Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 24:1-34

1不要羡慕恶人,

不要向往与他们为友;

2因为他们心里图谋暴行,

口中谈论恶事。

3家靠智慧而建立,

靠悟性而稳固,

4借知识而充满各种珍宝。

5智者充满能力,

哲士力上加力。

6出征打仗,要凭智谋;

谋士众多,胜券在握。

7智慧对愚人高不可及,

他在城门口沉默不语。

8图谋作恶的必被称为阴谋家。

9愚人的计谋是罪恶,

人人都厌恶嘲讽者。

10逆境中丧胆的是弱者。

11被拉去屠杀的,你要抢救;

踉跄受死的,你要拦阻。

12不要推说自己毫不知情,

鉴察人心的主洞悉一切,

保守你生命的上帝知情,

祂必按你的行为报应你。

13孩子啊,你要吃美好的蜂蜜,

蜂房滴下的蜜甘甜可口。

14智慧同样使你的心灵甘甜;

你若找到智慧,前途必光明,

盼望也不会幻灭。

15不要像恶人一样暗算义人,

破坏他的家。

16因为义人跌倒七次也必起来,

恶人却被灾祸击垮。

17仇敌跌倒,不要幸灾乐祸;

仇敌败落,不要心里欢喜。

18否则,耶和华看见会不悦,

不再向仇敌发烈怒。

19不要因恶人而愤愤不平,

也不要羡慕歹徒;

20因为恶人毫无前途,

恶人的灯终必熄灭。

21孩子啊,要敬畏耶和华和君王,

不要跟反复无常之徒为伍。

22因为灾祸必骤然临到他们,

谁知道耶和华和君王如何毁灭他们?

其他智言

23以下也是智者的箴言:

判案时偏袒实为不善。

24判恶人无罪的,

必遭万人咒诅,

为列国痛恨。

25责备恶人的必有欢乐,

美好的福气必临到他。

26诚实的回答如同友好的亲吻。

27要安排好外面的事,

把田间的工作准备妥当,

然后建造房屋。

28别无故作证害邻舍,

也不可撒谎欺骗人。

29不可说:“别人怎样待我,

我就怎样待他;

我要照他所做的报复他。”

30我走过懒惰人的田地和无知者的葡萄园,

31那里荆棘遍地,

刺草丛生,

石墙倒塌。

32我仔细思想所见之事,

领悟到一个教训:

33再睡一会儿,

打个盹儿,

抱着手躺一会儿,

34贫穷必像强盗一样临到你,

缺乏必像武士一样扑向你。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 24:1-34

1Usachitire nsanje anthu oyipa,

usalakalake kuti uzikhala nawo,

2pakuti mitima yawo imalingalira chiwawa,

ndipo pakamwa pawo pamayankhula zoyambitsa mavuto.

3Nyumba imamangidwa ndi anthu anzeru,

ndipo imakhazikika ndi anthu odziwa zinthu;

4Munthu wodziwa zinthu angathe kudzaza zipinda zake

ndi chuma chamtengowapatali ndiponso chabwino.

5Munthu wodziwa zinthu ali ndi mphamvu yayikulu kuposa munthu wanyonga zambiri,

ndipo munthu wachidziwitso amaposa munthu wamphamvu.

6Pafunika malangizo kuti ukamenye nkhondo.

Pakakhala aphungu ambiri kupambana kumakhalapo.

7Nzeru ndi chinthu chapatali kwambiri kwa chitsiru;

chilibe choti chiyankhule pabwalo la milandu pa chipata.

8Amene amakonzekera kuchita zoyipa

adzatchedwa mvundulamadzi.

9Kukonzekera kuchita za uchitsiru ndi tchimo,

ndipo munthu wonyoza amanyansa anthu.

10Ngati utaya mtima nthawi ya mavuto ndiye kuti

mphamvu yako ndi yochepadi!

11Uwapulumutse amene akutengedwa kuti akaphedwe;

uwalanditse amene akuyenda movutika kupita kokaphedwa.

12Ukanena kuti, “Koma ife sitinadziwe kanthu za izi,”

kodi Iye amene amasanthula mtima sazindikira zimenezi?

Kodi Iye amene amateteza moyo wako sazidziwa zimenezi?

Kodi Iye sadzalipira munthu malingana ndi ntchito zake?

13Mwana wanga, uzidya uchi popeza ndi wabwino;

uchi wochokera mʼchisa cha njuchi ndi wokoma ukawulawa.

14Udziwe kuti nzeru ndi yoteronso pa moyo wako;

ngati uyipeza nzeruyo, zinthu zidzakuyendera bwino mʼtsogolo,

ndipo chiyembekezo chako sichidzapita pachabe.

15Usachite zachifwamba nyumba ya munthu wolungama ngati munthu woyipa.

Usachite nayo nkhondo nyumba yake;

16paja munthu wolungama akagwa kasanu nʼkawiri amadzukiriranso.

Koma woyipa adzathedwa tsoka likadzawafikira.

17Usamakondwera ndi kugwa kwa mdani wako.

Mtima wako usamasangalale iye akapunthwa.

18Kuopa kuti Yehova ataziona zimenezi nayipidwa nazo,

angaleke kukwiyira mdaniyo.

19Usavutike mtima chifukwa cha anthu ochita zoyipa

kapena kuchitira nsanje anthu oyipa,

20paja munthu woyipa alibe tsogolo.

Moyo wa anthu oyipa adzawuzimitsa ngati nyale.

21Mwana wanga, uziopa Yehova ndi mfumu,

ndipo usamagwirizana ndi anthu owachitira mwano,

22awiri amenewa amagwetsa tsoka mwadzidzidzi.

Ndani angadziwe mavuto amene angagwetse?

Malangizo Enanso a Anthu Anzeru

23Malangizo enanso a anthu anzeru ndi awa:

Kukondera poweruza mlandu si chinthu chabwino:

24Aliyense amene amawuza munthu wolakwa kuti, “Iwe ndi munthu wosalakwa,”

anthu a mitundu yonse adzamutemberera, ndi mitundu ya anthu idzayipidwa naye.

25Koma olanga anthu oyipa zinthu zidzawayendera bwino

ndipo madalitso ochuluka adzakhala pa iwo.

26Woyankhula mawu owona

ndiye amaonetsa chibwenzi chenicheni.

27Ugwiriretu ntchito zako zonse,

makamaka za ku munda

ndipo pambuyo pake uyambe kumanga nyumba.

28Usakhale mboni yotsutsa mnzako popanda chifukwa,

kapena kugwiritsa ntchito pakamwa pako kunena zachinyengo.

29Usanene kuti, “Ine ndidzamuchitira iye monga momwe wandichitira ine;

ndidzamubwezera munthu ameneyo zimene anandichitira.”

30Ndinkayenda mʼmbali mwa munda wa munthu waulesi

ndinadutsa munda wamphesa wa munthu wopanda nzeru.

31Ndinapeza kuti paliponse mʼmundamo munali mutamera minga,

mʼnthaka imeneyo munali mutamera khwisa,

ndipo mpanda wake wamiyala unali utawonongeka.

32Tsono nditaona ndinayamba kuganizira mu mtima mwanga

ndipo ndinatolapo phunziro ili:

33Ukati, “Bwanji ndigone pangʼono,” kapena “Ndiwodzereko pangʼono,”

kapenanso “Ndipinde manja pangʼono kuti ndipumule,”

34umphawi udzafika pa iwe ngati mbala

ndipo usiwa udzakupeza ngati munthu wachifwamba.