Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 20:1-30

1酒使人放肆,烈酒叫人吵闹。

因酒误事,实为不智。

2君王震怒如狮子咆哮,

触怒他的人自寻死路。

3避免纷争是光荣,

愚人个个爱争吵。

4懒惰人不按时耕种,

收获时必一无所得。

5人心的谋略如深水,

唯有哲士才能汲取。

6人都声称自己忠诚,

但谁能找到忠信者?

7义人行为正直,

他的后代也蒙福。

8王坐在宝座上审判,

他的眼目明察罪恶。

9谁敢说:“我心灵洁净,纯洁无罪?”

10缺斤少两、尺寸不足,

都为耶和华所憎恶。

11孩童的举动是否纯良,

都显明他的本性。

12能听的耳,能看的眼,

两者都为耶和华所造。

13不要贪睡,免得贫穷;

勤劳工作,粮食丰足。

14买主总说货物不好,

买走后又连连自夸。

15智慧之言胜过黄金和许多珠宝。

16谁为陌生人作保,就拿去谁的外衣;

谁为外族人作保,就要承担责任。

17骗来的饼觉得香甜,

最后却是满口泥沙。

18集思出良策,

征战靠智谋。

19嚼舌的人泄露秘密,

不可结交多嘴的人。

20咒骂父母的人,

他的生命20:20 生命”希伯来文是“灯”。必消逝在黑暗中。

21早年轻易得来之财,

最终不会成为祝福。

22不要说:“我要以恶报恶”,

要等候耶和华替你申冤。

23耶和华憎恶缺斤少两,

祂厌恶骗人的天平。

24人的脚步由耶和华所定,

人怎能知道自己的道路?

25人向主许愿要三思,

免得事后作茧自缚。

26明君必筛出恶人,

用石磙碾轧他们。

27心灵是耶和华的灯,

鉴察人的肺腑心肠。

28君王靠慈爱和忠信护佑,

他的王位因慈爱而稳固。

29力量是青年的荣耀,

白发是老人的尊荣。

30鞭伤能驱除罪恶,

责打能洁净人心。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 20:1-30

1Vinyo amachititsa munthu kukhala wonyoza ndipo chakumwa choledzeretsa chimachititsa munthu kukhala wolongolola;

aliyense wosochera nazo zimenezi alibe nzeru.

2Ukali wa mfumu uli ngati kubangula kwa mkango;

amene amawuputa mkwiyowo amataya moyo wake.

3Nʼchaulemu kwa munthu kupewa mikangano,

koma chitsiru chilichonse chimafulumira kulongolola.

4Munthu waulesi satipula mʼmunda pa nthawi yoyenera;

kotero pa nthawi yokolola adzafunafuna zinthu koma sadzapeza kanthu kalikonse.

5Zolinga za mtima wa munthu zili ngati madzi akuya,

munthu womvetsa zinthu ndiye yekha angawatunge.

6Anthu ambiri amayankhula za kukhulupirika kwawo,

koma munthu wokhulupirika angamupeze ndani?

7Munthu wolungama amakhala ndi makhalidwe abwino;

odala ndi ana ake amene amatsanzira moyo wake.

8Mfumu ikhala pa mpando wake wa chiweruzo,

imapeta ndi maso ake anthu onse oyipa.

9Ndani amene anganene kuti, “Ndawuyeretsa mtima wanga;

ndilibe tchimo lililonse?”

10Masikelo ndi miyeso ya zinthu imene ili yachinyengo

zonsezi Yehova zimamunyansa.

11Ngakhale mwana amadziwika ndi zochita zake,

ngati zochita zake zili zoyera ndi zoyenera.

12Makutu amene amamva ndi maso amene amaona,

zonsezi anazilenga ndi Yehova.

13Usakonde tulo ungasauke;

khala maso ndipo udzakhala ndi chakudya chambiri.

14Munthu wogula chinthu amati, “Sichabwino, sichabwino.”

Koma akagula nʼkuchokapo amayamba kudzitama.

15Pali golide ndi miyala yamtengowapatali,

koma milomo yoyankhula zanzeru ndi yamtengowapatali koposa zonsezi.

16Utenge chovala cha munthu amene waperekera mlendo chikole;

kuti chikhale chikole chako chifukwa waperekera chikole munthu wachilendo.

17Chakudya chochipeza mwachinyengo chimukomera munthu,

koma pa mapeto pake chimasanduka ngati mchenga mʼkamwa mwake.

18Zokonzekera zimapindula utafunsira uphungu;

ndipo usanamenye nkhondo yamba wapempha malangizo oyenera.

19Amene amanka nanena miseche amawulula zachinsinsi.

Choncho usamagwirizane naye munthu woyankhula zopusayo.

20Ngati munthu atemberera abambo ake kapena amayi ake,

moyo wake udzazimitsidwa ngati nyale mu mdima wandiweyani.

21Cholowa chochipeza mofulumira poyamba,

sichidzakhala dalitso pa mapeto pake.

22Usanene kuti, “Ine ndidzabwezera choyipa chimenechi!”

Dikira Yehova, ndipo Iye adzakupulumutsa.

23Miyeso yosintha imamunyansa Yehova;

ndipo masikelo onyenga si abwino.

24Mayendedwe a munthu amawalamulira ndi Yehova,

tsono munthu angadziwe bwanji njira yake?

25Ndi msampha kwa munthu kuyankhula mofulumira kuti “Chinthu ichi nʼchopatulika kwa Yehova,”

popeza mwina atha kusintha maganizo utalumbira kale.

26Mfumu ya nzeru imapeta kwathunthu

anthu oyipa.

27Mpweya wa munthu uli ngati nyale ya Yehova;

imafufuza ziwalo zake zonse zamʼkati.

28Kukoma mtima ndi kukhulupirika ndizo zimasunga mfumu;

chilungamo chimalimbikitsa mpando wake waufumu.

29Ulemerero wa achinyamata uli mu mphamvu zawo,

imvi ndi ulemerero wa anthu okalamba.

30Mikwingwirima yopweteka ndiyo imachotsa zoyipa,

ndipo mikwapulo ndiyo imachotsa zamʼkatikati mwa munthu.