Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 12:1-28

1喜爱管教的喜爱知识,

厌恶责备的愚不可及。

2善良的人蒙耶和华赐恩,

诡诈的人被耶和华定罪。

3人不能靠恶行坚立自己,

义人的根基却不会动摇。

4贤德的妻子是丈夫的冠冕,

无耻的妻子如丈夫的骨瘤。

5义人的心思公平正直,

恶人的计谋阴险诡诈。

6恶人的言语暗藏杀机,

正直人的口拯救生命。

7恶人覆灭不复存在,

义人的家屹立不倒。

8人有智慧受称赞,

心术不正遭唾弃。

9地位卑微却有仆人,

胜过自高却饿肚子。

10义人顾惜自己的牲畜,

恶人的怜悯也是残忍。

11努力耕耘者丰衣足食;

追求虚荣者愚不可及。

12恶人贪恋坏人的赃物,

义人的根结出硕果。

13恶人被自己的恶言所困,

但义人可以脱离险境。

14口出良言,饱尝美福;

双手勤劳,终得回报。

15愚人自以为是,

智者肯听劝诫。

16愚人难压怒气,

明哲忍辱负重。

17忠实的证人讲真话,

作伪证者满口谎言。

18出言不慎犹如利剑伤人,

智者之言却能医治创伤。

19诚实的口永远长存,

撒谎的舌转瞬即逝。

20图谋恶事的心怀诡诈,

劝人和睦的喜乐洋溢。

21义人无往不利,

恶人灾祸连连。

22耶和华厌恶说谎的嘴,

祂喜爱行为诚实的人。

23明哲不露锋芒,

愚人心吐愚昧。

24殷勤的手必掌权,

懒惰者必做奴仆。

25忧虑的心使人消沉,

一句良言振奋人心。

26义人引人走正路,

恶人领人入歧途。

27懒汉不烤猎物,

勤快人得资财。

28公义的道上有生命,

公义的路上无死亡。

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 12:1-28

1Obiara a ɔpɛ ahohyɛso no pɛ nimdeɛ,

na nea okyi nteɛso no yɛ ogyimifo.

2Nnipa pa nya Awurade nkyɛn adom,

na Awurade bu amumɔyɛfo fɔ.

3Amumɔyɛsɛm rentumi mma onipa ase ntim,

na wɔrentumi ntu ɔtreneeni ase.

4Ɔyere a ɔwɔ suban pa yɛ ne kunu ahenkyɛw,

nanso ɔyere nimguasefo te sɛ porɔwee wɔ ne kunu nnompe mu.

5Atreneefo nhyehyɛe yɛ pɛ,

na amumɔyɛfo afotu yɛ nnaadaa.

6Amumɔyɛfo nsɛm da hɔ twɛn mogya,

na ɔtreneeni kasa yi wɔn fi mu.

7Wotu amumɔyɛfo gu na wɔyera,

nanso atreneefo fi gyina pintinn.

8Wɔkamfo onipa sɛnea ne nyansa te

na nnipa a wɔn adwene yɛ kɔntɔnkye de, wobu wɔn animtiaa.

9Eye sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ ɔteta nanso wowɔ ɔsomfo,

sen sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ obi, nanso wunni aduan.

10Ɔtreneeni ma ne nyɛmmoa nea wɔpɛ,

na amumɔyɛfo nneyɛe a eye pa ara yɛ atirimɔden.

11Nea ɔyɛ nʼasase so adwuma no benya aduan bebree,

na nea odi nsɛm huhuw akyi no nni adwene.

12Amumɔyɛfo pɛ abɔnefo asade,

nanso ɔtreneeni ase dɔ.

13Ɔbɔnefo anosɛm yi no sɛ afiri,

nanso ɔtreneeni nya ne ho tetew wɔ ahohia mu.

14Nneɛma pa fi onipa anom aba mu hyɛ no ma

sɛnea ne nsa ano adwuma ma no akatua no.

15Ɔkwasea akwan teɛ nʼani so,

na onyansafo tie afotu.

16Nkwaseafo bo nkyɛ fuw,

nanso mmadwemma bu wɔn ani gu animka so.

17Ɔdanseni nokwafo di adanse turodoo,

na nea odi adansekurum no twa nkontompo.

18Nsɛm hunu keka wowɔ te sɛ afoa

nanso onyansafo tɛkrɛma ma abodwo.

19Ano a ɛka nokware no tim hɔ daa,

na atoro tɛkrɛma renkyɛ koraa.

20Nnaadaa hyɛ wɔn a wodwen bɔne ho no koma mu,

na wɔn a wɔpɛ asomdwoe nya ahosɛpɛw.

21Ɔhaw biara rento ɔtreneeni,

nanso amanehunu mee amumɔyɛfo.

22Awurade kyi ano a etwa atoro,

na nʼani gye nnipa a wodi nokware ho.

23Ɔtreneeni mmɔ ne nimdeɛ ho dawuru

nanso ɔkwasea koma da agyimisɛm adi.

24Nsa a ɛyɛ adwuma no bedi tumi,

nanso akwadworɔ wie nkoasom mu.

25Koma a ɛpere ade ho ma onipa botow,

nanso nkuranhyɛsɛm bi hyɛ no den.

26Ɔtreneeni wɔ ntoboase wɔ ayɔnkofa mu,

nanso amumɔyɛfo kwan ma wɔfom.

27Onihawfo ntoto ne hanam,

nanso nsiyɛfo ahonyade som bo ma wɔn.

28Trenee kwan mu wɔ nkwa;

na owu nni saa kwan no so.