani so,

nanso ohiani a ɔwɔ nhunumu no hunu sɛdeɛ ɔteɛ.

12Sɛ teneneefoɔ di nkonim a, nnipa di ahurisie pii;

nanso sɛ amumuyɛfoɔ nya tumi a nnipa kɔhinta.

13Onipa a ɔkata ne bɔne soɔ no nnya nkɔsoɔ,

na deɛ ɔka ne bɔne na ɔgyae yɛ no nya ahummɔborɔ.

14Nhyira nka deɛ ɔsuro Awurade ɛberɛ nyinaa,

nanso deɛ ɔpirim nʼakoma no tɔ amaneɛ mu.

15Omumuyɛfoɔ a ɔdi nnipa a wɔnni mmoa so no

te sɛ gyata a ɔbobɔm anaa sisire a nʼani abereɛ.

16Sodifoɔ tirimuɔdenfoɔ nni adwene,

na deɛ ɔkyiri mfasoɔ a wɔnam ɛkwan bɔne so nya no bɛnya nkwa tenten.

17Deɛ awudie ma ne tiboa bu no fɔ no,

ɔbɛyɛ ɔkobɔfoɔ akɔsi ne wu da;

mma obiara mmɔ ne ho ban.

18Deɛ ne nanteɛ ho nni asɛm no, wɔgye no firi ɔhaw mu,

nanso deɛ nʼakwan yɛ kɔntɔnkye no bɛhwe ase mpofirim.

19Deɛ ɔyɛ nʼasase so adwuma no bɛnya aduane pii,

nanso deɛ ɔdwene nneɛma hunu ho no bɛnya ne so ne ne hia.

20Wɔbɛhyira onipa nokwafoɔ pii,

na deɛ ɔpere pɛ ahonyadeɛ no remfa ne ho nni.

21Animhwɛ nyɛ,

nanso aduane kakra enti nnipa yɛ bɔne.

22Deɛ ɔyɛ pɛpɛɛ pere sɛ ɔbɛyɛ ɔdefoɔ

na ɔnnim sɛ ohia retwɛn no.

23Deɛ ɔka obi anim no bɛsɔ nnipa ani akyire

asene deɛ ɔwɔ tɛkrɛmadɛ.

24Deɛ ɔbɔ nʼagya anaa ne maame korɔno

na ɔka sɛ, “Ɛnyɛ bɔne” no,

ɔne ɔsɛefoɔ na ɛbɔ.

25Ɔdifodepɛfoɔ de mpaapaemu ba

na deɛ ɔde ne ho to Awurade so no bɛnya nkɔsoɔ.

26Deɛ ɔgye ne ho die no yɛ ɔkwasea,

na deɛ ɔnante nyansa mu no wɔbɛgye no.

27Deɛ ɔma ahiafoɔ no, hwee renhia no,

nanso deɛ ɔbu nʼani gu wɔn so no nya nnome pii.

28Sɛ amumuyɛfoɔ nya tumi a, nnipa kɔhinta;

na sɛ amumuyɛfoɔ ase tɔre a, teneneefoɔ ase dɔre.