Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 6:1-17

羔羊揭开前六印

1然后,我看见羔羊揭开七印中的第一印,那时我听见四个活物中的一个用如雷的声音说:“来!” 2我便观看,见有一匹白马,马上的骑士拿着弓,他接受了赏赐给他的冠冕后,便四处征战,战无不胜。

3羔羊揭开第二印时,我听见第二个活物说:“来!” 4这次出现了一匹红马,马上的骑士获得权柄和一把大刀,要夺取地上的和平,使人类互相厮杀。

5揭开第三印的时候,我听见第三个活物说:“来!”我便看见一匹黑马,马上的骑士手里拿着天平。 6我又听见四个活物中好像有声音说:“一升小麦值一个银币6:6 一个银币相当于一天的工钱。,三升大麦也同价,油和酒都不要糟蹋。”

7羔羊揭开第四印的时候,我听到第四个活物说:“来!” 8这次我看到一匹浅灰色的马,马上骑士的名字叫死亡,阴府紧跟在他后面。他们得到权力可以用刀剑、饥荒、瘟疫和野兽消灭全人类的四分之一。

9羔羊揭开第五印的时候,我看到一个祭坛,祭坛下有许多灵魂,都是为传扬上帝的道、为祂做见证而被杀的。 10他们大声喊着说:“圣洁真实的主宰啊,还要等多久呢?为什么你还不审判地上那些屠杀我们的人,为我们申冤呢?” 11这时有白袍赐给他们,有声音告诉他们要再稍候片刻,直到和他们同做奴仆的弟兄被杀害的数目满了为止。

12羔羊揭开第六印的时候,我看见大地震发生了,太阳变得像黑毛布一样黑,整个月亮变成血红色, 13天上的星辰都坠落,好像未成熟的无花果被狂风吹落一般。 14天空也像书卷被卷起来,所有的山岭和海岛都被挪离原位。 15地上的君王、显贵、将领、富豪、有势力的、一切奴隶和自由人都躲藏在山洞里和岩穴间。 16他们哀求群山和岩石,说:“倒下来遮盖我们,将我们藏起来吧!我们不敢面对宝座上的那位和羔羊的烈怒啊! 17因为祂们发烈怒的大日子到了,谁能站得住呢?”

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 6:1-17

Ang Pagtangtang sa mga Selyo sa Basahon

1Unya nakita ko nga gitangtang sa Karnero ang una sa pito ka mga selyo sa linukot nga basahon. Ug nadungog ko ang tingog nga morag dalogdog gikan sa usa sa upat ka mga nilalang nga nagaingon, “Dali ngari!” 2Sa akong pagtan-aw nakita ko ang usa ka kabayo nga puti. Ang nagasakay niini may gikuptan nga pana. Gikoronahan siya ug gipadagan dayon niya ang iyang kabayo ug nagpadayon siya sa pagpangdaog.

3Human niadto, gitangtang sa Karnero ang ikaduha nga selyo sa basahon. Ug nadungog ko nga nagaingon ang ikaduha nga nilalang, “Dali ngari!” 4Ug migawas ang kabayo nga pula. Ang nagasakay niini gihatagag dakong espada, ug gihatagan usab siyag gahom sa pagdala ug gira sa kalibotan, aron magpinatyanay ang mga tawo.

5Sa pagtangtang sa Karnero sa ikatulo nga selyo, nadungog ko ang ikatulo nga nilalang nga nagaingon, “Dali ngari!” Ug nakita ko ang kabayo nga itom. Ang nagasakay niini may gikuptan nga timbangan. 6Ug may nadungog ako nga morag tingog nga gikan sa upat ka nilalang nga nagaingon, “Pamahala ang ilang pagkaon. Ang bili sa tulo ka salmon nga harina sa trigo balig usa ka adlaw nga suhol, ug ang usa ka gantang nga harina nga barley balig usa usab ka adlaw nga suhol. Apan ayaw hilabti ang mantika ug ang bino!”

7Human niadto gitangtang sa Karnero ang ikaupat nga selyo ug nadungog ko ang ikaupat nga nilalang nga nagaingon, “Dali ngari!” 8Ug nakita ko ang kabayo nga luspad. Ang nagasakay niini ginganlag Kamatayon, ug ang Hades6:8 Hades: Ang buot ipasabot, dapit sa mga patay. nagasunod kaniya. Gihatagan silang duha ug gahom aron pamatyon ang ikaupat nga bahin sa mga tawo sa kalibotan pinaagi sa gira, gutom, mga balatian, ug mabangis nga mga mananap sa kalibotan.

9Gitangtang sa Karnero ang ikalima nga selyo. Ug nakita ko sa kinaubosang bahin sa halaran ang mga kalag niadtong mga tawo nga gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. 10Naninggit silag kusog, “Ginoo nga Makagagahom, balaan ug kasaligan! Kanus-a mo pa ba hukman ug silotan ang mga tawo sa kalibotan tungod sa ilang pagpatay kanamo?” 11Ang matag usa kanila gihatagag tag-as nga bisting puti, ug giingnan sila nga maghulat-hulat lang una hangtod makompleto ang gidaghanon sa ilang mga isigka-tumutuo ug kauban nga mga alagad sa Dios nga pamatyon usab sama kanila.

12Unya, ang ikaunom na nga selyo ang gitangtang sa Karnero. Diha-diha milinog ug kusog. Miitom ang adlaw sama sa itom nga panapton, ug mipula ang bulan sama sa dugo. 13Nangahulog sa yuta ang mga bitoon sa langit nga daw sama sa mga ulahi nga bunga sa kahoy nga igos nga mangahulog kon huypon sa kusog nga hangin. 14Nawala ang langit sama sa papel nga gilukot, ug nangabalhin ang mga bukid ug mga isla sa ilang nahimutangan. 15Ug unya nanago sa mga langub ug sa ilalom sa dagkong mga bato sa mga bukid ang mga hari sa kalibotan, ang mga pangulo, ang mga opisyal sa kasundalohan, ang mga adunahan, ang mga gamhanan, ug ang tanang matang sa tawo, ulipon o dili. 16Nagaingon sila sa mga bukid ug sa mga bato, “Tumpagi ninyo kami ug taboni aron dili kami makita sa nagalingkod sa trono ug aron makalingkawas kami gikan sa silot sa Karnero. 17Kay miabot na ang adlaw nga silotan nila ang mga tawo, ug wala gayoy makasugakod niini.”