Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 9:1-15

1关于捐助圣徒的事,其实我不必再写信提醒你们, 2因我知道你们的热心。我向马其顿教会的人夸耀你们,说亚该亚人的捐款在一年前就预备好了,你们的热心激励了许多人。 3现在我先派这几位弟兄到你们那里,以便你们把捐款预备好,正如我所说的那样,免得我们在这件事上夸耀你们的话成了虚言。 4因为万一有马其顿的人与我同去,发现你们并没有准备好,不但我们会因如此信任你们而羞愧,你们也会无地自容。 5因此,我认为有必要请那几位弟兄先去你们那里,将你们从前认捐的款项收集妥当,这样就表明你们的捐赠是出于甘心乐意,而不是出于勉强。

甘心乐意地捐助

6要记住:“少种的少收,多种的多收。” 7各人心里想捐多少就捐多少,不要勉强,不要为难。因为捐得甘心乐意的人才是上帝所喜爱的。 8上帝能够将各样的恩典多多赐给你们,使你们在各方面常常富足有余,可以多行各样的善事。 9正如圣经上说:

“他慷慨施舍、周济穷人,

他的仁义永远长存。”

10赐农夫种子又赐人粮食的上帝,必加倍赐给你们种子,使你们收获更多仁义的果子, 11叫你们事事丰裕,可以多多施舍。这样,从我们这里得到你们帮助的人便会向上帝献上感恩。 12因为这件善事不单可以帮助经济困难的圣徒,也使许多人对上帝充满感恩。 13通过这件善事,他们会把荣耀归给上帝,因为看见你们信服基督的福音,慷慨地帮助他们及众人。 14他们也会因上帝赐给你们的丰盛恩典而热切地为你们祷告。 15感谢上帝,祂的恩赐真是无以言表!

Hausa Contemporary Bible

2 Korintiyawa 9:1-15

1Babu wata bukata in rubuta muku game da hidiman nan ga tsarkaka. 2Gama na san aniyarku na yin taimako, ina kuma taƙama a kan wannan ga Makidoniyawa, ina faɗin musu cewa tun bara, ku da kuke a Akayya a shirye kuke ku bayar. Ƙoƙarinku kuwa ya zuga yawancinsu ga aiki. 3Amma ina aika ’yan’uwan nan don kada taƙamar da muke yi da ku, a kan wannan al’amari ta zama a banza, sai dai domin yă zama kuna nan a shirye, kamar yadda na faɗa za ku kasance. 4Gama in waɗansu mutanen Makidoniya sun zo tare da ni, suka tarar ba a shirye kuke ba, kunya ta ishe mu, balle fa ku, saboda amincewa da muke yi da ku. 5Saboda haka, na ga ya dace in roƙi ’yan’uwan nan su ziyarce ku kafin lokacin, su kuma gama shirye-shirye saboda bayarwa ta yardar ran da kuka yi alkawari. Ta haka bayarwar za tă zama a shirye, ta yardar rai ba ta dole ba.

Shukin yardar rai

6Ku tuna fa, duk wanda ya yi shuki kaɗan zai girbe kaɗan, kuma duk wanda ya yi shuki da yawa, zai girbe a yalwace. 7Ya kamata kowa yă bayar bisa ga abin da ya yi shawara a zuciyarsa, ba tare da jin nauyi ko don dole ba, gama Allah yana son mai bayarwa da daɗin rai. 8Allah kuwa yana da iko yă ba ku fiye da bukatarku, domin kullum ku wadata da kome ta kowace hanya, kuna ta bayarwa hannu sake, kowane irin kyakkyawan aiki. 9Kamar yadda yake a rubuce cewa,

“Ya ba gajiyayyu hannu sake,

ayyukansa na alheri madawwama ne.”9.9 Zab 112.9

10To, shi da yake ba mai shuka iri, yake kuma ba da abinci a ci, shi ne zai ba ku irin shukawa, yă riɓanya shi, yă kuma albarkaci ayyukanku na alheri da yawa. 11Za a wadatar da ku ta kowace hanya, domin ku riƙa bayarwa hannu sake a kowane lokaci. Ta wurinmu kuma bayarwarku hannu sake za tă zama sanadin godiya ga Allah.

12Wannan hidimar da kuke yi, ba bukatun mutanen Allah kaɗai take biya ba, amma tana cike da hanyoyin nuna godiya masu yawa ga Allah. 13Aikin nan naku na alheri tabbatar bangaskiyarku ne, za a kuwa ɗaukaka Allah saboda kun bayyana yarda, cewa kun yi na’am da bisharar Kiristi, saboda kuma gudummawa da kuka yi musu da saura duka, hannu sake. 14A cikin addu’arsu dominku kuwa, zukatansu za su koma gare ku, saboda mafificin alherin da Allah ya ba ku. 15Godiya ga Allah, saboda kyautarsa da ta wuce misali!