Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 1:1-14

划时代的启示

1在古代,上帝曾借着先知以各种方式多次向我们的祖先说话; 2在这世界的末期,祂又借着自己的儿子亲自向我们说话。上帝早已立祂承受万物,并借着祂创造了宇宙万物。 3祂正是上帝荣耀的光辉,是上帝本体的真像。祂用自己充满能力的话语维系万物。祂洗净了世人的罪之后,便坐在天上至高上帝的右边。 4祂既承受了比天使更高的名分,就远超越天使。

5上帝从未对任何一个天使说:

“你是我的儿子,我今日成为你父亲。”

或说:

“我要做你的父亲,你要做我的儿子。”

6上帝差遣祂的长子到世上来时,说:

“上帝的天使都要敬拜祂。”

7上帝提到天使的时候,也只是说:

“上帝使祂的天使成为风,使祂的仆役成为火焰。”

8但论到祂的儿子,祂却说:

“上帝啊,你的宝座永远长存,

你以公义的杖执掌王权。

9你喜爱公义,憎恶邪恶。

所以上帝,你的上帝,

用喜乐之油膏你,使你超过同伴。”

10此外又说:

“主啊,太初你奠立大地的根基,

亲手创造诸天。

11天地都要消亡,但你永远长存。

天地都会像衣服渐渐破旧,

12你要像卷外衣一样把天地卷起来。

天地将如衣服一样被更换,

但你永远不变,

你的年日永无穷尽。”

13上帝从未对任何一个天使说:

“你坐在我的右边,

等我使你的仇敌成为你的脚凳。”

14天使岂不都是服役的灵吗?他们奉差遣,岂不是去为那些将要承受救恩的人服务吗?

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 1:1-14

Diospaj Churica angelcunata yallimi

1Taita Diosca, ñaupa punllacunapica, ñucanchij ñaupa yayacunamanca cutin cutinmi, Pai ima nishcata huillajcunataca, huashan cachashpa, tucui laya huillachirca. 2Cunan cai qʼuipa punllacunacarin Diosca, Paipaj Churitamari ñucanchijman huillachun cachashca. Paihuanmari cai pachatapish, jahua pachatapish, chaicunapi imalla tiyajcunatapish rurarca. Diosca, Pai tucui imalla charishcataca, Paimanmari cuna tucushca. 3Paica, Yaya Dios shinallataj achij nicuj sumajmi. Yaya ima shina cashcamantaj rijchajmi. Tucuita rurai tucuj Paipaj rimaillahuan, tucui imatapish caźuchishpa charijmi. Ñucanchij juchacunatapish anchuchijmi. Chashna cashpami, jahua pachapi tucuita yalli Jatun Mandajpaj alli ladopi tiyarirca. 4Taita Diosca, Paipaj Churitaca, angelcunata yalli jatun canapimi churashca. Paimanca angelcunapaj shutitapish yalli sumaj shutitami curca.

5Taita Diosca pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canca, Ñuca Churimi cangui.

Cunanmi Canman causaita cuni» nishcami.

Shujtaj cutinca:

«Ñucaca, Paipaj Yayami casha.

Paica, Ñuca Churimi canga» nishcamari.

6Paipaj shujlla Churita cai pachaman cachai punllacarin:

«Taita Diospaj tucui angelcuna, Paita adoraichij» nishcamari.

7Angelcunamantaca cashnami nin:

«Paipaj angelcunataca espiritucunatami rurashca,

Paipajta rurajcunataca, cʼunyacuj nina shinatami rurashca» nintajmari.

8Ashtahuanpish Diosca, Paipaj Churimantaca, cashnami nishca:

«Dioslla, Can mandashpa tiyacunca, huiñai huiñaicamami.

Can mandashpaca imatapish cashcata ricushpa, allimari mandangui.

9Canca, cashcata ruranallatami cʼuyashcangui, millaita ruranataca pʼiñashcanguimi.

Chaimantami Cantaca, Diosca aceitehuan churashpa chʼicanchishca.

Cambaj Diosca, Canhuan purijcunaman cushca cushicuita yalli cushicunatami, Canmanca cushca» nishcami.

10Cashnapishmari nishca:

«Mandaj Dioslla, Canmari callaripica cai pachata rurarcangui.

Jahua pachacunapish cambaj maquihuan rurashcami.

11Chaicunaca chingaringami, ashtahuanpish canca huiñaita causacunguillami.

Tucui chaicunaca, churana shina maucayangallami.

12Chaicunataca, churanata shina pillushpaca, shujtajtami churangui.

Ashtahuanpish Canca, canllataj, causacunguillami.

Cambaj causai huatacunaca, manataj tucuringachu» nishcami.

13Taita Diosca, shuj cutillapish pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canta pʼiñajcunata Cambaj chaqui ucupi churangacama,

Ñuca alli ladopi tiyacuilla» nishcamari.

14Illu tucui angelcuna Diospajta ruraj espiritucunallami. Paicunaca, quishpirinata chasquingapaj shuyacujcunata servichun, Dios cachashcacunami.