Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 7:1-17

为上帝的仆人盖印

1这些事情之后,我看见四位天使分别站在地的四个角落控制着四面的风,使风不再吹向地面、海洋和树木。 2我又看见一位天使从东方日出之地上来,手里拿着永活上帝的印。他对那领受权柄能伤害地和海的四位天使大声说: 3“我们还没在上帝的奴仆额上盖印之前,你们不可伤害地、海和树木。” 4我听见以色列各支派中盖了印的共有十四万四千人: 5犹大支派有一万二千,吕便支派有一万二千,迦得支派有一万二千, 6亚设支派有一万二千,拿弗他利支派有一万二千,玛拿西支派有一万二千, 7西缅支派有一万二千,利未支派有一万二千,以萨迦支派有一万二千, 8西布伦支派有一万二千,约瑟支派有一万二千,便雅悯支派有一万二千。

劫后余生的上帝子民

9后来我又看见一大群人,多得不可胜数。他们来自各国家、各部落、各民族、各语言族群,身穿白袍,手拿棕树枝,站在宝座和羔羊面前, 10大声呼喊说:“救恩来自我们坐在宝座上的上帝,也来自羔羊!” 11众天使都站在宝座、众长老和四个活物的周围,在宝座前俯伏敬拜上帝,说: 12“阿们!愿颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、能力都归给我们的上帝,直到永永远远。阿们!”

13长老中有一位问我:“这些身穿白袍的人是谁?他们从哪里来?”

14我回答说:“先生,你知道答案。”

他便说:“这些都是经过大灾难的人,他们用羔羊的血将衣裳洗得纯净洁白。 15因此,他们在宝座前,在圣殿中不分昼夜地事奉上帝。坐在宝座上的那位要庇护他们。 16他们不会再受饥饿和干渴的折磨,也不会再受太阳和酷热的煎熬, 17因为在宝座中央的羔羊要做他们的牧人,引导他们到生命之泉那里,上帝要擦干他们所有的眼泪。”

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 7:1-17

Ang 144,000 na Tinatakan Mula sa mga Lahi ng Israel

1Pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang apat na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat o sa alin mang punongkahoy. 2At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Dios. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Dios ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. 3Sinabi niya, “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hanggaʼt hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Dios.” 4Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel.

512,000 mula sa lahi ni Juda;

12,000 mula sa lahi ni Reuben;

12,000 mula sa lahi ni Gad;

612,000 mula sa lahi ni Asher;

12,000 mula sa lahi ni Naftali;

12,000 mula sa lahi ni Manase;

712,000 mula sa lahi ni Simeon;

12,000 mula sa lahi ni Levi;

12,000 mula sa lahi ni Isacar;

812,000 mula sa lahi ni Zebulun;

12,000 mula sa lahi ni Jose;

12,000 mula sa lahi ni Benjamin.

Ang mga Tao sa Harap ng Trono ng Dios

9Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. 10Sumisigaw sila nang malakas, “Purihin ang Dios na nakaupo sa trono, at purihin din ang Tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan!” 11Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno, at ng apat na buhay na nilalang. At lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Dios. 12Sinabi nila, “Amen! Ang Dios natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat, at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman! Amen!”

13Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, “Sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti, at saan sila nanggaling?” 14Sumagot ako, “Hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam.” At sinabi niya sa akin, “Sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng Tupa. 15Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Dios. Naglilingkod sila sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. At ang Dios mismo na nakaupo sa kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. 16Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. 17Sapagkat ang Tupang nasa trono ang magiging pastol nila, at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay-buhay, at papahirin na ng Dios ang lahat ng luha sa kanilang mga mata.”