Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提多书 3

专心行善

1你要提醒众人顺服执政掌权者,遵守法令,随时准备做善事。 不要毁谤,不要争吵,要谦和、恭敬地对待每一个人。 从前我们也愚蠢、悖逆、易受迷惑,受各种私欲和享乐的驱使,心里充满了嫉妒和恶念,令人憎恶,也彼此憎恨。 但我们的救主上帝向人彰显了祂的恩慈和仁爱, 借着重生之洗和圣灵的更新拯救了我们,这并非因为我们有义行,而是因为祂的怜悯。 上帝借着我们的救主耶稣基督把圣灵丰丰富富地浇灌在我们身上。 这样,我们既然靠着祂的恩典而被称为义人,就可以成为后嗣,有永生的盼望。 以上这些话是可信的,希望你认真教导,使信上帝的人专心行善。这都是造福众人的美事。

要避免愚昧的争论、有关家谱的辩驳和律法上的争执,因为这些毫无益处。 10 对于制造分裂的人,警告过一两次后,要和他断绝来往。 11 因为你知道这种人已经背道犯罪,自定己罪。

信末的嘱咐与问候

12 我会派亚提马或者推基古去见你。到时候,你要立刻到尼哥波立来见我,因为我决定在那里过冬。 13 你要为西纳律师和亚波罗送行,尽力帮助他们,让他们路上一无所缺。 14 我们的弟兄姊妹也要学习行善,供应有急需的人,免得毫无贡献。

15 这里的弟兄姊妹都问候你,也请你问候那些因信仰而爱我们的人。

愿恩典常与你们众人同在!

Ang Pulong Sang Dios

Tito 3

Ang Kristohanon nga Pagginawi

1Padumduma ang mga tumuluo nga magpasakop kag magtuman sa gobyerno kag sa mga opisyal. Kinahanglan handa permi ang mga tumuluo sa paghimo sang bisan ano nga maayo. Silingon mo sila nga indi maghambal sing malain kontra sa bisan kay sin-o ukon magpangaway, kundi magmabuot sila kag magmalulo permi sa tanan nga tawo. Kay sang una, wala man kita nakahibalo sang kamatuoran parte sa Dios kag indi kita matinumanon. Ginpatalang kita kag gin-ulipon sang aton malaot nga mga balatyagon kag sang sari-sari nga mga pagpangalipay. Naghari sa aton ang malain nga mga handom kag kahisa. Gindumtan kita sang iban kag kita nagdumot man sa ila. Pero nag-abot ang tion nga ginpakita sang Dios nga aton Manluluwas ang iya kaayo kag gugma sa aton. Ginluwas niya kita indi tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kag ginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton kag naghatag sing bag-o nga kabuhi. Ginhatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo paagi kay Jesu-Cristo nga aton Manluluwas, agod paagi sa iya bugay nga nagpakamatarong sa aton, maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan nga amo ang aton ginalauman. Ini nga mga pagpanudlo matuod kag masaligan.

Gani gusto ko nga itudlo mo gid ini nga mga butang agod nga ang mga nagatuo sa Dios magtinguha gid sa paghimo sing maayo. Maayo gid ini kag mapuslanon para sa mga tawo. Pero maglikaw ka sa wala sing pulos nga mga pagbinais-bais, sa mga pag-usoy kon sin-o ang ila katigulangan, sa mga pagdebate kag pag-ilinaway parte sa Kasuguan. Ina nga mga butang wala sing pulos kay wala ka gid sing may makuha dira. 10 Kon may tawo dira nga amo ang ginahalinan sang mga pagbinahin-bahin, dapat paandaman mo siya. Pero pagkatapos sang ikaduha nga pagpaandam, kon indi pa gid siya magpati, indi na ninyo siya pagpaupdon sa inyo. 11 Kay nahibaluan mo nga ina nga tawo tiko ang iya panghunahuna, kag ang iya pagpakasala nagapamatuod nga may salabton siya sa Dios.

Katapusan nga mga Bilin

12 Pakadtuon ko dira sa imo si Artemas ukon si Tykicus. Kon mag-abot na gani dira ang isa sa ila, magkadto ka dayon sa Nicopolis kag magpakigkita sa akon, kay nadesisyunan ko na nga didto ako matiner sa tion sing tigtulugnaw. 13 Buligan mo gid si Zenas nga abogado kag si Apolos nga makalakat na sila. Siguruhon mo nga indi sila pagkulangon sa ila mga kinahanglanon. 14 Tudlui ang aton mga utod dira nga magtinguha nga mag-obra sing maayo agod indi sila pagkulangon sa ila mga kinahanglanon. Sa sini nga paagi indi sila magakabuhi nga wala sing pulos.

15 Nagapangamusta sa imo ang akon mga kaupod diri. Ipaabot mo man ang amon mga pagpangamusta sa aton kapareho nga mga tumuluo dira nga nagahigugma sa amon.

Kabay pa nga pakamaayuhon kamo tanan sang Dios.