Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 10:1-32

所罗门的箴言

1以下是所罗门的箴言:

智慧儿使父亲快乐,

愚昧儿叫母亲担忧。

2不义之财毫无益处,

公义救人脱离死亡。

3耶和华不让义人挨饿,

祂使恶人的奢望成空。

4游手好闲招致贫穷,

勤奋努力带来富足。

5精明儿夏季时贮藏,

不肖子收成时酣睡。

6祝福临到义人的头,

残暴充满恶人的口。

7义人流芳于世,

恶人名声朽烂。

8心存智慧的接受诫命;

说话愚昧的自招灭亡。

9行正道者活得安稳,

走歪路者终必败露。

10挤眉弄眼,带来忧伤;

胡言乱语,导致灭亡。

11义人的口是生命之泉,

恶人的口却充满残暴。

12恨能挑起各样纷争,

爱能遮掩一切过犯。

13明哲人口中有智慧,

无知者背上受鞭打。

14智者储藏知识,

愚人口惹祸端。

15钱财是富人的坚垒,

贫乏带给穷人毁灭。

16义人的报酬是生命,

恶人的果子是惩罚。

17听从教诲的,走生命之路;

拒绝责备的,必步入歧途。

18暗藏仇恨的满口虚谎,

散布流言的愚不可及。

19言多必失,智者慎言。

20义人之舌似纯银,

恶人之心无价值。

21义人的口滋养众人,

愚人因无知而死亡。

22耶和华的祝福使人富足,

祝福中不加任何忧愁10:22 祝福中不加任何忧愁”或译“劳苦无法使其加增”。

23愚人以恶为乐,

哲士喜爱智慧。

24恶人所怕的必临到他,

义人的心愿必得实现。

25暴风扫过,

恶人消逝无踪,

义人永不动摇。

26雇用懒惰人,

如醋倒牙,如烟熏目。

27敬畏耶和华的享长寿,

恶人的寿数必被缩短。

28义人的憧憬带来欢乐,

恶人的希望终必破灭。

29耶和华的道保护正直人,

毁灭作恶之人。

30义人永不动摇,

恶人无处容身。

31义人的口发出智慧,

诡诈的舌必被割掉。

32义人说话得体合宜,

恶人的口胡言乱语。

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 10:1-32

Ang mga Panultihon ni Solomon

1Mao kini ang mga panultihon ni Solomon:

Ang anak nga maalamon nagahatag ug kalipay sa iyang ginikanan, apan ang anak nga buang-buang nagahatag ug kasubo kanila.

2Ang bahandi nga nakuha sa daotang paagi dili makahatag ug kaayohan, apan ang matarong nga pagkinabuhi makaluwas kanimo gikan sa kamatayon.

3Dili motugot ang Ginoo nga magutman ang mga matarong, apan ang mga daotan dili niya tugotan nga matuman ang ilang daotang mga pangandoy.

4Ang pagkatapolan makapakabos sa tawo, apan ang pagkakugihan makapaadunahan kaniya.

5Ang nagatigom ug pagkaon sa ting-ani maalamon nga tawo,10:5 tawo: sa Hebreo, anak. apan ang magsige lag katulog makauulaw.

6Panalanginan sa Dios ang tawong matarong; ang pulong sa mga tawong daotan makapasakit.

7Ang tawong matarong mahimong panalangin ngadto sa uban ug kanunayng mahinumdoman, apan ang mga tawong daotan kalimtan sa dayon.

8Ang tawong maalamon nagatuman sa mga sugo. Ang tawong nagasultig kabuang malaglag.

9Ang tawong matarong layo sa kadaot, apan ang tawong daotan mabulgar ang sala.

10Ang tawong limbongan makahatag ug kasamok, ug ang tawong nagasultig kabuang malaglag.

11Ang pulong sa tawong matarong makahatag ug kaayohan sa kinabuhi sa uban,10:11 makahatag… sa uban: sa literal, tuboran nga nagahatag ug kinabuhi. apan ang pulong sa mga tawong daotan makapasakit.

12Ang kasilag makahaling ug kasamok, apan ang gugma makapasaylo sa tanang kasaypanan.

13Ang tawo nga may pagsabot nagalitok sa mga pulong nga may kaalam, apan ang tawo nga walay pagsabot nagasultig mga pulong nga maoy hinungdan nga silotan siya.

14Ang mga maalamon padayon nga nagakat-on, apan ang mga buang-buang nagalitok sa mga pulong nga magpadali sa ilang kalaglagan.

15Ang bahandi sa adunahan makapanalipod kaniya, apan ang kawad-on sa kabos molaglag kaniya.

16Ang ganti sa tawong matarong mao ang maayo ug taas nga kinabuhi, apan silot ang maani sa tawong daotan.

17Ang tawo nga mopatuo sa mga pagbadlong makaangkon ug maayo ug taas nga kinabuhi, apan ang tawo nga nagasalikway niini mahisalaag.

18Bakakon ang tawo nga naghambin ug kasuko, ug buang-buang ang tawong manglibak.

19Ang tawong tabian daling makasala. Maalamon ang tawong magpugong sa iyang baba.

20Ang mga pulong sa tawong matarong bililhon sama sa pilak, apan ang hunahuna sa tawong daotan walay pulos.

21Ang pulong sa tawong matarong makahatag ug kaayohan sa daghang mga tawo gawas lang sa mga tawong buang-buang nga mangamatay tungod sa kawalay-pagsabot.

22Maadunahan ang tawo tungod sa pagpanalangin sa Ginoo, ug wala nagahatag ang Ginoo ug kalisod sa iyang pagkabahandianon.

23Ang kalipay sa buang-buang mao ang paghimog daotan, apan ang kalipay sa tawo nga may pagsabot mao ang pagkinabuhing maalamon.

24Maingon nga ang gikahadlokan sa tawong daotan mahitabo kaniya, ang ginahandom sa tawong matarong maangkon niya.

25Kon moabot sa kinabuhi ang pagsulay nga daw sa bagyo, mapukan ang tawong daotan, apan ang tawong matarong pabiling magbarog nga lig-on.

26Maingon nga ang suka makapangilo sa ngipon ug ang aso makapaluha sa mata, ang tapolan nga tawo makapaugtas sa nagsugo kaniya.

27Ang nagatahod sa Ginoo taas ug kinabuhi, apan ang tawong daotan mubo rag kinabuhi.

28Ang paglaom sa mga matarong makahatag kanilag kalipay, apan ang paglaom sa mga daotan walay katumanan.

29Ang pagsunod sa mga matarong sa pamaagi sa Ginoo maoy magpanalipod kanila, apan ang pagsupak niini sa mga tawong daotan makapalaglag kanila.

30Ang mga matarong dili papahawaon niining yutaa, apan ang mga daotan palayason.

31Ang mga pulong sa tawong matarong may kaalam, apan ang mga pulong sa tawong limbongan makapalaglag kaniya.

32Ang tawong matarong nasayod kon unsay angay isulti, apan ang mga tawong daotan walay laing masulti kundi ang sayop.