Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 16:1-33

1心中的策划在于人,

应对之言来自耶和华。

2人看自己的行为都纯全,

但是耶和华却衡量人心。

3把你的事交托耶和华,

你的计划必实现。

4耶和华所造的万物各有其用,

连恶人也是为灾难之日所造。

5耶和华厌恶心骄气傲者,

他们必逃不过祂的责罚。

6慈爱和忠信可让罪恶得赎,

敬畏耶和华使人远离罪恶。

7人所行的若蒙耶和华喜悦,

耶和华必使仇敌与他和好。

8财物虽少但行事公义,

胜过家财万贯却不公义。

9人心中筹划自己的道路,

但耶和华决定他的脚步。

10王口中有上帝的话,

断案时必无差错。

11公道的秤与天平属于耶和华,

袋中一切的砝码由祂制定。

12君王憎恨恶行,

因王位靠公义而立。

13王喜爱公义的言词,

器重说话正直的人。

14王的烈怒如死亡使者,

然而智者能平息王怒。

15王的笑容带给人生命,

他的恩惠像春雨之云。

16得智慧胜过得黄金,

获悟性胜过获白银。

17正直人的大道远离罪恶,

坚守正道的保全性命。

18骄横是沦亡的前奏,

狂傲是败落的预兆。

19宁可谦卑地与贫寒人相处,

也不跟狂傲人共享战利品。

20听从训言的人受益匪浅,

信靠耶和华的人蒙祝福。

21智者以明辨著称,

甜言能说服人心。

22智慧是智者的生命泉,

愚昧为愚人带来惩罚。

23智者三思而后言,

其言使人长见识。

24良言如蜜,

使人心灵甘甜、身体康健。

25有一条路看似正确,

最终却通向死亡。

26工人的胃口促他工作,

口腹之需是他的动力。

27不务正业的人图谋恶事,

他的口舌如烈焰般危险。

28邪僻的人散播纷争,

造谣的人破坏友情。

29残暴之徒引诱邻舍走入歧途。

30恶人眯起眼睛图谋不轨,

歹徒咬着嘴唇策划恶事。

31白发是荣耀的冠冕,

行为公义方能得到。

32不轻易发怒者胜过勇士,

能自我控制胜过攻陷城池。

33人可以摇签求问,

但耶和华决定一切。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 16:1-33

1Akoma mu nhyehyɛeɛ yɛ onipa dea,

na tɛkrɛma mmuaeɛ firi Awurade.

2Ɛyɛ onipa sɛ nʼakwan nyinaa yɛ kronn

nanso Awurade na ɔpɛɛpɛɛ adwene mu.

3Fa deɛ woyɛ nyinaa hyɛ Awurade nsam,

na wo nhyehyɛeɛ bɛsi yie.

4Awurade yɛ biribiara ma nʼankasa botaeɛ,

mpo, ɔhwɛ omumuyɛfoɔ kɔsi amanehunu da.

5Awurade kyiri akoma mu ahantanfoɔ nyinaa.

Nya saa nteaseɛ yi sɛ, wɔremfa wɔn ho nni.

6Wɔnam ɔdɔ ne nokorɛ so pata bɔne;

onipa nam Awurade suro so yi bɔne akwa.

7Sɛ onipa akwan sɔ Awurade ani a,

ɔma nʼatamfoɔ mpo ne no tena asomdwoeɛ mu.

8Kakraa bi a wɔnam tenenee kwan so nya no yɛ

sene mfasoɔ pii a wɔnam ntɛnkyea so nya.

9Onipa yɛ ne nhyehyɛeɛ wɔ nʼakoma mu,

nanso Awurade na ɔhwɛ nʼanammɔntuo.

10Ɔhene anomu kasa te sɛ nkɔmhyɛ,

enti ɛnsɛ sɛ nʼano ka deɛ ɛnyɛ atɛntenenee.

11Nsania ne abrammoɔ a nsisie nni mu firi Awurade;

nkariboɔ a ɛwɔ kotokuo mu no, ɔno na ɔyɛeɛ.

12Ahemfo kyiri bɔneyɛ,

ɛfiri sɛ ahennwa si tenenee so.

13Ahemfo ani sɔ ano a ɛka nokorɛ;

na wɔbu onipa a ɔka nokorɛ.

14Ɔhene abufuhyeɛ yɛ owuo somafoɔ,

nanso onyansafoɔ bɛdwodwo ano.

15Sɛ ɔhene anim te a, ɛyɛ nkwa,

nʼadom te sɛ osutɔberɛ mu osumuna.

16Ɛyɛ sɛ wobɛnya nyansa sene sɛ wobɛnya sikakɔkɔɔ,

sɛ wobɛnya nhunumu sene sɛ wobɛnya dwetɛ!

17Ɔteneneeni kwantempɔn kwati bɔne;

deɛ ɔhwɛ nʼakwan yie no bɔ ne nkwa ho ban.

18Ahantan di ɔsɛeɛ anim,

na ahomasoɔ honhom nso di ahweaseɛ anim.

19Ɛyɛ sɛ wobɛyɛ honhom mu hiani wɔ wɔn a wɔhyɛ wɔn so mu

sene sɛ wo ne ahantanfoɔ bɛkyɛ afodeɛ.

20Deɛ ɔyɛ ɔsetie ma nkyerɛkyerɛ no nya nkɔsoɔ;

nhyira nka deɛ ɔde ne ho to Awurade so.

21Wɔfrɛ akoma mu anyansafoɔ sɛ nhunumufoɔ,

na kasa pa ma nkyerɛkyerɛ kɔ so.

22Nteaseɛ yɛ nkwa nsutire ma wɔn a wɔwɔ bi,

nanso agyimisɛm de asotweɛ brɛ nkwaseafoɔ.

23Onyansafoɔ akoma kyerɛ nʼano kwan,

na nʼanofafa ma nkyerɛkyerɛ kɔ so.

24Abodwosɛm te sɛ ɛwokyɛm

ɛyɛ ɔkra dɛ, na ɛsa nnompe yadeɛ.

25Ɛkwan bi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔ onipa ani so,

nanso ɛkɔwie owuo mu.

26Odwumayɛfoɔ akɔnnɔ ma no yɛ adwuma den;

ɛfiri sɛ ɔpɛ sɛ ɔkum ne kɔm.

27Ohuhuni bɔ pɔ bɔne,

ne kasa te sɛ egyadɛreɛ a ɛhye adeɛ.

28Onipa kɔntɔnkye de mpaapaemu ba,

na osekuni tete nnamfonom ntam.

29Basabasayɛni daadaa ne yɔnko

na ɔde no fa ɛkwammɔne so.

30Deɛ ɔbu nʼani no redwene bɔneyɛ ho;

na deɛ ɔmua nʼano no ani wɔ bɔne so.

31Ɛdwono yɛ animuonyam abotire;

tenenee mu asetena na ɛde ba.

32Deɛ ɔwɔ abodwokyerɛ no yɛ sene ɔkofoɔ,

na deɛ ɔmfa abufuo yɛ sene deɛ ɔko fa kuropɔn.

33Wɔtwe ntonto de hwehwɛ deɛ Awurade pɛ,

nanso ne gyinasie biara firi Awurade.