Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 12:1-28

1喜爱管教的喜爱知识,

厌恶责备的愚不可及。

2善良的人蒙耶和华赐恩,

诡诈的人被耶和华定罪。

3人不能靠恶行坚立自己,

义人的根基却不会动摇。

4贤德的妻子是丈夫的冠冕,

无耻的妻子如丈夫的骨瘤。

5义人的心思公平正直,

恶人的计谋阴险诡诈。

6恶人的言语暗藏杀机,

正直人的口拯救生命。

7恶人覆灭不复存在,

义人的家屹立不倒。

8人有智慧受称赞,

心术不正遭唾弃。

9地位卑微却有仆人,

胜过自高却饿肚子。

10义人顾惜自己的牲畜,

恶人的怜悯也是残忍。

11努力耕耘者丰衣足食;

追求虚荣者愚不可及。

12恶人贪恋坏人的赃物,

义人的根结出硕果。

13恶人被自己的恶言所困,

但义人可以脱离险境。

14口出良言,饱尝美福;

双手勤劳,终得回报。

15愚人自以为是,

智者肯听劝诫。

16愚人难压怒气,

明哲忍辱负重。

17忠实的证人讲真话,

作伪证者满口谎言。

18出言不慎犹如利剑伤人,

智者之言却能医治创伤。

19诚实的口永远长存,

撒谎的舌转瞬即逝。

20图谋恶事的心怀诡诈,

劝人和睦的喜乐洋溢。

21义人无往不利,

恶人灾祸连连。

22耶和华厌恶说谎的嘴,

祂喜爱行为诚实的人。

23明哲不露锋芒,

愚人心吐愚昧。

24殷勤的手必掌权,

懒惰者必做奴仆。

25忧虑的心使人消沉,

一句良言振奋人心。

26义人引人走正路,

恶人领人入歧途。

27懒汉不烤猎物,

勤快人得资财。

28公义的道上有生命,

公义的路上无死亡。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 12:1-28

1Obiara a ɔpɛ ahohyɛsoɔ no pɛ nimdeɛ,

na deɛ ɔkyiri ntenesoɔ no yɛ ogyimifoɔ.

2Onipa pa nya Awurade nkyɛn adom,

na Awurade bu onifirani fɔ.

3Amumuyɛsɛm rentumi mma onipa ase ntim,

na wɔrentumi nntu ɔteneneeni ase.

4Ɔyere a ɔwɔ suban pa yɛ ne kunu ahenkyɛ,

nanso ɔyere animguasefoɔ te sɛ porɔeɛ wɔ ne kunu nnompe mu.

5Teneneefoɔ nhyehyɛeɛ yɛ pɛ,

na amumuyɛfoɔ afotuo yɛ nnaadaa.

6Amumuyɛfoɔ nsɛm da hɔ twɛn mogya,

na ɔteneneeni kasa yi wɔn firi mu.

7Wɔtu amumuyɛfoɔ gu na wɔyera,

nanso teneneefoɔ fie gyina pintinn.

8Wɔkamfo onipa sɛdeɛ ne nyansa teɛ

na nnipa a wɔn adwene yɛ kɔntɔnkye deɛ, wɔbu wɔn animtiaa.

9Ɛyɛ sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ ɔteta a nso wowɔ ɔsomfoɔ,

sene sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ obi, nanso wonni aduane.

10Ɔteneneeni ma nʼayɛmmoa deɛ wɔpɛ,

na amumuyɛfoɔ nneyɛɛ a ɛyɛ pa ara yɛ atirimuɔden.

11Deɛ ɔyɛ nʼasase so adwuma no bɛnya aduane bebree,

na deɛ ɔdi nsɛm huhuo akyi no nni adwene.

12Amumuyɛfoɔ pɛ abɔnefoɔ afodeɛ,

nanso ɔteneneeni ase dɔre.

13Ɔbɔnefoɔ anosɛm yi no sɛ afidie,

nanso ɔteneneeni nya ne ho tete wɔ ahohiahia mu.

14Nneɛma pa firi onipa anomu aba mu hyɛ no ma

sɛdeɛ ne nsa ano adwuma ma no akatua no.

15Ɔkwasea akwan tene wɔ nʼani so,

na ɔnyansafoɔ tie afotuo.

16Ɔkwasea bo nkyɛre fu,

nanso ɔbadwemma bu nʼani gu atɛnnidie so.

17Ɔdanseni nokwafoɔ di adanseɛ turodoo,

na deɛ ɔdi adansekurumu no twa nkontompo.

18Nsɛm hunu keka wowɔ te sɛ akofena

nanso onyansafoɔ tɛkrɛma ma abodwoeɛ.

19Ano a ɛka nokorɛ no tim hɔ daa,

na atorɔ tɛkrɛma ɛnkyɛre koraa.

20Nnaadaa hyɛ wɔn a wɔdwene bɔne ho akoma mu,

na wɔn a wɔpɛ asomdwoeɛ nya ahosɛpɛ.

21Ɔhaw biara rento ɔteneneeni,

nanso amanehunu mee amumuyɛfoɔ.

22Awurade kyiri ano a ɛtwa atorɔ,

na nʼani gye nnipa a wɔdi nokorɛ ho.

23Ɔnifirafoɔ mmɔ ne nimdeɛ ho dawuro

na nkwaseafoɔ akoma da agyimisɛm adi.

24Nsa a ɛyɛ adwuma no bɛdi tumi,

nanso akwadworɔ wie nkoasom mu.

25Akoma a ɛpere adeɛ ho ma onipa boto,

nanso nkuranhyɛsɛm bi hyɛ no den.

26Ɔteneneeni wɔ ntoboaseɛ wɔ ayɔnkofa mu,

nanso amumuyɛfoɔ kwan ma wɔfom.

27Onihafoɔ ntoto ne hanam,

nanso nsiyɛfoɔ ahonyadeɛ som bo ma wɔn.

28Tenenee kwan mu wɔ nkwa;

na owuo nni saa ɛkwan no so.