Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 23:1-35

1你若与官长同席,

要注意面对的是谁。

2如果你是贪吃的人,

就要节制食欲23:2 节制食欲”希伯来文是“把刀放在喉咙上”。

3不可贪恋他的美食,

这美食是圈套。

4别为钱财耗尽心力,

要明智,适可而止。

5钱财眨眼之间消逝无踪,

它必长出翅膀如鹰飞去。

6不要吃吝啬人的饭,

不可贪图他的美味。

7因为他总是精于算计,

嘴上说“请吃,请喝”,

心里却另有盘算。

8你必呕出所吃的那点饭,

你说的美言都必枉费。

9不要和愚人说话,

他必藐视你的智言。

10不可挪移古时的界石,

不可侵占孤儿的田地。

11因他们的救赎主强大,

祂必对付你,替他们申冤。

12你要专心接受教诲,

侧耳倾听智言。

13不要疏于管教孩子,

杖责不会使他毙命,

14杖责能救他脱离死亡。

15孩子啊,

你若心里有智慧,

我心里也会欢喜。

16你的口若说正直的话,

我的内心也欢畅不已。

17不要心里羡慕罪人,

要终日敬畏耶和华。

18这样,你必前途光明,

你的盼望不会幻灭。

19孩子啊,听我的话,

要有智慧,心守正道。

20不要结交酒肉朋友,

21因为好酒贪吃者必穷困,

贪睡的人必穿破衣烂衫。

22要听从生养你的父亲,

不可轻视年老的母亲。

23要买真理、智慧、教诲和悟性,

不可卖掉。

24义人的父亲喜乐无限,

智慧之子使父母欢欣。

25你要使父母快乐,

叫生你的人欢欣。

26孩子啊,把你的心交给我,

欢然走我的道路。

27妓女是深坑,淫妇是陷阱;

28她像强盗般埋伏,

使世间增添奸徒。

29谁有灾祸?谁有忧伤?

谁有争吵?谁有怨言?

谁无故受伤?谁两眼发红?

30就是那些沉迷醉乡,

品尝醇和之酒的人!

31虽然鲜红的酒在杯中闪烁,

喝下去痛快,但不要盯着它。

32它终必像蛇一样伤你,

像毒蛇一样咬你。

33你的眼会看见怪异的景象,

你会神智不清,胡言乱语。

34你好像躺在怒海中,

又像卧在桅杆顶上。

35你会说:“人打我,我不痛;

人揍我,我不知。

什么时候醒了,再干一杯!”

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 23:1-35

1Sɛ wo ne ɔhene bi to nsa didi a,

hwɛ deɛ ɛsi wʼanim no yie,

2Sɛ woyɛ adidibrada a,

hyɛ wo ho so.

3Nni nʼaduane akɔnnɔ akɔnnɔ no akyi,

ɛfiri sɛ saa aduane no daadaa nnipa.

4Mmiri wo mogya ani mpɛ sika;

hunu nyansa na to wo bo ase.

5Wʼani bɔɔ sika so ara pɛ, na atu ayera,

ampa ara ɛbɛfu ntaban

na atu akɔ ewiem sɛ ɔkɔdeɛ.

6Nni obi a ɔyɛ pɛpɛɛ aduane

nni nʼakɔnnɔ aduane akyi;

7ɛfiri sɛ ɔyɛ obi a

ɛberɛ biara ɔdwene sika ho.

Ɔka sɛ, “Didi na nom,”

nanso ɛnyɛ nʼakoma mu.

8Kakra a woadi no wobɛfe

na ɛno enti wo nkamfo ho remma mfasoɔ.

9Nkasa nkyerɛ ɔkwasea,

ɛfiri sɛ ɔremfa nyansa a ɛwɔ wo kasa mu no.

10Ntutu tete aboɔ a wɔde ato hyeɛ ngu,

na ntra hyeɛ nkɔ nwisiaa mfuo mu,

11ɛfiri sɛ, wɔn Gyefoɔ yɛ den,

na ɔbɛdi wɔn asɛm ama wɔn.

12Ma wʼakoma mmra nkyerɛkyerɛ so

na wɛn wʼaso tie nimdeɛ.

13Ntwentwɛne abɔfra ntenesoɔ so;

sɛ wode abaa tene no a, ɔrenwu.

14Fa abaa twe nʼaso

na gye ne kra firi owuo mu.

15Me ba, sɛ wʼakoma hunu nyansa a,

ɛnneɛ mʼakoma ani bɛgye;

16sɛ wʼano ka deɛ ɛtene a

me mu adeɛ nyinaa ani bɛgye.

17Mma wʼani mmerɛ abɔnefoɔ,

mmom bɔ Awurade suro ho mmɔden ɛberɛ biara.

18Ampa ara anidasoɔ wɔ hɔ ma wo daakye,

na wʼanidasoɔ renyɛ ɔkwa.

19Me ba, tie, na hunu nyansa,

ma wʼakoma mfa ɛkwan tenenee so.

20Mfa wo ho mmɔ akɔwensafoɔ

anaasɛ wɔn a wɔpɛ ɛnam mmorosoɔ,

21ɛfiri sɛ, akɔwensafoɔ ne adidibradafoɔ bɛyɛ ahiafoɔ,

na anikum fira wɔn ntomago.

22Tie wʼagya a ɔwoo woɔ no,

na sɛ wo maame bɔ aberewa a, mmu no animtia.

23Tɔ nokorɛ na ntɔn da;

nya nyansa, ahohyɛsoɔ ne nhunumu.

24Ɔteneneeni agya wɔ anigyeɛ bebree;

deɛ ɔwɔ ɔba nyansafoɔ no anigye ne ho.

25Ma wʼagya ne wo maame ani nnye;

ma ɔbaa a ɔwoo woɔ no nnya ahosɛpɛ.

26Me ba, fa wʼakoma ma me

na ma wʼani nkɔ mʼakwan ho,

27na odwamanfoɔ yɛ amena donkudonku

ɔyere sansani yɛ ɔdaadaafoɔ.

28Ɔtɛ, twɛn, te sɛ ɔkwanmukafoɔ

na ɔma mmarima mu atorofoɔ dɔɔso.

29Hwan na wɔadome no? Hwan na ɔdi awerɛhoɔ?

Hwan na ɔdi apereapereɛ? Hwan na ɔnwiinwii?

Hwan na wapirapira hunaa? Hwan na mogya ada nʼani so?

30Wɔn a wɔkyɛre nsã ho,

na wɔka nsã a wɔafrafra hwɛ.

31Nhwɛ nsã ani kɔkɔɔ no haa,

ɛberɛ a ɛretwa yerɛ yerɛ wɔ kuruwa mu,

na ɛkɔ yɔɔ no.

32Awieeɛ no ɛka te sɛ ɔwɔ

na ɛwɔ borɔ te sɛ ahurutoa.

33Wʼani bɛhunu nneɛma a wonhunuu da,

na woadwene nneɛma basabasa ho.

34Wobɛtɔ ntintan te sɛ hyɛn mu dwumayɛni a,

ɔkura ɛhyɛn dua a, ɛrehinhim mu den, na ɛdenkye denkye wɔ ɛpo so.

35Na wobɛka sɛ, “Wɔbɔ me, nanso mempira.

Wɔboro me, nanso mente ɔyea biara.

Ɛberɛ bɛn na menyane

akɔpɛ nsã anom bio?”