Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 15:1-33

1温和的回答平息怒气,

粗暴的言词激起愤怒。

2智者的舌头传扬知识,

愚人的嘴巴吐露愚昧。

3耶和华的眼目无所不在,

善人和恶人都被祂鉴察。

4温和的言词带来生命,

乖谬的话语伤透人心。

5愚人蔑视父亲的管教,

接受责备的才算明智。

6义人家中财富充足,

恶人得利惹来祸患。

7智者的嘴传扬知识,

愚人的心并非如此。

8耶和华憎恨恶人的祭物,

悦纳正直人的祈祷。

9耶和华憎恨恶人的行径,

喜爱追求公义的人。

10背离正道,必遭严惩;

厌恶责备,必致死亡。

11阴间和冥府15:11 冥府”希伯来文是“亚巴顿”,参考启示录9:11在耶和华面前尚且无法隐藏,

何况世人的心思呢!

12嘲讽者不爱听责备,

也不愿请教智者。

13心中喜乐,容光焕发;

心里悲伤,精神颓丧。

14哲士渴慕知识,

愚人安于愚昧。

15困苦人天天受煎熬,

乐观者常常有喜乐。

16财物虽少但敬畏耶和华,

胜过家财万贯却充满烦恼。

17粗茶淡饭但彼此相爱,

胜过美酒佳肴却互相憎恨。

18脾气暴躁,惹起争端;

忍耐克制,平息纠纷。

19懒惰人的路布满荆棘,

正直人的道平坦宽阔。

20智慧之子使父亲欢喜,

愚昧的人却藐视母亲。

21无知者以愚昧为乐,

明哲人遵循正道。

22独断专行,计划失败;

集思广益,事无不成。

23应对得体,心中愉快;

言语合宜,何等美好!

24智者循生命之路上升,

以免坠入阴间。

25耶和华拆毁傲慢人的房屋,

祂使寡妇的地界完整无损。

26耶和华憎恨恶人的意念,

喜爱纯洁的言语。

27贪爱财富,自害己家;

厌恶贿赂,安然存活。

28义人三思而后答,

恶人张口吐恶言。

29耶和华远离恶人,

却听义人的祷告。

30笑颜令人心喜,

喜讯滋润骨头。

31倾听生命的训诫,

使人与智者同列。

32不受管教就是轻看自己,

听从责备才能得到智慧。

33敬畏耶和华使人得智慧,

学会谦卑后才能得尊荣。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 15:1-33

1Mmuaeɛ pa dwodwo abufuo,

nanso asɛm a ano yɛ den hwanyane abufuo mu.

2Onyansafoɔ tɛkrɛma yi nimdeɛ ayɛ,

nanso ɔkwasea ano woro agyimisɛm.

3Awurade ani hunu baabiara,

na ɛhwɛ amumuyɛfoɔ ne apapafoɔ.

4Tɛkrɛma a ɛde abodwoɔ ba yɛ nkwa dua,

nanso nnaadaa tɛkrɛma dwerɛ honhom.

5Ɔkwasea mmfa nʼagya ntenesoɔ nyɛ hwee,

na deɛ ɔtie ntenesoɔ no kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔnitefoɔ.

6Ahonya bebree wɔ ɔteneneeni fie,

nanso amumuyɛfoɔ adenya de ɔhaw brɛ wɔn.

7Anyansafoɔ ano trɛtrɛ nimdeɛ mu;

nanso ɛnyɛ saa na nkwaseafoɔ akoma teɛ.

8Awurade kyiri amumuyɛfoɔ afɔrebɔ,

nanso teefoɔ mpaeɛbɔ sɔ nʼani.

9Awurade kyiri amumuyɛfoɔ akwan,

nanso ɔdɔ wɔn a wɔti tenenee.

10Asotwe denden wɔ hɔ ma dea ɔmane firi ɛkwan no so,

deɛ ɔtane ntenesoɔ no bɛwu.

11Owuo ne Ɔsɛeɛ da Awurade anim,

na nnipa akoma mu deɛ, ɔnim ma ɛboro so.

12Ɔfɛdifoɔ mpɛ ntenesoɔ;

ɔnnkɔbisa anyansafoɔ hwee.

13Anigyeɛ akoma ma anim yɛ seresere,

na akoma a abotoɔ dwerɛ honhom.

14Nhunumufoɔ akoma hwehwɛ nimdeɛ,

nanso ɔkwasea ano ka agyimisɛm.

15Wɔn a wɔhyɛ wɔn so nna nyinaa yɛ mmɔbɔmmɔbɔ,

nanso anigyeɛ akoma wɔ daa ahosɛpɛ mu.

16Ketewa bi a yɛnya a Awurade suro ka ho no yɛ

sene ahonyadeɛ bebree a ɔhaw bata ho.

17Nhahamma aduane a ɔdɔ wɔ mu no yɛ

sene nantwie sradenam a ɔtan bata ho.

18Deɛ ne bo fu ntɛm de mpaapaemu ba,

nanso deɛ ɔwɔ ntoboaseɛ pata ntɔkwa.

19Nkasɛɛ ama onihafoɔ kwan asi,

nanso teneneefoɔ kwan yɛ tempɔn.

20Ɔba nyansafoɔ ma nʼagya ani gye

nanso ɔba kwasea bu ne maame animtiaa.

21Agyimisɛm ma deɛ ɔnni adwene ani gye,

nanso deɛ ɔwɔ nteaseɛ no fa ɛkwan a ɛtene so.

22Nhyehyɛeɛ a ɛnni afotuo no sɛe,

nanso afotufoɔ bebree ma ɛyɛ yie.

23Onipa a ɔma mmuaeɛ a ɛfata no ani gye,

asɛm a ɛba berɛ pa mu no nso yɛ.

24Onyansafoɔ asetena mu kwan ma no nkɔsoɔ

ɛsi ne da mu korɔ ho ɛkwan.

25Awurade sɛe ɔhantanni fie

na ɔma akunafoɔ ahyeɛ yɛ pɛpɛɛpɛ.

26Awurade kyiri amumuyɛfoɔ nsusuiɛ,

nanso nʼani sɔ wɔn a wɔyɛ kronn no deɛ.

27Ɔdufudepɛfoɔ de ɔhaw brɛ nʼabusua,

nanso deɛ ɔkyiri kɛtɛasehyɛ no bɛnya nkwa.

28Ɔteneneeni akoma kari ne mmuaeɛ,

nanso omumuyɛfoɔ ano woro bɔne.

29Awurade mmɛn amumuyɛfoɔ koraa

nanso ɔte ɔteneneeni mpaeɛbɔ.

30Animu a ɛteɛ ma akoma nya ahomeka,

na asɛm pa ma nnompe ahoɔden.

31Deɛ ɔtie animka a ɛma nkwa no

ne anyansafoɔ bɛbɔ mu atena ase.

32Deɛ ɔmfa ahohyɛsoɔ no bu ne ho animtiaa,

na deɛ ɔtie ntenesoɔ no nya nhunumu.

33Awurade suro kyerɛ onipa nyansa,

ahobrɛaseɛ di animuonyam anim.