Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 13:1-25

1智慧儿听从父训,

嘲讽者不听责备。

2口出良言尝善果,

奸徒贪行残暴事13:2 奸徒贪行残暴事”或译“奸徒必饱受虐待”。

3说话谨慎,可保性命;

口无遮拦,自取灭亡。

4懒惰人空有幻想,

勤快人心想事成。

5义人憎恶虚谎,

恶人行事可耻。

6公义守卫正直的人,

邪恶倾覆犯罪之徒。

7有人强充富有,

其实身无分文;

有人假装贫穷,

却是腰缠万贯。

8富人用财富赎命,

穷人却免受惊吓。

9义人的光灿烂,

恶人的灯熄灭。

10自高自大招惹纷争,

虚心受教才是睿智。

11不义之财必耗尽,

勤俭积蓄财富增。

12盼望无期,使人忧伤;

夙愿得偿,带来生机13:12 带来生机”希伯来文是“使人像棵生命树”。

13蔑视训言,自招灭亡;

敬畏诫命,必得赏赐。

14智者的训言是生命之泉,

可使人避开死亡的网罗。

15睿智使人蒙恩惠,

奸徒之路通灭亡。

16明哲知而后行,

愚人炫耀愚昧。

17奸恶的使者陷入灾祸,

忠诚的使者带来医治。

18不受管教的贫穷羞愧,

接受责备的受到尊崇。

19愿望实现使心甘甜,

远离恶事为愚人憎恶。

20与智者同行必得智慧,

与愚人结伴必受亏损。

21祸患追赶罪人,

义人必得善报。

22善人为子孙留下产业,

罪人给义人积聚财富。

23穷人的田地出产丰富,

因不公而被抢掠一空。

24不用杖管教儿女是憎恶他们,

疼爱儿女的随时管教他们。

25义人丰衣足食,

恶人食不果腹。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 13:1-25

1Ɔba nyansafoɔ tie nʼagya nkyerɛkyerɛ;

na ɔfɛdifoɔ ntie animka.

2Nneɛma pa a ɛfiri onipa anom no ma no anigyeɛ,

na wɔn a wɔnni nokorɛ no kɔn dɔ basabasayɛ.

3Deɛ ɔkora nʼano no kora ne nkwa so,

nanso deɛ ɔkasa a ɔnsusu ho no bɛba ɔsɛeɛ mu.

4Onihafoɔ pere hwehwɛ nanso ɔnnya hwee,

na deɛ ɔyɛ adwuma no nya deɛ ɔpɛ biara.

5Teneneefoɔ kyiri deɛ ɛnyɛ nokorɛ,

nanso amumuyɛfoɔ de aniwuo ne ahohora ba.

6Tenenee bɔ ɔnokwafoɔ ho ban,

na amumuyɛsɛm tu ɔbɔnefoɔ gu.

7Obi yɛ ne ho sɛ ɔdefoɔ, a nso ɔnni hwee,

ɔfoforɔ yɛ ne ho sɛ ohiani, a nso ɔwɔ ahonya bebree.

8Obi ahonya bɛtumi agye no nkwa,

nanso ohiani nte ahunahuna biara.

9Teneneefoɔ kanea hyerɛn pa ara,

nanso wɔdum amumuyɛfoɔ kanea.

10Ahantan de ntɔkwa nko ara na ɛba,

na wɔhunu nyansa wɔ wɔn a wɔtie afutuo mu.

11Ahonya a ɛnam kwammɔne soɔ no hwere ntɛm so,

na deɛ ɔboa sika ano nkakrankakra no ma ɛdɔɔso.

12Anidasoɔ a wɔtu hyɛ da no bɔ akoma yadeɛ,

nanso anigyinadeɛ a nsa aka no yɛ nkwa dua.

13Deɛ ɔtwiri ahyɛdeɛ no bɛtua so ka,

nanso deɛ ɔde obuo ma mmara no, wɔma no akatua.

14Onyansafoɔ nkyerɛkyerɛ te sɛ nkwa asutire,

ɛyi onipa firi owuo afidie mu.

15Nhunumu pa de adom ba,

nanso atorofoɔ ɛkwan so yɛ den.

16Ɔbadwemma biara yɛ nʼadeɛ wɔ nimdeɛ mu,

nanso ɔkwasea da nʼagyimisɛm adi.

17Ɔsomafoɔ mumuyɛfoɔ tɔ amaneɛ mu,

nanso ɔnanmusini nokwafoɔ de abodwoɔ ba.

18Deɛ ɔpo ntenesoɔ no kɔ ohia ne animguaseɛ mu,

na deɛ ɔtie ntenesoɔ no, wɔhyɛ no animuonyam.

19Akɔnnɔdeɛ a nsa aka ma ɔkra ani gye,

nanso nkwaseafoɔ kyiri sɛ wɔtwe wɔn ho firi bɔne ho.

20Deɛ ɔne onyansafoɔ nante no hunu nyansa,

na deɛ ɔne nkwaseafoɔ bɔ no hunu amane.

21Ɔhaw di ɔbɔnefoɔ akyi,

na nkɔsoɔ yɛ teneneeni akatua.

22Onipa pa de agyapadeɛ gya ne nananom,

na wɔkora ɔbɔnefoɔ ahonyadeɛ so ma ɔteneneeni.

23Ohiani afuom nnɔbaeɛ tumi ba pii,

nanso ntɛnkyea pra kɔ.

24Deɛ ɔkyɛe nʼabaa so no tane ne ba,

na deɛ ɔdɔ no no hwɛ sɛ ɔbɛtene no.

25Teneneefoɔ didi ma wɔn akoma mee

nanso, ɛkɔm de amumuyɛfoɔ.