Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 21:1-31

1耶和华掌管君王的心,

易如支配垄沟的流水。

2人自以为行事正确,

但耶和华衡量人心。

3秉公行义比献祭更蒙耶和华喜悦。

4高傲的眼,狂妄的心,恶人的灯,

都是罪恶。

5勤劳者的计划必致富足,

行事急躁的人必致贫困。

6骗来的财如过眼云雾,

使人掉进死亡的陷阱。

7恶人的暴力必毁灭自己,

因为他们行事不公不义。

8犯罪的人行径扭曲,

纯洁的人行为正直。

9宁愿住在房顶的一角,

也不跟争闹之妻同屋。

10恶人贪恋邪恶,

对邻舍残忍无情。

11惩罚嘲讽者,愚人得智慧;

训诫智者,他便长见识。

12公义的上帝鉴察恶人的家,

祂必使他们灭亡。

13掩耳不听穷人呼求的,

他将来求救也无人管。

14暗中送的礼物能平息愤怒,

塞进怀里的贿赂止息盛怒。

15正义得到伸张,

义人喜、恶人怕。

16人偏离明智之道,

终必与阴魂为伍。

17贪图享受必穷困,

奢华宴乐难富足。

18恶人作义人的赎价,

奸徒替正直人受苦。

19宁愿独居旷野,

不跟吵闹易怒的女子同住。

20智者家中积存宝物和油,

愚人将所有的挥霍一空。

21追求公义与慈爱的,

必寻得生命、公义和尊荣。

22智者攀上勇士的城池,

摧毁他们倚仗的坚垒。

23管住口舌,免遭祸患。

24嘲讽者狂妄自大,

行事骄横无比。

25懒人的欲望害死自己,

因为他的手不肯做工。

26懒人整天贪得无厌,

义人施舍毫不吝啬。

27恶人的祭物已经可憎,

何况他怀着恶意来献!

28作伪证的终灭亡,

道实情的常发言。

29恶人虚张声势,

正直人谨慎行事。

30任何智慧、悟性和谋略,

都不能对抗耶和华。

31马为争战之日预备,

胜败由耶和华决定。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 21:1-31

1Ɔhene akoma da Awurade nsam;

ɔkyerɛ no ɛkwan te sɛ asutene ma ɔkɔ baabiara a ɔpɛ.

2Onipa akwan nyinaa tene wɔ nʼani so,

nanso Awurade na ɔkari akoma.

3Sɛ woyɛ adepa ne adeɛ a ɛtene a

ɛsɔ Awurade ani sene afɔrebɔ.

4Ani a ɛtra ntɔn ne ahomasoɔ akoma,

ne amumuyɛfoɔ asetena nyinaa yɛ bɔne!

5Nsiyɛfoɔ nhyehyɛeɛ de mfasoɔ ba

sɛdeɛ ntɛmpɛ kɔwie ohia no.

6Ahonya a nkontompo tɛkrɛma de ba no

yɛ huhuro ne owuo afidie.

7Amumuyɛfoɔ basabasayɛ bɛtwe wɔn akɔ,

ɛfiri sɛ wɔmpɛ sɛ wɔyɛ deɛ ɛtene.

8Onipa a ɔdi fɔ no akwan yɛ kɔntɔnkye,

na deɛ ne ho nni asɛm no adeyɛ tene.

9Suhyɛ twɛtwɛwa ase baabi tena

yɛ sene sɛ wo ne ɔyere ntɔkwapɛfoɔ bɛtena efie.

10Omumuyɛfoɔ kɔn dɔ bɔne;

ɔnni ahummɔborɔ mma ne yɔnko.

11Sɛ wɔtwe fɛdifoɔ aso a, ntetekwaafoɔ hunu nyansa,

sɛ wɔkyerɛkyerɛ onyansafoɔ a, ɔnya nimdeɛ.

12Ɔteneneeni no nim deɛ ɛrekɔso wɔ omumuyɛfoɔ fie

na ɔde omumuyɛfoɔ no kɔ ɔsɛeɛ mu.

13Sɛ onipa sisi nʼaso wɔ mmɔborɔni su ho a

ɔno nso bɛsu afrɛ, na wɔrennye no so.

14Kokoam adekyɛ dwodwo akoma,

kɛtɛasehyɛ nso pata abufuhyeɛ.

15Sɛ wobu atɛntenenee a, teneneefoɔ anigye

nanso ɛyɛ ahunahuna ma abɔnefoɔ.

16Onipa a ɔmane firi nhunumu kwan soɔ no

bɛhome wɔ awufoɔ fekuo mu.

17Deɛ ɔdi ahosɛpɛ akyi no bɛyɛ ohiani;

deɛ ɔpɛ nsã ne ngo no rennya ne ho da.

18Amumuyɛfoɔ de wɔn nkwa to hɔ ma teneneefoɔ,

na atorofoɔ yɛ saa ma wɔn a wɔyɛ pɛ.

19Ɛyɛ sɛ wobɛtena ɛserɛ so,

sene sɛ wo ne ɔyere ntɔkwapɛfoɔ a nʼakoma ha no bɛtena.

20Nnuane pa ne ngo ayɛ onyansafoɔ fie ma,

nanso ɔkwasea di deɛ ɔwɔ nyinaa.

21Deɛ ɔti tenenee ne ɔdɔ no

ɔnya nkwa, yiedie ne animuonyam.

22Onyansafoɔ to hyɛ ahoɔdenfoɔ kuropɔn so

na ɔdwiri abandenden a wɔn werɛ hyɛ mu gu fam.

23Deɛ ɔkora nʼano ne ne tɛkrɛma no

ɔtwe ne ho firi amanenya ho.

24Ɔhantanni a ɔma ne ho so no, ne din ne “Ɔfɛdifoɔ”

ɔde ahantan ntrasoɔ yɛ adeɛ.

25Deɛ ɔkwadwofoɔ kɔn dɔ no bɛyɛ owuo ama no,

ɛfiri sɛ ne nsa mpɛ adwumayɛ.

26Ɛda mu nyinaa ɔpere sɛ ɔbɛnya bebree,

nanso ɔteneneeni deɛ, ɔma a ɔnnodo ho.

27Omumuyɛfoɔ afɔrebɔ yɛ akyiwadeɛ,

ne titire ne sɛ ɔde adwemmɔne bata ho.

28Adansekurumdini bɛyera,

na obiara a ɔtie noɔ no nso wɔbɛsɛe no.

29Amumuyɛfoɔ di akakabensɛm

na ɔteneneeni deɛ, ɔdwene nʼakwan ho.

30Nyansa, nhunumu ne nhyehyɛeɛ biara nni hɔ a

ɛbɛtumi ayɛ yie atia Awurade.

31Wɔsiesie apɔnkɔ ma ɔko da,

nanso nkonimdie yɛ Awurade dea.