Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 4:1-11

天上的敬拜

1此后,我再观看,见天上有一扇门开了,又听见刚才那个像号角般响亮的声音对我说:“你上这里来,我要把以后必发生的事指示给你看。” 2我便立刻被圣灵感动,看见天上安设着一个宝座,有一位坐在宝座上, 3闪耀着碧玉和红宝石般的光彩。有一道翡翠般的彩虹围绕着宝座。 4宝座的周围设有二十四个座位,有二十四位长老坐在上面,他们身穿白袍,头戴金冠。 5从宝座中有闪电、响声、雷鸣发出,宝座前面燃烧着七把火炬,代表4:5 代表”希腊文是“就是”。上帝的七灵。 6宝座前还有一个水晶般的玻璃海,宝座的四周有四个活物,他们前后都长满了眼睛。 7第一个活物像狮子,第二个像牛犊,第三个有人的面孔,第四个像飞鹰。 8这四个活物各有三对翅膀,翅膀内外都长满眼睛。他们昼夜不停地说:

“圣哉!圣哉!圣哉!

主上帝是昔在、今在、

以后永在的全能者。”

9每逢这些活物将荣耀、尊贵、感谢献给坐在宝座上、活到永永远远的那位时, 10二十四位长老就俯伏在坐宝座的那位面前,敬拜那位永活者,又摘下他们头上的冠冕,放在宝座前,说:

11“我们的主,我们的上帝,

你配得荣耀、尊贵和权能,

因你创造了万物,

万物都因你的旨意被创造而存在。”

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 4:1-11

Ang Pagsimba sa Langit

1Pagkatapos sadto, may ginpakita pa gid sa akon. Nakita ko ang puwertahan sa langit nga naabrihan. Kag nabatian ko liwat ang tingog nga pareho sa tunog sang trumpeta. Nagsiling siya sa akon, “Saka ka diri kag ipakita ko sa imo kon ano ang magakalatabo sa palaabuton.” 2Sa gilayon gin-gamhan ako sang Espiritu Santo. Kag nakita ko didto sa langit ang isa ka trono nga may nagapungko. 3Ang nagapungko didto nagabadlak pareho sang malahalon nga mga bato nga haspe kag kornalina. Kag sa palibot sang trono may balangaw nga ang iya kolor pareho sa bato nga esmeralda. 4Sa palibot sang trono, may 24 pa gid ka trono nga ginapungkuan sang 24 ka manugdumala. Ini nga mga manugdumala nagabayo sang puti kag ang kada isa sa ila may korona nga bulawan. 5Kag halin didto sa trono sige ang pangilat kag pangdaguob, kag kon anu-ano pa ang akon nabatian. Sa atubangan dampi sang trono may pito ka suga nga nagadabdab. Amo ato ang pito ka Espiritu sang Dios.4:5 pito ka Espiritu sang Dios: Tan-awa ang footnote sa 3:1. 6Didto man sa atubangan sang trono may daw sa dagat nga matin-aw pareho sang kristal.

Sa palibot sang trono, sa kada kilid, may apat ka buhi nga mga tinuga. Damo gid ang ila mga mata sa atubangan kag sa likod. 7Ang premiro sa ila daw sa leon; ang ikaduha daw sa tinday nga baka; ang ikatatlo daw sa tawo ang iya hitsura; kag ang ikaapat daw sa nagalupad nga agila. 8Ang kada isa sa ila may anom ka pakpak kag damo gid ang ila mga mata sa ila bug-os nga lawas. Adlaw-gab-i wala untat ang ila kanta nga nagasiling,

“Balaan! Balaan! Balaan ang aton Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan.

Siya amo ang Dios sang una, subong kag sa palaabuton.”

9Sige ang ila dayaw, padungog, kag pasalamat sa iya nga nagapungko didto sa trono, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Kag samtang ginahimo nila ini, 10ang 24 ka manugdumala nagaluhod kag nagasimba sa iya nga nagapungko didto sa trono, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Kag ginabutang nila ang ila mga korona sa atubangan sang trono kag magsiling,

11“Ikaw ang amon Ginoo kag Dios, takos ikaw nga magbaton sang pagpadungog, pagtahod, kag awtoridad.

Kay gintuga mo ang tanan nga butang.

Suno sa imo kabubut-on ginhimo mo sila.”