Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 23:1-35

1你若与官长同席,

要注意面对的是谁。

2如果你是贪吃的人,

就要节制食欲23:2 节制食欲”希伯来文是“把刀放在喉咙上”。

3不可贪恋他的美食,

这美食是圈套。

4别为钱财耗尽心力,

要明智,适可而止。

5钱财眨眼之间消逝无踪,

它必长出翅膀如鹰飞去。

6不要吃吝啬人的饭,

不可贪图他的美味。

7因为他总是精于算计,

嘴上说“请吃,请喝”,

心里却另有盘算。

8你必呕出所吃的那点饭,

你说的美言都必枉费。

9不要和愚人说话,

他必藐视你的智言。

10不可挪移古时的界石,

不可侵占孤儿的田地。

11因他们的救赎主强大,

祂必对付你,替他们申冤。

12你要专心接受教诲,

侧耳倾听智言。

13不要疏于管教孩子,

杖责不会使他毙命,

14杖责能救他脱离死亡。

15孩子啊,

你若心里有智慧,

我心里也会欢喜。

16你的口若说正直的话,

我的内心也欢畅不已。

17不要心里羡慕罪人,

要终日敬畏耶和华。

18这样,你必前途光明,

你的盼望不会幻灭。

19孩子啊,听我的话,

要有智慧,心守正道。

20不要结交酒肉朋友,

21因为好酒贪吃者必穷困,

贪睡的人必穿破衣烂衫。

22要听从生养你的父亲,

不可轻视年老的母亲。

23要买真理、智慧、教诲和悟性,

不可卖掉。

24义人的父亲喜乐无限,

智慧之子使父母欢欣。

25你要使父母快乐,

叫生你的人欢欣。

26孩子啊,把你的心交给我,

欢然走我的道路。

27妓女是深坑,淫妇是陷阱;

28她像强盗般埋伏,

使世间增添奸徒。

29谁有灾祸?谁有忧伤?

谁有争吵?谁有怨言?

谁无故受伤?谁两眼发红?

30就是那些沉迷醉乡,

品尝醇和之酒的人!

31虽然鲜红的酒在杯中闪烁,

喝下去痛快,但不要盯着它。

32它终必像蛇一样伤你,

像毒蛇一样咬你。

33你的眼会看见怪异的景象,

你会神智不清,胡言乱语。

34你好像躺在怒海中,

又像卧在桅杆顶上。

35你会说:“人打我,我不痛;

人揍我,我不知。

什么时候醒了,再干一杯!”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 23:1-35

1Ngati ukhala pansi kuti udye pamodzi ndi wolamulira,

uyangʼane bwino zimene zili pamaso pako,

2ngati ndiwe munthu wadyera

udziletse kuti usaonetse dyera lakolo.

3Usasirire zakudya zake,

pakuti zimenezo ndi zakudya zachinyengo.

4Usadzitopetse wekha ndi kufuna chuma,

ukhale ndi nzeru ya kudziretsa.

5Ukangoti wachipeza chumacho uwona posachedwa kuti palibepo.

Chumacho chimachita ngati chamera mapiko mwadzidzidzi

ndi kuwuluka kunka kumwamba ngati chiwombankhanga.

6Usadye chakudya cha munthu waumbombo,

usalakalake zakudya zake zokoma;

7paja iye ndi munthu amene

nthawi zonse amaganizira za mtengo wake

ngakhale amati kwa iwe, “Idya ndi kumwa,”

koma sakondweretsedwa nawe.

8Udzasanza zimene wadyazo

ndipo mawu ako woyamikira adzapita pachabe.

9Usayankhule munthu wopusa akumva,

pakuti adzanyoza mawu ako anzeru.

10Usasunthe mwala wa mʼmalire akalekale

kapena kulowerera mʼminda ya ana amasiye,

11paja Mpulumutsi wawo ndi wamphamvu;

iye adzawateteza pa milandu yawo kutsutsana nawe.

12Mtima wako uzikhala pa malangizo

ndipo makutu ako azimvetsera mawu a chidziwitso.

13Usaleke kumulangiza mwana;

ngati umulanga ndi chikwapu sadzafa.

14Ukamukwapula ndi tsatsa

udzapulumutsa moyo wake.

15Mwana wanga, ngati mtima wako ukhala wanzeru,

inenso mtima wanga udzakondwera.

16Mtima wanga udzakondwera

pamene ndidzakumva ukuyankhula zolungama.

17Mtima wako usachite nsanje ndi anthu ochimwa,

koma uziopa Yehova tsiku ndi tsiku.

18Ndithu za mʼtsogolo zilipo

ndipo chiyembekezo chakocho sichidzalephereka.

19Tamvera mwana wanga, ndipo ukhale wanzeru,

mtima wako uwuyendetse mʼnjira yabwino.

20Usakhale pakati pa anthu amene amaledzera

kapena pakati pa anthu amene amadya nyama mwadyera.

21Paja anthu oledzera ndi adyera amadzakhala amphawi

ndipo aulesi adzavala sanza.

22Mvera abambo ako amene anakubala,

usanyoze amayi ako pamene akalamba.

23Gula choonadi ndipo usachigulitse;

ugulenso nzeru, mwambo ndiponso kumvetsa zinthu bwino.

24Abambo a munthu wolungama ali ndi chimwemwe chachikulu;

Wobala mwana wanzeru adzakondwera naye.

25Abambo ndi amayi ako asangalale;

amene anakubereka akondwere!

26Mwana wanga, undikhulupirire

ndipo maso ako apenyetsetse njira zanga.

27Paja mkazi wachiwerewere ali ngati dzenje lozama;

ndipo mkazi woyendayenda ali ngati chitsime chopapatiza.

28Amabisala ngati mbala yachifwamba,

ndipo amuna amakhala osakhulupirika chifukwa cha iyeyu.

29Ndani ali ndi tsoka? Ndani ali ndi chisoni?

Ndani ali pa mkangano? Ndani ali ndi madandawulo?

Ndani ali ndi zipsera zosadziwika uko zachokera? Ndani ali ndi maso ofiira?

30Ndi amene amakhalitsa pa mowa,

amene amapita nalawa vinyo osakanizidwa.

31Usatengeke mtima ndi kufiira kwa vinyo,

pamene akuwira mʼchikho

pamene akumweka bwino!

32Potsiriza pake amaluma ngati njoka,

ndipo amajompha ngati mphiri.

33Maso ako adzaona zinthu zachilendo

ndipo maganizo ndi mawu ako adzakhala osokonekera.

34Udzakhala ngati munthu amene ali gone pakati pa nyanja,

kapena ngati munthu wogona pa msonga ya mlongoti ya ngalawa.

35Iwe udzanena kuti, “Anandimenya, koma sindinapwetekedwe!

Andimenya koma sindinamve kanthu!

Kodi ndidzuka nthawi yanji?

Ndiye ndifunefunenso vinyo wina.”