Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 4:1-11

天上的敬拜

1此后,我再观看,见天上有一扇门开了,又听见刚才那个像号角般响亮的声音对我说:“你上这里来,我要把以后必发生的事指示给你看。” 2我便立刻被圣灵感动,看见天上安设着一个宝座,有一位坐在宝座上, 3闪耀着碧玉和红宝石般的光彩。有一道翡翠般的彩虹围绕着宝座。 4宝座的周围设有二十四个座位,有二十四位长老坐在上面,他们身穿白袍,头戴金冠。 5从宝座中有闪电、响声、雷鸣发出,宝座前面燃烧着七把火炬,代表4:5 代表”希腊文是“就是”。上帝的七灵。 6宝座前还有一个水晶般的玻璃海,宝座的四周有四个活物,他们前后都长满了眼睛。 7第一个活物像狮子,第二个像牛犊,第三个有人的面孔,第四个像飞鹰。 8这四个活物各有三对翅膀,翅膀内外都长满眼睛。他们昼夜不停地说:

“圣哉!圣哉!圣哉!

主上帝是昔在、今在、

以后永在的全能者。”

9每逢这些活物将荣耀、尊贵、感谢献给坐在宝座上、活到永永远远的那位时, 10二十四位长老就俯伏在坐宝座的那位面前,敬拜那位永活者,又摘下他们头上的冠冕,放在宝座前,说:

11“我们的主,我们的上帝,

你配得荣耀、尊贵和权能,

因你创造了万物,

万物都因你的旨意被创造而存在。”

Akuapem Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 4:1-11

Ɔsoro Pon A Wɔabue

1Eyi akyi no, mehwɛ huu ɔpon a abue wɔ ɔsoro. Na nne bi akasa akyerɛ me pɛn na nnyigyei a ɛte sɛ torobɛnto no kae se, “Foro bra ha, na mɛkyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ esi wɔ eyi akyi.” 2Prɛko pɛ, na Honhom no faa me. Na ahengua bi si ɔsoro hɔ a obi te so. 3Na nʼanim hyerɛn te sɛ ahwehwɛbo ne bogyanambo. Na nyankontɔn a ɛte sɛ ahabammonobo atwa ahengua no ho ahyia. 4Na ahengua nketewa aduonu anan atwa ahengua kɛse no ho ahyia a mpanyimfo aduonu anan na wɔtete so a wɔhyehyɛ ntade fitafitaa ne sikakɔkɔɔ ahenkyɛw. 5Na anyinam ne aprannaa bobɔ mu fi ahengua no mu. Na akanea ason a wɔasosɔ redɛw wɔ ahengua no anim. Eyinom yɛ Onyankopɔn ahonhom ason. 6Na biribi te sɛ ahwehwɛ po a ɛyɛ kurunnyenn sɛ ahwehwɛ da ahengua no anim.

Mfimfini hɔ na ateasefo baanan a ani tuatua wɔn anim ne wɔn akyi na wɔatwa ahengua no ho ahyia wɔ. 7Na ɔteasefo a odi kan no te sɛ gyata; nea ɔto so abien no te sɛ nantwi ba; nea ɔto so abiɛsa no anim te sɛ onipa; na nea ɔto so anan no te sɛ ɔkɔre a ɔretu. 8Na ateasefo baanan no mu biara wɔ ntaban asia a ani tuatua akyi ne anim nyinaa. Anadwo ne awia nyinaa na wɔto dwom se,

“Kronkron, Kronkron

ne Awurade Nyankopɔn Tumfo a

ɔtenaa hɔ na ɔwɔ hɔ na ɔrebɛba no.”

9Saa ateasefo baanan no to nnwom de hyɛ nea ɔte ahengua no so a ɔte hɔ daa daa no anuonyam, de ma no nidi, da no ase. Sɛ wɔyɛ saa a, 10mpanyimfo aduonu anan no butubutuw nea ɔte ahengua no so no anim som nea ɔte hɔ daa daa no. Wɔtow wɔn ahenkyɛw gu ahengua no anim ka se:

11“Yɛn Awurade ne Nyankopɔn,

wofata sɛ wunya anuonyam, nidi ne tumi,

efisɛ wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa,

na wo pɛ mu nti na wɔte hɔ.”