Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 2:1-22

智慧的益处

1孩子啊,

你若接受我的教诲,

珍爱我的诫命,

2侧耳聆听智慧,

倾心渴慕悟性;

3你若呼求洞见,

竭力追求悟性,

4寻它如寻银子,

找它如找宝藏,

5你就会懂得敬畏耶和华,

认识上帝。

6因为耶和华赐人智慧,

知识和悟性出自祂的口。

7祂使正直人充满智慧,

是行为纯全者的盾牌。

8祂看守正义之路,

护卫虔诚人的道。

9这样,你就明白何为仁义、

公平和正直,

懂得一切美善之道。

10因为智慧必进入你心,

知识必令你的灵欢快。

11明辨力必护佑你,

悟性必看顾你。

12智慧必救你远离恶道,

脱离言语荒谬的人。

13他们舍弃正道,走上黑路,

14以行恶为乐,喜爱恶人的邪僻;

15他们的道路歪邪,行径扭曲。

16智慧要救你脱离淫妇,

脱离花言巧语的妓女。

17她撇弃了年轻时的丈夫,

忘了在上帝面前立的约。

18她的家通向死亡,

她的路直达阴间。

19到她那里的人都有去无回,

找不到生命之道。

20所以你要行善人的路,

守义人的道。

21因为在地上,

正直人必安居,

纯全无过的人必长存,

22恶人必遭灭绝,

奸徒必被铲除。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 2:1-22

Nyansa Ho Mfasoɔ Wɔ Abrabɔ Mu

1Me ba, sɛ wotie me nsɛm,

na woma me nkyerɛkyerɛ tena wo mu a,

2sɛ wowɛn wʼaso ma nyansa

na wode wʼakoma ma nteaseɛ,

3na woma wo nne so frɛ nhunumu

na wosu frɛ nteaseɛ,

4na sɛ wohwehwɛ no te sɛ deɛ wohwehwɛ dwetɛ

na wo hwehwɛ no sɛdeɛ worepɛ ademudeɛ a ahinta a,

5ɛno na wobɛte Awurade suro ase

na woahunu Onyankopɔn ho nimdeɛ.

6Awurade ma nimdeɛ,

na nʼanom na nyansa ne nteaseɛ firi ba.

7Ɔkora nkonimdie ma wɔn a wɔteneɛ,

ɔyɛ kyɛm ma wɔn a wɔn akwan yɛ pɛ,

8ɔwɛn deɛ ɔtene akwan,

na ɔbɔ wɔn a wɔdi no nokorɛ no akwan ho ban.

9Ɛno na wobɛte deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛyɛ pɛ

ne deɛ ɛfata, ɛkwan biara a ɛyɛ ase.

10Afei nyansa bɛwura wʼakoma mu,

na nimdeɛ ayɛ ahomeka ama wo kra.

11Adwene bɛbɔ wo ho ban

na nteaseɛ ahwɛ wo so.

12Nyansa bɛyi wo afiri amumuyɛfoɔ akwan mu,

ɛbɛyi wo afiri nnipa a wɔn nsɛm yɛ basabasa nsam,

13na wɔmane firi akwan pa so

kɔnante esum akwan so,

14wɔn a wɔn ani gye bɔneyɛ ho,

na wɔdi ahurisie wɔ bɔne mu basabasayɛ ho,

15wɔn a wɔn akwan yɛ kɔntɔnkye

na wɔyɛ abonsamfoɔ wɔ wɔn akwan mu.

16Nimdeɛ bɛgye wo afiri ɔbaa waresɛefoɔ no nsam,

afiri ɔbaa warefoɔ sansani a ɔka nnaadaasɛm ho,

17deɛ wagyaa ne mmabaawaberɛ mu kunu

na wapo apam a ɔyɛɛ wɔ Onyankopɔn anim no.

18Ne fie yɛ ɛkwan a ɛkɔ owuo mu

na nʼakwan kɔ awufoɔ honhom nkyɛn.

19Obiara a ɔkɔ ne nkyɛn no nsane mma

anaasɛ ɔrensi nkwa akwan so.

20Enti wobɛdi nnipa pa anammɔn akyi

na woanante ateneneefoɔ akwan so.

21Ɛfiri sɛ wɔn a wɔtene bɛtena asase no so,

na wɔn a asɛm nni wɔn ho no na wɔbɛka hɔ;

22na wɔbɛtwa amumuyɛfoɔ afiri asase no so,

na wɔatɔre atorofoɔ ase.