Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 12:1-28

1喜爱管教的喜爱知识,

厌恶责备的愚不可及。

2善良的人蒙耶和华赐恩,

诡诈的人被耶和华定罪。

3人不能靠恶行坚立自己,

义人的根基却不会动摇。

4贤德的妻子是丈夫的冠冕,

无耻的妻子如丈夫的骨瘤。

5义人的心思公平正直,

恶人的计谋阴险诡诈。

6恶人的言语暗藏杀机,

正直人的口拯救生命。

7恶人覆灭不复存在,

义人的家屹立不倒。

8人有智慧受称赞,

心术不正遭唾弃。

9地位卑微却有仆人,

胜过自高却饿肚子。

10义人顾惜自己的牲畜,

恶人的怜悯也是残忍。

11努力耕耘者丰衣足食;

追求虚荣者愚不可及。

12恶人贪恋坏人的赃物,

义人的根结出硕果。

13恶人被自己的恶言所困,

但义人可以脱离险境。

14口出良言,饱尝美福;

双手勤劳,终得回报。

15愚人自以为是,

智者肯听劝诫。

16愚人难压怒气,

明哲忍辱负重。

17忠实的证人讲真话,

作伪证者满口谎言。

18出言不慎犹如利剑伤人,

智者之言却能医治创伤。

19诚实的口永远长存,

撒谎的舌转瞬即逝。

20图谋恶事的心怀诡诈,

劝人和睦的喜乐洋溢。

21义人无往不利,

恶人灾祸连连。

22耶和华厌恶说谎的嘴,

祂喜爱行为诚实的人。

23明哲不露锋芒,

愚人心吐愚昧。

24殷勤的手必掌权,

懒惰者必做奴仆。

25忧虑的心使人消沉,

一句良言振奋人心。

26义人引人走正路,

恶人领人入歧途。

27懒汉不烤猎物,

勤快人得资财。

28公义的道上有生命,

公义的路上无死亡。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 12:1-28

1Munthu amene amakonda mwambo amakonda kudziwa zinthu,

koma amene amadana ndi chidzudzulo ndi wopusa.

2Munthu wabwino amapeza kuyanja pamaso pa Yehova,

koma Yehova amatsutsa munthu wochita chinyengo.

3Munthu sangakhazikike bwino pochita zoyipa,

koma maziko a anthu olungama sadzatekeseka.

4Mkazi wakhalidwe labwino ali ngati chipewa chaufumu kwa mwamuna wake,

koma mkazi wochititsa manyazi ali ngati chilonda cha mafinya kwa mwamuna wake.

5Maganizo a anthu olungama ndi owongoka,

koma malangizo a anthu oyipa ndi achinyengo.

6Mawu a anthu oyipa ndi ophetsa,

koma mawu a anthu olungama amapulumutsa.

7Anthu oyipa amagonjetsedwa ndipo amayiwalika,

koma nyumba ya anthu olungama idzakhalabe.

8Munthu amatamandidwa malinga ndi nzeru zake,

koma anthu amitima yokhota amanyozedwa.

9Nʼkwabwino kukhala munthu wonyozeka koma wodzigwirira ntchito nʼkukhala ndi zonse zofunika,

kuposa kukhala wodzikuza koma ulibe ndi chakudya chomwe.

10Munthu wolungama amasamalira moyo wa ziweto zake,

koma chifundo cha munthu woyipa ndi chakhanza.

11Wolima mʼmunda mwake mwakhama adzakhala ndi chakudya chochuluka,

koma wotsata zopanda pake alibe nzeru.

12Munthu woyipa amalakalaka zofunkha za anthu oyipa,

koma mizu ya anthu olungama imabereka zipatso.

13Munthu woyipa amakodwa mu msampha wa mayankhulidwe ake oyipa;

koma munthu wolungama amatuluka mʼmavuto.

14Munthu amakhala ndi zabwino zambiri chifukwa cha mawu ake

ndipo ntchito zimene munthu agwira ndi manja ake zimamupindulira.

15Zochita za chitsiru mwini wakeyo amaziona ngati zabwino,

koma munthu wanzeru amamvera malangizo.

16Mkwiyo wa chitsiru umadziwika nthawi yomweyo,

koma munthu wanzeru sasamala kunyozedwa.

17Woyankhula zoona amapereka umboni woona,

koma mboni yabodza imafotokoza zonama.

18Munthu woyankhula mosasamala mawu ake amalasa ngati lupanga,

koma mawu a munthu wanzeru amachiritsa.

19Mawu woona amakhala mpaka muyaya

koma mawu abodza sakhalitsa.

20Mʼmitima ya anthu amene amakonza zoyipa muli chinyengo;

koma anthu olimbikitsa za mtendere amakhala ndi chimwemwe.

21Palibe choyipa chimene chimagwera munthu wolungama,

koma munthu woyipa mavuto samuthera.

22Pakamwa pa bodza pamamunyansa Yehova,

koma amakondwera ndi anthu oyankhula zoona.

23Munthu wochenjera amabisa nzeru zake,

koma munthu wopusa amaonetsa uchitsiru wake poyera.

24Ogwira ntchito mwakhama adzalamulira,

koma aulesi adzakhala ngati kapolo.

25Nkhawa imakhala ngati katundu wolemera mu mtima mwa munthu,

koma mawu abwino amamusangalatsa.

26Munthu wolungama amatsogolera mnansi wake,

koma ntchito za anthu oyipa zimawasocheretsa.

27Munthu waulesi sapeza chimene akufuna,

koma munthu wakhama amapeza chuma chamtengo wapatali.

28Mʼnjira yachilungamo muli moyo;

koma njira ya munthu woyipa imafikitsa ku imfa.