Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 7:1-17

为上帝的仆人盖印

1这些事情之后,我看见四位天使分别站在地的四个角落控制着四面的风,使风不再吹向地面、海洋和树木。 2我又看见一位天使从东方日出之地上来,手里拿着永活上帝的印。他对那领受权柄能伤害地和海的四位天使大声说: 3“我们还没在上帝的奴仆额上盖印之前,你们不可伤害地、海和树木。” 4我听见以色列各支派中盖了印的共有十四万四千人: 5犹大支派有一万二千,吕便支派有一万二千,迦得支派有一万二千, 6亚设支派有一万二千,拿弗他利支派有一万二千,玛拿西支派有一万二千, 7西缅支派有一万二千,利未支派有一万二千,以萨迦支派有一万二千, 8西布伦支派有一万二千,约瑟支派有一万二千,便雅悯支派有一万二千。

劫后余生的上帝子民

9后来我又看见一大群人,多得不可胜数。他们来自各国家、各部落、各民族、各语言族群,身穿白袍,手拿棕树枝,站在宝座和羔羊面前, 10大声呼喊说:“救恩来自我们坐在宝座上的上帝,也来自羔羊!” 11众天使都站在宝座、众长老和四个活物的周围,在宝座前俯伏敬拜上帝,说: 12“阿们!愿颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、能力都归给我们的上帝,直到永永远远。阿们!”

13长老中有一位问我:“这些身穿白袍的人是谁?他们从哪里来?”

14我回答说:“先生,你知道答案。”

他便说:“这些都是经过大灾难的人,他们用羔羊的血将衣裳洗得纯净洁白。 15因此,他们在宝座前,在圣殿中不分昼夜地事奉上帝。坐在宝座上的那位要庇护他们。 16他们不会再受饥饿和干渴的折磨,也不会再受太阳和酷热的煎熬, 17因为在宝座中央的羔羊要做他们的牧人,引导他们到生命之泉那里,上帝要擦干他们所有的眼泪。”

Vietnamese Contemporary Bible

Khải Huyền 7:1-17

Dân của Đức Chúa Trời Được Đóng Ấn

1Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng bốn góc địa cầu, cầm giữ gió bốn phương trên đất, khiến cho khắp đất, biển và cây cối đều lặng yên. 2Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ phương đông, cầm ấn của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Thiên sứ này lớn tiếng kêu gọi bốn thiên sứ đã được quyền làm hại đất và biển: 3“Đừng làm hại đất, biển, và cây cối cho đến khi chúng ta đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời.”

4Tôi nghe có nhiều người được đóng ấn của Đức Chúa Trời—số người được đóng ấn thuộc các đại tộc Ít-ra-ên là 144.000 người:

5Đại tộc Giu-đa có 12.000 người,

đại tộc Ru-bên có 12.000 người,

đại tộc Gát có 12.000 người,

6đại tộc A-se có 12.000 người,

đại tộc Nép-ta-li có 12.000 người,

đại tộc Ma-na-se có 12.000 người,

7đại tộc Si-mê-ôn có 12.000 người,

đại tộc Lê-vi có 12.000 người,

đại tộc Y-sa-ca có 12.000 người,

8đại tộc Sa-bu-luân có 12.000 người,

đại tộc Giô-sép có 12.000 người,

đại tộc Bên-gia-min có 12.000 người.

Vô Số Người Được Cứu

9Sau đó tôi thấy vô số người, không ai đếm nổi, từ mọi quốc gia, dòng giống, dân tộc, và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con. Họ mặc áo dài trắng, tay cầm cành chà là. 10Họ lớn tiếng tung hô:

“Ơn cứu rỗi chúng ta là do Đức Chúa Trời, Đấng ngồi trên ngai và do Chiên Con!”

11Các thiên sứ đang đứng quanh ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật đều sấp mặt xuống trước ngai thờ phượng Đức Chúa Trời. 12Họ ca tụng:

“A-men! Sự chúc tụng, vinh quang, và khôn ngoan,

cảm tạ và vinh dự,

uy quyền và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta

đời đời vô tận! A-men.”

13Một trong hai mươi bốn trưởng lão hỏi tôi: “Những người mặc áo dài trắng đó là ai? Họ từ đâu đến?”

14Tôi thưa: “Thưa ông, ông là người biết điều đó.”

Rồi trưởng lão nói với tôi: “Đó là những người đã qua khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong máu Chiên Con.

15Vì thế, họ được đứng trước ngai Đức Chúa Trời,

ngày đêm phụng sự Ngài trong Đền Thờ.

Đấng ngồi trên ngai

sẽ che chở họ.

16Họ sẽ không còn đói khát;

cũng không còn bị mặt trời hay sức nóng nào nung đốt.

17Vì Chiên Con ở giữa ngai

sẽ là Đấng Chăn Dắt của họ.

Ngài sẽ dẫn họ đến những suối nước sống.

Và Đức Chúa Trời sẽ lau sạch nước mắt họ.”