Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 23:1-35

1你若与官长同席,

要注意面对的是谁。

2如果你是贪吃的人,

就要节制食欲23:2 节制食欲”希伯来文是“把刀放在喉咙上”。

3不可贪恋他的美食,

这美食是圈套。

4别为钱财耗尽心力,

要明智,适可而止。

5钱财眨眼之间消逝无踪,

它必长出翅膀如鹰飞去。

6不要吃吝啬人的饭,

不可贪图他的美味。

7因为他总是精于算计,

嘴上说“请吃,请喝”,

心里却另有盘算。

8你必呕出所吃的那点饭,

你说的美言都必枉费。

9不要和愚人说话,

他必藐视你的智言。

10不可挪移古时的界石,

不可侵占孤儿的田地。

11因他们的救赎主强大,

祂必对付你,替他们申冤。

12你要专心接受教诲,

侧耳倾听智言。

13不要疏于管教孩子,

杖责不会使他毙命,

14杖责能救他脱离死亡。

15孩子啊,

你若心里有智慧,

我心里也会欢喜。

16你的口若说正直的话,

我的内心也欢畅不已。

17不要心里羡慕罪人,

要终日敬畏耶和华。

18这样,你必前途光明,

你的盼望不会幻灭。

19孩子啊,听我的话,

要有智慧,心守正道。

20不要结交酒肉朋友,

21因为好酒贪吃者必穷困,

贪睡的人必穿破衣烂衫。

22要听从生养你的父亲,

不可轻视年老的母亲。

23要买真理、智慧、教诲和悟性,

不可卖掉。

24义人的父亲喜乐无限,

智慧之子使父母欢欣。

25你要使父母快乐,

叫生你的人欢欣。

26孩子啊,把你的心交给我,

欢然走我的道路。

27妓女是深坑,淫妇是陷阱;

28她像强盗般埋伏,

使世间增添奸徒。

29谁有灾祸?谁有忧伤?

谁有争吵?谁有怨言?

谁无故受伤?谁两眼发红?

30就是那些沉迷醉乡,

品尝醇和之酒的人!

31虽然鲜红的酒在杯中闪烁,

喝下去痛快,但不要盯着它。

32它终必像蛇一样伤你,

像毒蛇一样咬你。

33你的眼会看见怪异的景象,

你会神智不清,胡言乱语。

34你好像躺在怒海中,

又像卧在桅杆顶上。

35你会说:“人打我,我不痛;

人揍我,我不知。

什么时候醒了,再干一杯!”

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 23:1-35

1Sɛ wo ne ɔhene bi to nsa didi a,

hwɛ nea esi wʼanim no yiye,

2Sɛ woyɛ adidibrada a,

hyɛ wo ho so.

3Nni nʼaduan akɔnnɔ akɔnnɔ no akyi,

efisɛ saa aduan no daadaa nnipa.

4Mmiri wo mogya ani mpɛ sika;

hu nyansa na tɔ wo bo ase.

5Wʼani bɔɔ sika so ara pɛ, na atu ayera,

ampa ara ebefuw ntaban

na atu akɔ wim sɛ ɔkɔre.

6Nni obi a ɔyɛ pɛpɛe aduan,

nni nʼakɔnnɔ aduan akyi;

7efisɛ ɔyɛ obi a

bere biara osusuw sika ho.

Ɔka se, “Didi na nom,”

nanso ɛnyɛ ne koma mu.

8Kakra a woadi no wobɛfe,

na ɛno nti wo nkamfo so remma mfaso.

9Nkasa nkyerɛ ɔkwasea,

efisɛ ɔremfa nyansa a ɛwɔ wo kasa mu no.

10Ntutu tete abo a wɔde ato hye ngu,

na ntra ɔhye nkɔ ayisaa mfuw mu,

11efisɛ wɔn Gyefo yɛ den,

na obedi wɔn asɛm ama wɔn.

12Ma wo koma mmra nkyerɛkyerɛ so,

na wɛn wʼaso tie nimdeɛ.

13Ntwentwɛn abofra nteɛso so;

sɛ wode abaa teɛ no a, ɔrenwu.

14Fa abaa twe nʼaso

na gye ne kra fi owu mu.

15Me ba, sɛ wo koma hu nyansa a,

ɛno de, me koma ani begye;

16sɛ wʼano ka nea ɛteɛ a

me mu ade nyinaa ani begye.

17Mma wʼani mmere abɔnefo,

mmom bɔ Awurade suro ho mmɔden bere biara.

18Ampa ara anidaso wɔ hɔ ma wo daakye,

na wʼanidaso renyɛ ɔkwa.

19Me ba, tie, na hu nyansa,

ma wo koma mfa ɔkwantrenee so.

20Mfa wo ho mmɔ akɔwensafo

anaasɛ wɔn a wɔpɛ nam mmoroso ho,

21efisɛ, akɔwensafo ne adidibradafo bɛyɛ ahiafo,

na anikum fura wɔn ntamagow.

22Tie wʼagya a ɔwoo wo no,

na sɛ wo na bɔ aberewa a, mmu no animtiaa.

23Tɔ nokware na ntɔn da;

nya nyansa, ahohyɛso ne nhumu.

24Ɔtreneeni agya wɔ anigye bebree;

nea ɔwɔ ɔba nyansafo no ani gye ne ho.

25Ma wʼagya ne wo na ani nnye;

ma ɔbea a ɔwoo wo no nnya ahosɛpɛw.

26Me ba, fa wo koma ma me

na ma wʼani nkɔ mʼakwan ho,

27na oguamanfo yɛ amoa donkudonku

ɔyere huhuni yɛ ɔdaadaafo.

28Ɔtɛw, twɛn, te sɛ ɔkwanmukafo,

na ɔma mmarima mu atorofo dɔɔso.

29Hena na wɔadome no? Hena na odi awerɛhow?

Hena na odi aperepere? Hena na onwiinwii?

Hena na ɔwɔ atape nko ara? Hena na mogya ada nʼani so?

30Wɔn a wɔkyɛ nsa ho,

na wɔka nsa a wɔafrafra hwɛ.

31Nhwɛ nsa ani kɔkɔɔ no haa,

bere a ɛretwa yerɛw yerɛw wɔ kuruwa mu,

na ɛkɔ yɔɔ no.

32Awiei no, ɛka te sɛ ɔwɔ

na ɛwɔ bɔre te sɛ ahurutoa.

33Wʼani behu nneɛma a wunhuu da,

na woadwene nneɛma basabasa ho.

34Wobɛtɔ ntintan te sɛ hyɛn mu dwumayɛni a,

okura hyɛn dua a, ɛrehinhim mu den, na ehinhim wɔ po so.

35Na wobɛka se, “Wɔbɔ me, nanso mimpira.

Wɔboro me, nanso mente ɔyaw biara.

Bere bɛn na menyan

akɔpɛ nsa anom bio?”