Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 10:1-32

所罗门的箴言

1以下是所罗门的箴言:

智慧儿使父亲快乐,

愚昧儿叫母亲担忧。

2不义之财毫无益处,

公义救人脱离死亡。

3耶和华不让义人挨饿,

祂使恶人的奢望成空。

4游手好闲招致贫穷,

勤奋努力带来富足。

5精明儿夏季时贮藏,

不肖子收成时酣睡。

6祝福临到义人的头,

残暴充满恶人的口。

7义人流芳于世,

恶人名声朽烂。

8心存智慧的接受诫命;

说话愚昧的自招灭亡。

9行正道者活得安稳,

走歪路者终必败露。

10挤眉弄眼,带来忧伤;

胡言乱语,导致灭亡。

11义人的口是生命之泉,

恶人的口却充满残暴。

12恨能挑起各样纷争,

爱能遮掩一切过犯。

13明哲人口中有智慧,

无知者背上受鞭打。

14智者储藏知识,

愚人口惹祸端。

15钱财是富人的坚垒,

贫乏带给穷人毁灭。

16义人的报酬是生命,

恶人的果子是惩罚。

17听从教诲的,走生命之路;

拒绝责备的,必步入歧途。

18暗藏仇恨的满口虚谎,

散布流言的愚不可及。

19言多必失,智者慎言。

20义人之舌似纯银,

恶人之心无价值。

21义人的口滋养众人,

愚人因无知而死亡。

22耶和华的祝福使人富足,

祝福中不加任何忧愁10:22 祝福中不加任何忧愁”或译“劳苦无法使其加增”。

23愚人以恶为乐,

哲士喜爱智慧。

24恶人所怕的必临到他,

义人的心愿必得实现。

25暴风扫过,

恶人消逝无踪,

义人永不动摇。

26雇用懒惰人,

如醋倒牙,如烟熏目。

27敬畏耶和华的享长寿,

恶人的寿数必被缩短。

28义人的憧憬带来欢乐,

恶人的希望终必破灭。

29耶和华的道保护正直人,

毁灭作恶之人。

30义人永不动摇,

恶人无处容身。

31义人的口发出智慧,

诡诈的舌必被割掉。

32义人说话得体合宜,

恶人的口胡言乱语。

Tagalog Contemporary Bible

Kawikaan 10:1-32

Ang mga Kawikaan ni Solomon

1Narito ang mga kawikaan ni Solomon:

Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan.

2Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan, ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan.

3Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid, ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama.

4Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman.

5Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong, ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiya-hiya.

6Ang taong matuwid ay pinagpapala; ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala.

7Ang alaala ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman, ngunit ang masamang tao ay makakalimutan.

8Sumusunod sa mga utos ang taong marunong, ngunit ang nagsasalita ng kamangmangan ay mawawasak.

9May kapayapaan ang taong namumuhay nang matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad.

10Ang taong mandaraya ay gulo ang nililikha at ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak.

11Ang salita ng taong matuwid ay makatutulong sa buhay ng iba, ngunit ang mga salita ng taong masama ay makapipinsala.

12Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan.

13Nagsasalita ng karunungan ang taong may pang-unawa, ngunit ang walang pang-unawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan.

14Nagdadagdag ng kaalaman ang taong may karunungan, ngunit ang mga hangal ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan.

15Seguridad ng mayaman ang kanyang kayamanan, ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan.

16Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay, ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan.

17Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay, ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas.

18Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling, at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal.

19Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila.

20Ang salita ng matuwid ay mahalaga tulad ng pilak, ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan.

21Sa salita ng matuwid marami ang nakikinabang, ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pang-unawa.

22Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan.

23Ang kaligayahan ng hangal ay ang paggawa ng kasamaan, ngunit ang kaligayahan nang nakakaunawa ay ang mamuhay nang may karunungan.

24Ang kinatatakutan ng taong masama ay mangyayari sa kanya, ang hinahangad naman ng taong matuwid ay makakamit niya.

25Kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama, ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid.

26Ang tamad na kinukunsumi ang kanyang amo ay gaya ng suka na nakakangilo at ng usok na nakakaluha.

27Ang may paggalang sa Panginoon ay hahaba ang buhay, ngunit ang taong masama ay iigsi ang buhay.

28Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan.

29Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa kanya, ngunit ang mga suwail dito ay mapapahamak.

30Ang matuwid ay hindi paaalisin sa kanyang lupain, ngunit ang masama ay paaalisin.

31Ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan, ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin.

32Alam ng taong matuwid ang angkop at tamang sabihin, ngunit ang alam lang sabihin ng taong masama ay puro kasamaan.