Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 9:1-15

1关于捐助圣徒的事,其实我不必再写信提醒你们, 2因我知道你们的热心。我向马其顿教会的人夸耀你们,说亚该亚人的捐款在一年前就预备好了,你们的热心激励了许多人。 3现在我先派这几位弟兄到你们那里,以便你们把捐款预备好,正如我所说的那样,免得我们在这件事上夸耀你们的话成了虚言。 4因为万一有马其顿的人与我同去,发现你们并没有准备好,不但我们会因如此信任你们而羞愧,你们也会无地自容。 5因此,我认为有必要请那几位弟兄先去你们那里,将你们从前认捐的款项收集妥当,这样就表明你们的捐赠是出于甘心乐意,而不是出于勉强。

甘心乐意地捐助

6要记住:“少种的少收,多种的多收。” 7各人心里想捐多少就捐多少,不要勉强,不要为难。因为捐得甘心乐意的人才是上帝所喜爱的。 8上帝能够将各样的恩典多多赐给你们,使你们在各方面常常富足有余,可以多行各样的善事。 9正如圣经上说:

“他慷慨施舍、周济穷人,

他的仁义永远长存。”

10赐农夫种子又赐人粮食的上帝,必加倍赐给你们种子,使你们收获更多仁义的果子, 11叫你们事事丰裕,可以多多施舍。这样,从我们这里得到你们帮助的人便会向上帝献上感恩。 12因为这件善事不单可以帮助经济困难的圣徒,也使许多人对上帝充满感恩。 13通过这件善事,他们会把荣耀归给上帝,因为看见你们信服基督的福音,慷慨地帮助他们及众人。 14他们也会因上帝赐给你们的丰盛恩典而热切地为你们祷告。 15感谢上帝,祂的恩赐真是无以言表!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Akorinto 9:1-15

1Nʼkosafunika kuti ndikulembereni za utumiki othandiza anthu a Mulungu. 2Popeza ndikudziwa mtima wanu wofuna kuthandiza, ndipo ndakhala ndikuwawuza monyadira a ku Makedoniya za chimenechi. Ndimawawuza kuti inu a ku Akaya munakonzeka kale chaka chatha kuti mupereke. Ndipo changu chanu chapatsa chidwi ambiri mwa iwo kuti nawonso achitepo kanthu. 3Koma ndikutumiza abalewo kuti kukunyadirani kwathu pa zimenezi kutsimikizike kuti si kwachabe ndi kuti mukhale okonzeka monga ndinanenera. 4Pakuti nditabwera kumeneko ndi abale ena a ku Makedoniya, ndikukupezani kuti simunakonzeke, tingadzachite manyazi chifukwa chokudalirani. Koma amene angadzachite manyazi kwambiri ndi inuyo. 5Choncho ndinaganiza kuti nʼkofunika kupempha abale kuti adzakuchezereni ineyo ndisanafike, ndikuti adzatsirize kukonzekera mphatso zomwe munalonjeza kupereka mowolowamanja. Motero mphatsoyo idzakhala yokonzeratu, ndipo idzakhala mphatso yoperekedwa mowolowamanja, osati mokakamizidwa.

Kupereka Mowolowamanja

6Takumbukirani mawu awa: Amene adzala pangʼono, adzakololanso pangʼono, ndipo amene adzala zochuluka, adzakololanso zochuluka. 7Munthu aliyense apereke chimene watsimikiza mu mtima mwake kuti apereka, osati monyinyirika kapena mokakamizidwa, pakuti Mulungu amakonda wopereka mokondwera. 8Ndipo Mulungu akhoza kukudalitsani kwambiri, kuti inuyo nthawi zonse mukhale ndi zinthu zokukwanirani, ndiponso ndi zina zochuluka kuti muthandize pa ntchito zonse zabwino. 9Paja analemba kuti,

“Wopereka mphatso zake mowolowamanja kwa osauka,

chilungamo chake chimanka mpaka muyaya.”

10Tsono Mulungu amene amapereka mbewu kwa wofesa, ndiponso chakudya kuti adye, adzaperekanso mbewu mʼnkhokwe zanu ndi kuzichulukitsa. Iye adzachulukitsanso zipatso za chilungamo chanu. 11Adzakulemeretsani pa zonse kuti mukhale owolowamanja pa nthawi zonse. Ndipo kuwolowamanja kwanu kudzera mwa ife, kudzakhala kuthokoza kwa Mulungu.

12Ntchito imene mukugwirayi siyongothandiza kokha anthu a Mulungu kupeza zosowa, komanso ikuthandiza kuti anthu ambiri ayamike Mulungu. 13Chifukwa cha ntchito imene mwawatsimikizira nokha, anthu ena onse adzayamika Mulungu chifukwa cha kumvera kwanu kumene kumaonekera pamene mukuvomereza Uthenga Wabwino wa Khristu, ndiponso chifukwa chowagawira mowolowamanja iwowo pamodzi ndi wina aliyense. 14Ndipo iwowo adzakupemphererani mwachikondi chifukwa cha chisomo choposa chimene Ambuye wakupatsani. 15Tiyamike Mulungu chifukwa cha mphatso zake zosaneneka!