Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 10:1-32

所罗门的箴言

1以下是所罗门的箴言:

智慧儿使父亲快乐,

愚昧儿叫母亲担忧。

2不义之财毫无益处,

公义救人脱离死亡。

3耶和华不让义人挨饿,

祂使恶人的奢望成空。

4游手好闲招致贫穷,

勤奋努力带来富足。

5精明儿夏季时贮藏,

不肖子收成时酣睡。

6祝福临到义人的头,

残暴充满恶人的口。

7义人流芳于世,

恶人名声朽烂。

8心存智慧的接受诫命;

说话愚昧的自招灭亡。

9行正道者活得安稳,

走歪路者终必败露。

10挤眉弄眼,带来忧伤;

胡言乱语,导致灭亡。

11义人的口是生命之泉,

恶人的口却充满残暴。

12恨能挑起各样纷争,

爱能遮掩一切过犯。

13明哲人口中有智慧,

无知者背上受鞭打。

14智者储藏知识,

愚人口惹祸端。

15钱财是富人的坚垒,

贫乏带给穷人毁灭。

16义人的报酬是生命,

恶人的果子是惩罚。

17听从教诲的,走生命之路;

拒绝责备的,必步入歧途。

18暗藏仇恨的满口虚谎,

散布流言的愚不可及。

19言多必失,智者慎言。

20义人之舌似纯银,

恶人之心无价值。

21义人的口滋养众人,

愚人因无知而死亡。

22耶和华的祝福使人富足,

祝福中不加任何忧愁10:22 祝福中不加任何忧愁”或译“劳苦无法使其加增”。

23愚人以恶为乐,

哲士喜爱智慧。

24恶人所怕的必临到他,

义人的心愿必得实现。

25暴风扫过,

恶人消逝无踪,

义人永不动摇。

26雇用懒惰人,

如醋倒牙,如烟熏目。

27敬畏耶和华的享长寿,

恶人的寿数必被缩短。

28义人的憧憬带来欢乐,

恶人的希望终必破灭。

29耶和华的道保护正直人,

毁灭作恶之人。

30义人永不动摇,

恶人无处容身。

31义人的口发出智慧,

诡诈的舌必被割掉。

32义人说话得体合宜,

恶人的口胡言乱语。

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 10:1-32

Salomo Mmɛbusɛm

1Salomo mmɛbusɛm:

Ɔba nyansafoɔ ma nʼagya ani gye,

na ɔba kwasea brɛ ne maame awerɛhoɔ.

2Ɛkwan bɔne so ahonya nni boɔ,

nanso tenenee gye onipa firi owuo mu.

3Awurade remma ɛkɔm nne ɔteneneeni

na omumuyɛfoɔ deɛ ɔka nʼadepa gu.

4Nsa a ɛnyɛ adwuma ma onipa di hia,

nanso nsiyɛfoɔ nsa de ahonya ba.

5Deɛ ɔboaboa nnɔbaeɛ ano wɔ ahuhuro berɛ no yɛ ɔba nyansafoɔ

na deɛ ɔda wɔ twaberɛ mu no yɛ ɔba nimguaseni.

6Teneneefoɔ hyɛ nhyira kyɛ

na akakabensɛm ayɛ omumuyɛfoɔ anom ma.

7Ɔteneneeni nkaeɛ yɛ nhyira,

na omumuyɛfoɔ din bɛporɔ.

8Akoma mu nyansafoɔ tie ɔhyɛ nsɛm,

na ɔkwasea kasafoɔ hwe ase.

9Ɔnokwafoɔ nante dwoodwoo,

na deɛ ɔfa akwan kɔntɔnkye so no ho bɛda adi.

10Deɛ ɔde nitan bu nʼani no de ɔhaw ba,

na ɔkwasea kasafoɔ hwe ase.

11Ɔteneneeni anom yɛ nkwa asutire,

na akakabensɛm ayɛ omumuyɛfoɔ anom ma.

12Ɔtan hwanyan mpaapaemu,

nanso ɔdɔ kata mfomsoɔ nyinaa so.

13Wohunu nyansa wɔ nhunumufoɔ anom,

na abaa fata deɛ ɔnni atemmuo akyi.

14Anyansafoɔ kora nimdeɛ,

nanso ɔkwasea ano frɛfrɛ ɔsɛeɛ.

15Adefoɔ ahonya yɛ wɔn kuropɔn a wɔabɔ ho ban,

nanso ahiafoɔ hia yɛ wɔn asehweɛ.

16Ateneneefoɔ akatua de nkwa brɛ wɔn,

na deɛ amumuyɛfoɔ nya no de asotwe brɛ wɔn.

17Deɛ ɔtie nteteeɛ pa no kyerɛ nkwa kwan,

na deɛ ɔpo ntenesoɔ no di afoforɔ anim yera ɛkwan.

18Deɛ ɔkata nitan soɔ no yɛ ɔtorofoɔ,

na deɛ ɔdi nsekuro no yɛ ɔkwasea.

19Mfomsoɔ mpa ɔkasa bebree mu,

na deɛ ɔkora ne tɛkrɛma no yɛ onyansafoɔ.

20Ɔteneneeni tɛkrɛma yɛ dwetɛ amapa

nanso omumuyɛfoɔ akoma nni boɔ.

21Teneneefoɔ ano ho mfasoɔ ma bebree aduane,

na atemmuo a nkwaseafoɔ nni enti wɔwuwu.

22Awurade nhyira de ahonya ba,

na ɔmmfa ɔhaw biara nka ho.

23Bɔneyɛ yɛ anigyedeɛ ma ɔkwasea,

nanso deɛ ɔwɔ nimdeɛ anigyeɛ wɔ nyansa mu.

24Deɛ amumuyɛfoɔ suro no bɛba wɔn so;

na deɛ teneneefoɔ pɛ no, wɔde bɛma wɔn.

25Sɛ ahum no bɛtwam a, amumuyɛfoɔ yera,

nanso teneneefoɔ gyina hɔ pintinn afebɔɔ.

26Sɛdeɛ nsã kekakeka ka ɛse, na wisie kɔ ani no,

saa ara na ɔkwadwofoɔ yɛ ma wɔn a wɔsoma noɔ.

27Awurade suro ma nkwa tenten,

nanso wɔtwa amumuyɛfoɔ nkwa so.

28Teneneefoɔ anidasoɔ de ahotɔ ba,

nanso amumuyɛfoɔ anidasoɔ nkɔsi hwee.

29Awurade ɛkwan yɛ dwanekɔbea ma ɔteneneeni,

nanso ɛyɛ ɔsɛeɛ ma wɔn a wɔyɛ bɔne.

30Wɔrentɔre teneneefoɔ ase da,

nanso amumuyɛfoɔ renka asase no so.

31Nyansa firi teneneeni anom ba

nanso tɛkrɛma a ɛdaadaa no wɔbɛtwa atwene.

32Teneneefoɔ ano nim adeɛ a ɛfata

na omumuyɛfoɔ ano nim deɛ ɛyɛ nnaadaasɛm nko ara.